Вівторок, 21.01.2020, 20:31
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Вербенець Ю., Проблеми реалізації політики управління ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Вербенець Ю., Проблеми реалізації політики управління ...
Вербенець Ю., Проблеми реалізації політики управління ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 16:24 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юрій Вербенець,Наук. керівник –Головачук Т.І.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Проблеми реалізації політики управління товарними ресурсами в торговельному підприємствіВ умовах трансформаційних перетворень економіки забезпечення збереження і раціональне використання товарних ресурсів - одна з вирішальних умов підвищення ефективності процесу реалізації товарів. Тому важливою економічною складовою діяльності торговельного підприємства є політика управління товарними ресурсами.
Важливо здійснювати управління товарними ресурсами на торговельному підприємстві для своєчасного надходження товарів у передбачених обсягах та асортименті, підтримання постійного ритму продажу, отримання необхідного обсягу товарообороту та прибутку підприємства. З огляду на це, правильно розроблена політика формування та використання товарних ресурсів має велике суттєвий вплив на організацію процесу продажу товарів і результативні показники фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства.
Основною проблемою, що впливає на політику управління товарними ресурсами підприємств, є недосконалий розвиток сучасної інфраструктури торгівлі [2, с. ]. Це зумовлюється причинами суб’єктивного і об’єктивного характеру, до яких відносять: нестача фінансових ресурсів, неприйнятна система кредитування підприємств, відсутність злагодженості в роботі транспортних і торговельних підприємств, нестача складських приміщень, відсутність в регіонах чітких стратегій формування структури роздрібної та оптової торгівлі та ін. Іншою проблемою є неефективний менеджмент на підприємствах торговельної галузі щодо вивчення товарного ринку, його насиченості, джерел надходження товарів, складу та потужності постачальників окремих видів товарів. Проблемою, що мало вивчена більшістю торговельних підприємств, є попит споживачів на конкретний товар, його коливання та зміни під виливом певних факторів, можливості управління попитом споживачів.
Питання щодо розробки політики управління товарними ресурсами на торговельному підприємстві стало предметом дослідження багатьох вчених- економістів таких як Белей О.І., Бланка І.А, Гаврикова А.В., Вейтца Б., Дарбіняна М.М., Живко З.Б., Казиначикова Н.А., Козек Я., Лебедева С.Н, Леві М., Лігоненко Л.О., Мазаракі А.А., Марцина В.С., Рижикова Ю.І., Соколова Я.В., Чаплінської А.А., Уграк М.І. та інших.
Метою даної статті є дослідження проблем реалізації політики управління товарними ресурсами на торговельному підприємстві.
В період ринкових перетворень управління товарними ресурсами є основною складовою забезпечення ефективного функціонування торговельного підприємства у конкурентному зовнішньому середовищі. Адже управління товарними ресурсами передбачає система¬тичне проведення спостереження (моніторингу) стану товарних запасів, підтримку їх оптимального розміру, своєчасне попов¬нення та підтримку товарних запасів на рівні встановленого нормативу [1, с. ]. Метою проведення цієї роботи є забезпечення безперервного та ритміч¬ного продажу товарів, зокрема в умовах зміни споживчого попиту, мінімізації сукупних витрат з формування та зберігання запасів, недопу¬щення втрат товарних та фінансових ресурсів підприємства.
На нашу думку, управління товарними ресурсами торговельного підприємства повинно передбачати, насамперед, управління товарними запасами:
- організацію контролю за рівнем товарних запасів, що впливає на їх раціональне використання та формування запасів необхідних для подальшої діяльності підприємства;
- визначення оптимального рівня товарних запасів;
- вивчення обсягів та причин створення наднормативних запасів та проаналізувати можливий їхній вплив на діяльність суб’єкта господарювання;
- розробку політики реалізації наднормативних запасів.
Основною ланкою механізму управління товарними запасами є нормування та планування їх обсягу. Тому нормування товарних ресурсів передбачає визначення їх оптимальних розмірів для забезпечення планового обсягу товарообороту у визначених умовах, місці та часі, створення потрібних матеріальних передумов для ритміч¬ного та безперебійного продажу товарів при найменших витратах щодо їх формування, зберігання, регулювання [6, с. ]. Норми товарних запасів використовуються торговельними підприємствами при:
 розробці планів товарного забезпечення, запасів та надходження товарів;
 визначенні обсягів оборотних коштів та потрібного розміру кре¬диту для їх формування;
 регулюванні завозу товарів та оперативному управлінні запасами, виявленні дефіциту або формуванні понаднормативних запасів, неходо¬вих, залежаних, надмірно завезених товарів;
 контролі за забезпеченням товарними запасами товарообороту, роз¬рахунку планової суми витрат на зберігання запасів товарів;
 удосконаленні статистичного та управлінського обліку та контролі товарних запасів та діяльності підприємства в цілому [5, с. 147].
Важелем у політиці управління товарними запасами є контроль операцій, який проводиться з товарними запасами, і поділяється на два основних способи перевірки: фактична і документальна перевірки. Тому важливе значення має правильне використання процедур, пов’язаних з перевіркою товарних запасів і розрахунків з постачальниками та перевірка документального обґрунтування операцій щодо надходження, використання та іншого вибуття товарних запасів.
Можна зазначити, що основною метою управління товарними запасами є формування й підтримка їх величини на такому рівні, який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю кожним товаром за умов мінімальних витрат. Для досягнення цієї мети керівники або менеджери підприємства повинні вести облік товарних запасів, визначити, скільки треба зберігати запасів, коли розміщувати замовлення та скільки замовляти одиниць товару за один раз. Від керівників і менеджерів торговельного підприємства потрібне вміння не лише визначати необхідну величину запасів, але й розробляти графіки постачань, розраховувати оптимальні партії нових замовлень, добиватися ув'язки обсягу продажів із величиною запасів, за необхідності організовувати складування запасів, брати до уваги вимоги логістики та маркетингу, постійно проводити фінансовий аналіз потреб у запасах, розраховувати витрати, пов'язані із запасами, та враховувати політику у сфері цін [4, с. ].
Ефективність політики управління товарними ресурсами торговельного підприємства обумовлюється не тільки управлінням товарними запасами, але і надходженням товарів на підприємство. Вивчення складу та характеру товарів, що залучаються підприємством для подальшого продажу, є необхідною передумовою для обґрунтування стану товарного забезпечення, товарних запасів, планування їх розмірів, розробки та прийняття конкретних заходів щодо їх регулювання.
Управління товарними ресурсами можливо здійснювати за допомогою використання окремих факторів, які є зовнішніми та внутрішніми.
Основними зовнішніми факторами, що визначають розмір товарних ресурсів торговельного підприємства є: співвідношення між попитом та пропозицією, ритмічність та стійкість споживання окремих товарів, ритмічність виробництва окремих товарів, стан конкуренції на ринку товарних ресурсів, добросовісність постачальників щодо виконання постачання то¬варних ресурсів, стан дисципліни постачань.
На відміну від зовнішніх факторів, до внутрішніх факторів належать: місцезнаходження торговельного підприємства, обсяг товарообігу, спеціалізація підприємства та структура товарообігу, організація та частота завозу товарів, площа торговельного залу та форма торговельного обслуговування, стан складського господарства, організація комерційної роботи, фінансове становище підприємства [3, с.].
Отже, для ефективного функціонування підприємства в конкурентному зовнішньому середовищі розробка політики управління товарними ресурсами є дуже важливою. Адже саме завдяки їй торговельне підприємство може оцінити товарну забезпеченість товарообігу, повноту асортименту товарів, його відповідність попиту споживачів, створити ритмічний та безперебійний продаж товарів, здійснити майбутні прогнози ефективності фінансово-господарської діяльності.

Список використаних джерел:
1. Белей О.І. Методика ефективного управління торговельним підприємством //Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: ЛКА, 2007.
2. Белей О.І. Вплив ефективності управління товарним ресурсом на ефективність управління торговельним підприємством споживчої кооперації України // Економічний простір №22/1. – 2009р. – 310-315с.
3. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Конспект лекцій. Навч. посіб. / З.Б. Живко, В.І. Франчук., М.О. Живко. – К.:Алерта, 2008.- 444 с.
4. Козек Я. Ефективне управління товарними запасами / Я. Козек // Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки. Матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (Чернівці, 29.04. 2011 р.): Тези доп. / відп. ред. Школа І.М.-Чернівці.:ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.
5. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. / В.С. Марцин. – К.: Знання, 2006. – 402 с.
6. Чаплінська А.А., Уграк М.І. Контроль ефективності управління товарними запасами// Економічні науки/10. рік, сторінка ? Економіка підприємства? Видання ?.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Вербенець Ю., Проблеми реалізації політики управління ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: