Вівторок, 21.01.2020, 18:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мальованчук О., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів » Мальованчук О., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Мальованчук О., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 23:25 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Мальованчук,5 курс, спец. «Товарознавство
та комерційна діяльність», д.ф.н.,
Наук. кер.- Хотинь Л.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХУ сучасному світі стан будь-якої фірми на ринку товарів та послуг визначається рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов’язана з двома чинниками - рівнем цін та рівнем якості продукції, причому другий компонент поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія ресурсів сьогодні поступаються місцем якості продукції.
Проблема забезпечення та підвищення якості продукції є актуальною для будь-якого підприємства в усіх країнах світу. Від вирішення цієї проблеми також значною мірою залежить успіх та ефективність національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості продукції - задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. На кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення. Якість є важливим економічним чинником при формуванні споживчих властивостей товару та його конкурентоспроможності, стійкості положення на ринку. Випуск якісної продукції підприємством гарантує конкурентоспроможність його товару.
Якість дозволяє оцінити споживчу вартість продукції. Проблематику питання якості продукції та послуг у своїх працях висвітлювало багато науковців, серед яких: Коршунов Д., Шубіна Е., Віткін Л., Єршова І., Василенко О., Юзьків Я., Огірко Р., Шишкіна Л., Сторожук В., Петік П., Демідов І, Девіс М., Уотерман Р., Чарнс А. та багато інших [3, c.92].
Основну роль у процесі управління якістю відіграє держава, так як вона повинна забезпечити підприємства національними стандартами якості (ДСТУ), які б відповідали міжнародним (ISO 9000 та ISO 9001), щоб продукція українського виробника могла експортуватися в інші країни світу.
Відповідно до ДСТУ ISO 9000-2001: „Якість – це ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє потреби або очікування, загальнозрозумілі або обов’язкові“ [6].
Якість – як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Поняття якості тісно зв’язане з поняттям технічного рівня продукції - відносної характеристики якості продукції, що базується на співвідношенні показників, які визначають її технічну досконалість з відповідними базовими показниками.
Із розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а навпаки, стає складнішою, тому її вирішування традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично є неможливим. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю [3, c.93-94].
На якість продукції впливають різні типи факторів: випадкові та очікувані, внутрішні та зовнішні, об’єктивні та суб’єктивні. Для запобігання негативного впливу цих факторів на рівень якості продукції, необхідна багатофункціональна система управління якістю, яка могла б вирішувати проблеми якості на різних етапах виробництва. У вирішенні цієї проблеми повинні брати участь висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами управління якістю.
В межах державної системи стандартизації і сертифікації в Україні функціонує державний нагляд за якістю, який здійснюють відповідні органи. Він має певні об’єкти і форми, а також передбачає конкретно визначену відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за порушення стандартів, норм (метрологічних, санітарних та інших обов’язкових вимог, які встановлюють гранично допустимі величини показників до продукції і конкретизації речовин, що гарантують якість) і правил (метрологічних, санітарних, екологічних, протипожежних, технологічних та інших вимог до виробництва продукції). Стандартизація, метрологія і сертифікація є інструментами забезпечення якості продукції, робіт і послуг - важливого аспекту багатогранної комерційної діяльності підприємств. Методичною основою забезпечення якості є петля якості. Петля якості (етапи забезпечення якості) - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, які впливають на якість на різноманітних стадіях життєвого циклу продукції: від визначення потреб до оцінки їх задоволення [4, с.104-109].
Питання забезпечення та покращення якості продукції і її конкурентоспроможності обов’язково необхідно розглядати у взаємозв’язку, орієнтуючись на ті підходи та концепції, що домінують як у межах країни, так і на рівні підприємства.
Якість продукції визначальною мірою, формується упродовж виробничого процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу технології її виготовлення. Об’єктами контролю тут слугують повне дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки та складання виробів. При цьому контрольні операції здійснюються стосовно не лише якості, але й кількості, оскільки порушення технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинити псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів, а також невиконання завдань виробничої програми підприємства [1, c. 125].
Важливим є впровадження системи якості на підприємствах з метою підвищення конкурентоспроможності товарів. Система управління якістю - це штучний еле¬мент пристосування виробництва до умов зовніш¬нього та внутрішнього середовища функціону¬вання. Необхідність створення чи вдосконалення системи управління якістю виникає тоді, коли з'являються проблеми зі збутом чи собівартістю продукції традиційної якості, тобто коли змінюється комерційне середовище. Існує багато переваг від впровадження ефективної системи управління якістю, основними з яких є підвищення конкурентоспроможності, а отже, й прибутковості; скорочення витрат на якість та збільшення ефек¬тивності. Оцінка ефективності діючих в Україні систем управ¬ління якістю дає змогу виявити сучасні підприємс¬тва, які є конкурентоспроможними як на внут¬рішньому, так і на зовнішньому ринках [5, c.50].
Управління якістю продукції і ефективним використанням ресурсів здійснюється на основі реалізації таких функцій, як прогнозування технічного рівня продукції і розвитку підприємства; планування підвищення рівня якості продукції і ефективності виробництва; нормування і організація розробки нової продукції на виробництві; забезпечення стабільності запланованого рівня якості продукції при її розробці, виготовленні, зберіганні, збуті та експлуатації; організація метрологічного забезпечення та випробовування.
Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства впровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами, які справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентноспроможної продукції є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості. В Україні створена державна система стандартизації сертифікації. Національним органом, що проводить і координує роботу по забезпеченню її функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [4, c.33].
Отже, в умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Якість продукції належить до найважливіших критеріїв оцінки ефективності функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважаючої нецінової конкуренції. Покращення технічного рівня підприємства і рівня якості продукції визначає темпи науково-технічного прогресу і зростання ефективності виробництва вцілому, істотно впливає на інтенсифікацію економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів і рівень життя населення країни. Проблема забезпечення належного рівня якості продукції має бути комплексною: соціальною, економічною, науковою та технічною.

Список використаних джерел:
1. Кахович Ю.О. Контроль якості продукції підприємства в умовах сучасної економіки / Ю.О. Кахович, К.С. Янко // Науковий вісник НГУ.-2011.-№1.-С.123-128
2. Петренко К.В. Система управління якістю продукції на підприємстві як чинник його ефективної діяльності / К.В.Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2009. – №12. – С. 32 – 34. – Бібліогр.:с.34.
3. Труш Ю.Л. Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції /Ю.Л.Труш // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць.–2010.–№8 –.С. 91–94. –Бібліогр.: С. 94.
4. Хотинь Л.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: опорний конспект лекцій / Л.В.Хотинь, Н.П. Машир – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007.- 117с
5. Шишкіна Л. Запровадження сучасних систем управління якістю / Л.Шишкіна, В.Паракуда, Р.Огірко, А.Сухенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008.- №3.- С.47-51
6. Якість. Терміни та визначення : ДСТУ ISO 9000 –2001. – [ Чинний від 2001 – 10 – 01 ]. –К.: Держстандарт України, 2001. – 33 с.: табл. (Національний стандарт України).

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів » Мальованчук О., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: