Пятниця, 28.02.2020, 08:50
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Шпарка І., Корпоративний податковий менеджмент - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Шпарка І., Корпоративний податковий менеджмент
Шпарка І., Корпоративний податковий менеджмент
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 23:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Шпарка,4 курс, спец. «Менеджмент», д.ф.н.,
Наук. кер. – Томнюк Т.Л.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Корпоративний податковий менеджмент: актуальність застосування в системі управління вітчизняними підприємствами


Корпоративний податковий менеджмент, як органічна частина менедж¬мен¬ту фінансів країни, забезпечує наукове передбачення розвитку і визначення шляхів здійснення розширеного податкового відтворення. При цьому ефектив¬ність податкового менеджменту значно підвищується за умови правильної і ці¬ле¬спрямованої організації, що передбачає розробку плану, цілей і завдань пода¬т¬кового планування, а також розробку і реалізацію схем мінімізації податкових платежів. Сьогодні від узгодженості фінансово-господар¬ської діяльності з опо¬даткуванням залежить ефективність функціонування орга¬нізації та її фінан¬сова стійкість. Тому управління податковими платежами, особливо на вітчиз¬няних підприємствах, в сучасний період вимагає свого наукового розвитку, чим і обу¬мовлюється актуальність розгляду даного питання, адже найбільш ефективним спо¬собом збільшення прибутковості та ефективності діяльності підприємств є по¬бу¬дова раціональної системи управління податковими платежами.
Проблеми податкового управління активно досліджувалися у різноманіт¬них працях таких науковців, як: А.В.Єлісєєв, А.Г.Загородній, А.І.Крисоватий, М.П.Підлужний, Т.М.Рева, А.Г.Ридніна, Г.А.Шамаєва, А.Ю. Козак, С.В. Кала¬м¬бет, М.В.Карп, А.Я.Кізима, Л.П. Павлова, Р.Г.Самоєв, Т.Ф. Юткина та ін.
Мета даної роботи полягає у дослідженні важливості корпоративного ме¬недж¬менту в системі управління українськими підприємствами.
Як свідчить практика, на мікрорівні до податкового менеджменту слід від¬¬¬носити діяльність підприємств пов’язану з податковим плануванням шляхом розробки бізнес-планів, а також діяльність пов’язану з забезпеченням бухгал¬терського, управлінського та податкового обліку господарських операцій, що підлягають оподаткуванню [1]. Таким чином, корпоративний податковий мене¬д欬мент являє собою вибір між різними варіантами здійснення фінансово-госпо¬дар¬ської діяльності підприємства і розміщення активів з метою досягнення максимально низького рівня податкових зобов'язань, які при цьому виникають.
Інтеграція України у світове співтовариство потребує від нашої країни удо¬ско¬налення податкового ме¬не¬джменту як основного механізму регулювання економічних відносин між су¬б’єктами господарювання та державою. В сучас¬них умовах корпоративний податко¬вий менеджмент на вітчизня¬них підприємс¬т¬вах по¬в’язаний з низкою процесів управління [4]. Так, перш за все, аналізує¬ться зовнішнє податкове середовище, зміни чинного законодавства з питань опо¬да¬т¬¬ку¬ван¬¬ня. Далі розробляється податкова стратегія підприємства відповід¬но до за¬га¬льної стратегії економічного розвитку і прогно¬зу зовнішніх податко¬вих умов і пільг. Особливим елементом податко¬во¬го менеджменту є податкове плବну¬ван¬ня, яке передбачає розробку системи пла¬нів підприємства з урахуван¬ням подат¬ко¬вого навантаження і його перероз¬по¬ділу в ринковому середовищі. В організа¬ції податкового планування важли¬вою є системність, яка дає мож¬ли¬вість підвищити конкуренто¬спро¬можність підприємства [2, c. 7] .
Важливим також є так званий податковий моніторинг господарських опе¬ра¬цій, який полягає в постійному оперативному аналізі джерел витрат, податко¬вій експертизі проектів та договорів, а також в розробці податкових схем прове¬дення розрахунків [3]. Крім того ведення податкового менеджменту перед¬ба¬чає організацію взаємодії із внутрішніми структурами і зовнішніми суб´єкта¬ми. Вну¬т¬ріш¬ні - з функціональними підрозділами маркетингу, менеджменту, бух¬гал¬терією, юридичним відділом; зовнішні — з аудиторськими фірмами і подат¬ковими органами, суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Для вітчизняних підприємств податковий менеджмент виступає необхід¬ним засобом їх адаптації до мінливості зовнішнього середовища та дозволяє об謬рати найбільш оптимальний варіант здійснення фінансово-господарської ді¬я¬льності в умовах діючої системи оподаткування. Сьогодні аналіз стану управ¬ління подат¬¬ко¬вим менеджментом на вітчизняних підприємствах виявив відсут¬ність системного підходу до його організації, недостатнє використання існую¬чих резервів зниження податкового навантаження за рахунок підвищення ефек¬тив¬ності використання виробничих ресурсів. Крім того, іс¬нують й такі пробле¬ми: відсутність спеціалістів з питань оподаткування, недос¬коналість організа¬цій¬но-управлінської структури, недостатня увага керівництва щодо питань фун¬к¬ціонування корпоративного менеджменту або ж нерозуміння його суті унемо¬ж¬¬лив¬лює розширення вироб¬ниц¬тва з метою зменшення податкового тягаря і приз¬водить до зни¬ження ефективності показників діяльності підприємства.
В Україні у теперішній час необхідним є впровадження в систему подат¬кових відносин таких методів реалізації податкового менеджменту як: удоско¬нବлення законодавчої бази на макрорівні; впровадження ефективної системи уп¬равління корпоративним податковим менеджментом; залучення кваліфікова¬них кадрів щодо питань корпоративного податкового менеджменту; залучення фінансових ресурсів щодо економічного розвитку підприємства [4].
Сьогодні забезпечити ефективність корпоративного подат¬кового менедж¬ме¬н¬ту в сучасних умовах господарювання можливо шляхом зап¬ровадження чіт¬кої системи забезпечення платника податків неоᬬхід¬ною інформацією. Дана си¬с¬тема повинна відповідати таким вимогам як корисність, цілісність, фактич¬ність, динамізм та ефективність. Також необхід¬ною умовою управління опода¬т¬куванням на підприємстві має бути підвищення ділової культури платника. В ці¬¬ло¬му дані заходи сприяти¬муть стимулюванню підприємницької виробничої діяльності, підвищенню діло¬вої та інвестиційної активності, науково-технічно¬го прогресу, технологічного оновлення виробництва і, як наслідок, виходу віт¬чиз¬няного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції, що є особливо актуально на даному етапі розвитку економіки нашої країни.
Список використаних джерел:
1. Валєєва Д.Р. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://intkonf.org/valeeva....emstvom
2. Маринець В.П. Податковий менеджмент у системі управління фінансами на сучасному підприємстві // Вісник податкової служби України. - 2008. — № 1. – с. 4-11.
3. Ромашова Я. В. Корпоративний податковий менеджмент як важіль економічного розвитку [Електронний ресурс] // Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bi/2009_11_2/77-78.pdf
4. Чмир Ю.В. Напрями організації корпоративного податкового менеджменту [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40476.doc.htm

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Шпарка І., Корпоративний податковий менеджмент
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: