Четвер, 24.06.2021, 23:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Фурик І., Корпоративний податковий менеджмент... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Фурик І., Корпоративний податковий менеджмент...
Фурик І., Корпоративний податковий менеджмент...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 20:41 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Фурик,


5курс, спец.»Фінанси»
Наук. кер. - Томнюк Т.Л.
Чернівецький торговельно-економічний інститут
м. Чернівці

Корпоративний податковий менеджмент в системі управління підприємством


У статті розкривається суть корпоративного податкового менеджменту та його роль у діяльності підприємства.

Управління підприємством — комплексний і складний процес, зміст якого зводиться до пошуку і прийняття найбільш ефективних рішень і їх практичного здійснення. Метою ке¬рівника підприємницької структури, у більшості випадків, є отримання найбільшого прибутку. При цьому бажання отри¬мати прибуток є сутністю підприємницької діяльності, неза¬лежно від того, якими способами підприємство досягає цього — розширенням свого бізнесу (пошук нових ринків збуту, збільшення обсягу продажу — екстенсивний шлях) або підви¬щенням його ефективності (скороченням витрат, збільшенням продуктивності праці, зменшенням кількості працівників — інтенсивний шлях).
Результативність діяльності підприємства може підвищитись як у результаті збільшення темпів зростання прибутку порівняно з темпами зростання витрат, так і в результаті зниження суми витрат. З погляду керівника підприємницької структури, до категорії витрат також відносять податки та обов'язкові платежі. Але взаємозв'язок "чим менші податки — тим більший прибуток" не завжди є прямолінійним. Не виключено також, що зменшення розміру сплати одних податків (зокрема податку на прибуток) призведе до збільшення розміру сплати інших податків, також до фінансових санкцій з боку органів контролю. Тому найбільш ефективним способом збільшення прибутковості є не механічне скорочення податків, а побудова ефективної систе¬ми управління підприємством і прийняття таких рішень, щоб оптимальною (у тому числі і за податками) була вся структура бізнесу [3,с. 322].
Розробку певних управлінських рішень, спрямованих на формування фінансового потенціалу і підвищення ефективності діяльності передбачає саме податковий менеджмент підприємства. Його основна мета полягає в активному впливі на максимізацію чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури, а не зводитися до абсолютної мінімізації податкових платежів, що не рідко трапляється у вітчизняній практиці.
Питання податкового управління є предметом дослідження багатьох учених. Значний внесок в розробку проблем теорії і організації корпоративного податкового менеджменту зроблений такими економістами, як Г.Ю.Ісаншина, А.Ю. Козак, С.В.Каламбет, М.В.Карп, А.Я.Кізима, Л.П. Павлова, М.В.Романовський, H.Е.Русакова, Р.Г.Самоєв, Т.Ф. Юткина та ін. Безпосередньо окремим питанням корпоративного податкового менеджменту присвячено публікації А.В.Єлісєєва, А.Г.Загороднього, А.І.Крисоватого, М.П.Підлужного, Т.М.Реви, А.Г.Ридніна, Г.А.Шамаєва.
Таким чином, очевидно, що чимало вчених присвячує свої праці вивченню податкового менеджменту. Проте залишається ще чимало питань, які потребують вивчення та аналізу. Саме тому дана тема залишається актуальною для сьогодення, коли спостерігається чимало змін у податковому законодавстві. Це, в свою чергу, впливає на діяльність підприємств і зумовлює необхідність постійного вивчення та удосконалення податкового менеджменту.
Податковий менеджмент на підприємстві є найважливішою складовою фінансового планування і від того, наскільки узгоджена фінансово-господарська діяльність з оподаткуванням, залежить ефективність функціонування організації та її фінансова стійкість. Управління податковими платежами українськими підприємствами в сучасний період також вимагає свого наукового розвитку.
Корпоративний податковий менеджмент повинен стати однією з найважливіших функцій управління підприємством, яка, на жаль, поки не має належного теоретичного обґрунтування, а застосовується на практиці безсистемно і лише в цілях зменшення податкових платежів в бюджетну систему, використовуючи часто і незаконні методи, не враховуючи існуючих функціональних взаємозв'язків у внутрішній організаційній структурі підприємства [2].
Отже, корпоративний податковий менеджмент характеризується як процес управління системою оподаткування підприємства, що регулює його фінансові взаємовідносини з державою у процесі перерозподілу доходів такого підприємства і формування доходів держави.
Податковий менеджмент підприємства передбачає розробку управлінських рішень, спрямованих на формування фінансового потенціалу і підвищення його ефективності. Його основна мета не зводиться до абсолютної мінімізації податкових платежів, вона полягає в активному впливі на максимізацію чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури. Тобто, орієнтуватись необхідно не на тактику скорочення податків, а на стратегію оптимального управління підприємством. Найнадій¬ніший спосіб оптимізувати податки - це оптимізувати всю діяльність підприємства таким чином, щоб вона здійснювалась найбільш ефективним способом. Такий підхід забезпечує більш значне і тривале скорочення податкових втрат на довгострокову перспективу.
Корпоративний податковий менеджмент передбачає декілька рівнів, кожен з яких вимагає певних знань і навичок:
- рівень перший — вивчити податкові закони і навчитися своєчасно і правильно сплачувати податкові платежі. Для цього треба знати лише перелік усіх податків і зборів, їх об'єкти оподаткування, ставки, джерело і терміни сплати.
- рівень другий — навчитися оптимально сплачувати податкові платежі (планувати пропорційність прибутків і витрат в одному податковому періоді, уникати дебіторської заборгованості, тобто не платити зайвого), аналізувати фінансовий стан підприємства;
- рівень третій — навчитися платити мінімально, застосовуючи законні методи зменшення податкового тиску.
Корпоративний податковий менеджмент, як складова системи управління підприємством, виконує ряд функцій, які є напрямками діяльності корпоративного податкового менеджменту з управління системою податкового обліку з метою досягнення максимізації прибутку підприємства.
Залежно від характеру управлінських рішень у корпоративному податковому менеджменті виділяють такі основні напрями:
- поточний податковий контроль — заходи щоденного моніторингу зміни законодавчої бази;
- контроль правильності обчислення і переліку податкових зобов'язань, а також дослідження причин різних змін середньостатистичних показників підприємства;
- поточне податкове планування — заходи з поточної оптимізації оподаткування, складання типових схем господарських операцій і реалізації угод;
- складання податкового календаря – форма поточного фінансового плану управління податкових платежів, що розробляється на короткостроковий період з щоденною сегментацією;
- стратегічне податкове планування (варіаційно-податковий аналіз) — складання прогнозів податкових зобов'язань підприємства, а також схем реалізації заходів щодо зниження податкового навантаження на підприємство [6].
Вітчизняний корпоративний податковий менеджмент є специ¬фічною підсистемою внутріфірмового управління, на організацію якого впливають ряд факторів, зокрема [4, с. 198]:
1. Більшість українських податкових реалій не є вітчизняним винаходом внаслідок недовгого періоду існування податкової системи. Автоматичне перенесення зарубіжних способів і прийомів у вітчизняну практику оподаткування підприємств без наукового обґрунтування не сприяє підвищенню ефек¬тивності корпоративного податкового менеджменту.
2. Податкові реалії, які склалися, не сприяють стабільності підприємницької діяльності і, в той же час, створюють велике поле діяльності для податкового менеджменту.
3. Парадокси української ділової культури обумовлюють про¬тиріччя вітчизняного податкового менеджменту: з однієї сторони, метою бізнесу є отримання прибутку, а з іншої - підприємствами затрачається багато зусиль для зменшення прибутку з метою мінімізації податкових витрат.
4. Офіційна статистика не відрізняється особливою достовір¬ністю внаслідок значної питомої ваги тіньових операцій, які у ній не відображені.
5. Нестабільність податкового законодавства, часте корегування нормативно-правової бази.
6. Відсутність чіткої системи забезпечення податкоплатникові необхідною інформацією про зміни у податковому законодавстві, а також поясненнями по окремих питаннях сплати податків.
7. Неточність формулювань законодавчо-нормативних актів, внаслідок чого на практиці відбувається їх двояке тлума¬чення.
8. Відсутність координації між окремими законами про подат¬ки, а також між податковими законами і законами, які регу¬люють окремі види діяльності.
9. Відсутність (або недостатня кількість) спеціалістів з питань оподаткування та недосконала організаційно-управлінська структура підприємства.
10. Недостатня увага керівництва суб'єкта підприємницької діяльності до питань функціонування корпоративного подат¬кового менеджменту, нерозуміння його суті та значення.
Згідно з тенденціями щодо розвитку корпоративного податкового менеджменту в Україні, складові системи податкового менеджменту підприємства доцільно представити наступними елементами:
1.Стратегія оптимізації податкових зобов'язань з чітким планом її реалізації;
2. Оптимізація договірних відносин з контрагентами через вибір типу договору, партнера по бізнесу і умов операції; організація системи бухгалтерського і податкового обліку, що дозволяють оперативно отримувати об'єктивну інформацію для податкового менеджменту;
3. Планування раціонального розміщення активів не тільки з погляду прибутковості інвестицій, але і розмірів податків, що сплачуються при отриманні доходів;
4. Формування облікової політики з метою оподаткування, спрямованої на максимальне використання можливостей для зниження податкового тягаря, передбачених податковим законодавством України, які розробляються з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників;
5. Застосування обґрунтованих і ефективних методик розподілу непрямих витрат, що дозволяють зменшити податкові платежі;
6. Визначення і моніторинг пільг, що діють в поточному і подальшому податкових періодах, якими має право користуватися підприємство;
7. Розробка системи контролю за наднормативними витратами, що не враховуються з метою оподаткування [1].
Корпоративний податковий менеджмент, будучи органічною частиною менеджменту фінансів країни, забезпечує наукове передбачення розвитку і визначення шляхів здійснення розширеного податкового відтворення. При цьому ефективність податкового менеджменту значно підвищується за умови правильної і цілеспрямованої організації, що передбачає розробку плану, цілей і завдань податкового планування, а також розробку і реалізацію схем мінімізації податкових платежів.
Таким чином, податковий механізм на корпоративному рівні – це сукупність функціональних підсистем податкового менеджменту, які виражають конкретну форму прояву його суттєвості. В Україні у теперішній час необхідним є впровадження в систему по¬даткових відносин оновлених методів реалі¬зації податкового менеджменту, до яких мож¬на віднести такі: удосконалення законодавчої бази на макрорівні; впровадження ефективної системи управління корпоративним податко¬вим менеджментом; залучення кваліфікованих кадрів щодо питань корпора¬тивного податкового менеджменту; залучення фінансових ресурсів щодо економічного роз¬витку підприємства.

Список використаних джерел
1. Валєєва Д.Р. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://intkonf.org/valeeva....emstvom
2. Вахновська Н.А. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal...._38.pdf
3. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В Податковий менеджмент: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. – К.: Знання, 2008. – 525с.
4. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Т.: Карт-бланш, 2004. - 304 с.
5. Ромашова Я. В. Корпоративний податковий менеджмент як важіль економічного розвитку [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bi/2009_11_2/77-78.pdf
6. Чмир Ю.В. Напрями організації корпоративного податкового менеджменту [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40476.doc.htm

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Фурик І., Корпоративний податковий менеджмент...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: