Пятниця, 28.02.2020, 08:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сеник О., Ахременко М., Облік і аналіз іноземних інвестицій - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Сеник О., Ахременко М., Облік і аналіз іноземних інвестицій
Сеник О., Ахременко М., Облік і аналіз іноземних інвестицій
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:13 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Сеник Олена, Ахременко Михайло


Наук. кер.-Верстяк О.М,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНЕУ
м.Чернівці


Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація на прикладі підприємства швейної промисловості АТВТ «»Трембіта»


В сучасних умовах господарювання істотно змінюється структура факторів, що впливають на ефективність виробництва. Ринкова модель відносин змушує підприємства та їх колективи використовувати нові форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце у структурі суспільного виробництва. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без ефективної інвестиційної політики перетворення економіки. Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних досліджень і практичних кроків ефективного їх здійснення. Особливо гостро постають питання ведення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій.
Розробкою питань теорії і практики інвестиційної діяльності займалися вітчизняні вчені-економісти- М. С. Герасимчук, Б. В. Губський, А. І. Кредісов, А. А. Пересада, А. В. Омельченко, Б.А. Райсберг, Є. В. Савельєв, І. Г. Яремчук, а також зарубіжні автори: Д. Грейсон, С. Ю. Євстратов, А. П. Єрмілов, Ю. А. Калашніков, Д. Є. Старік, П. Стоун, Дж. Хікс, Ю. І. Юданов та інші. Вони, зокрема, визначили, що інвестиції відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні економіки держави. Адже одним із головних завдань, які стоять перед інвестором, є вибір об'єкта інвестування підприємств, компаній або фірм тих галузей, котрі мають найкращі перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій.Однак, якщо питання інвестиційної діяльності як на макро- так і на мікрорівнях у принципі досліджені, то проблеми формування інформаційної бази для управління цим процесом повністю не вирішені і становлять велику наукову зацікавленість. В економічній літературі мало пропозицій щодо поліпшення організації обліку й аналізу вкладення іноземного капіталу. Тому практичне створення високоякісної і ефективної системи обліку й аналізу, використання нових організаційних форм дозволить значно розширити коло країн, які хочуть співпрацювати з Україною і підвищити ефективність виробництва. Але через постійні зміни, що відбуваються в економіці нашої країни, виникає необхідність додаткового наукового вивчення цього питання як у цілому щодо промисловості, так і швейного виробництва АТВТ «Трембіта» [1, с.71-79 ]
Актуальність даної теми спрямована на створення потужної методологічної бази залучення іноземних інвестицій у швейну промисловість України.
Мета даного дослідження є розробка відповідних пропозицій і практичних рекомендацій щодо підвищення економічної активності іноземних інвесторів у розвитку вітчизняних швейних підприємств,а саме АТВТ «Трембіта»
Об’єктом дослідження є застосування методики фінансового аналізу та оцінки ефективності використання іноземних інвестицій швейного підприємства;
Предметом даного дослідження є принципи, складові та визначені умови застосування організаційних і методичних процедур, які відповідають сучасним умовам господарювання, і застосування яких сприятиме підвищенню ефективності управління виробництвом.
Інвестиційний клімат залежить від політичної ситуації, що склалася в країні. В таких умовах особливого значення набуває функціонування ринку інвестицій. На перший план у сучасних умовах господарювання висунулася проблема залучення іноземних інвестицій у промислове виробництво. Нині багато іноземних партнерів хочуть співпрацювати з промисловими підприємствами України і вкладати у них свій капітал. Зокрема на багатьох швейних фабриках і в швейних об'єднаннях ,як АТВТ «Трембіта» укладають контракти з іноземними фірмами. Особливого значення набуває стратегія промислового підприємства на початковому етапі інвестиційної діяльності, яка передбачає фактори успіху або невдач інвестиційної стратегії та етапи інвестиційного проекту.Характер і результати інвестиційного процесу визначаються станом промислового підприємства, з яким вони пов`язані внутрівиробничими (організаційно-економічними і технологічними) зв`язками.
Швейне підприємство, в рамках якого здійснюється інвестиційний процес – це підсистема зовнішнього середовища, що включає наступні елементи: акціонерів, керівництво і функціональні підрозділи: відділи виробництва, маркетингу і збуту, досліджень і розробок, матеріально-технічного забезпечення, управління персоналом, обліку і фінансів, а також діючу на підприємстві виробничу й інформаційну інфраструктуру.Усі інвестиційні процеси на підприємствах АТВТ «Трембіта» можна поділити на дві основні групи: підтримання прибутку і збільшення прибутку До першої групи належать інвестиції, що забезпечують безперервність виробничого процесу (оновлення і заміна основних фондів) або підтримують і зміцнюють позиції підприємства на ринках збуту (зниження собівартості, вдосконалення і підвищення якості продукції, яку випускають). Вони зберігають швейному підприємству досягнутий економічний стан, стабільність роботи і незалежність або забезпечують виживання на ринку. Інвестиції другої групи пов`язані з розширенням обсягів виробництва, засвоєнням нових видів продукції, виходом на нові ринки, проникненням в інші сфери діяльності, тобто зі зростанням і розвитком підприємства. З метою поліпшення ефективності інвестиційних проектів важливу роль відводять управлінню інвестиційними процесами. З позицій ефективного управління важливо визначити єдину систему економічних показників інвестиційного процесу, в якій чітко були б визначені змінні та результативні показники (функції). [2, с.101-150 ]
Самі функціональні показники при цьому співвідносяться з точки зору їх пріоритетності при прийнятті рішень при різних завданнях інвестування.Формування методичної бази оцінки ефективності проектів сприятиме регулюванню інвестиційної діяльності на вищих рівнях управління. Тенденції змін економічної політики ведуть до ширшої участі держави в структурнійперебудові економіки, підвищення частки державних інвестицій при збереженні пріоритету забезпечення макроекономічних передумов зростання інвестиційної діяльності. При цьому результати інвестиційної політики держави вирішальним чином залежатимуть не стільки від розмірів засобів, які інвестують, скільки від того, куди їх будуть вкладати.Для активізації залучення іноземних інвестицій та поліпшення інвестиційної привабливості нашої економіки потрібно:
• забезпечити перевагу в наданні урядових гарантій іноземним кредиторам на довгостроковій основі з пільговим періодом погашення;
• запровадити механізм страхування ризиків іноземних інвесторів шляхом створення страхових компаній з участю великих іноземних страхових компаній, забезпечити вихід на міжнародні страхові ринки;
• активно розвивати інфраструктуру інвестиційної діяльності шляхом формування правової бази фондового ринку, створення двосторонніх агентств і організацій, а також інвестиційно-клірингового комітету.
Організація обліку за принципом "витрати–випуск", який застосовують у більшості країн з розвинутою ринковою економікою, передбачає чітке розмежування сфери обліку витрат. У вітчизняному обліку витрати відображають за економічними елементами в цілому на підприємстві АТВТ «Трембіта». У такому ж порядку загалом на підприємстві АТВТ «Трембіта» здійснюють облік доходів і витрат, визначають прибуток (збиток) за звітний період. У кінцевому підсумку зіставленням доходів і витрат виводять кінцеві фінансові результати. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Отже, в системі бухгалтерського обліку можна оперативно, не вдаючись до калькуляції собівартості виробленої і реалізованої продукції, отримати інформацію про фінансові результати в цілому на підприємстві.При переході економіки України до нової системи ведення бухгалтерського обліку і звітності важливого значення набуває новий план рахунків, що розроблений згідно з програмою реформування бухгалтерського обліку. В його основі – забезпечення необхідною інформацією для систематичного контролю за діяльністю підприємств, прийняття правильних управлінських рішень та складання фінансової звітності.
Необхідно відзначити, що об'єктами обліку на швейному підприємстві АТВТ «Трембіта» є: основні засоби, матеріальні, трудові та фінансові ресурси, процеси виробництва готової продукції, економічна і соціальна діяльність трудового колективу, організація управління виробничою і фінансово-господарською діяльністю підприємства, охорона навколишнього середовища.Об'єкти визначають на швейному підприємстві АТВТ «Трембіта» у підготовчому, розкрійному та експериментальному цехах, у складах матеріалів і готової продукції, в допоміжних виробництвах, місцях збереження товарно-матеріальних та інших цінностей, грошових засобів, функціональних службах підприємства АТВТ «Трембіта». Інвестиційний капітал може бути вкладений в основні засоби, акції, облігації, нематеріальні активи.При обліку інвестиційного капіталу важливого значення набуває облік основних засобів. До них належать матеріально-речові цінності, що діють у натуральній формі більше одного року як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері. Дослідження діючих класифікаційних ознак основних засобів довели, що вони не в повній мірі відповідають вимогам сучасного швейного виробництва АТВТ «Трембіта» . [3, с.345-450]
Основні засоби на підприємство можуть надходити від постачальників в обмін на корпоративні права – це стосується іноземних інвесторів: закордонні партнери вкладають власні кошти в обладнання з метою отримання прибутку в майбутньому. Введене законодавством групування об'єктів основних засобів на три групи на практиці дає можливість лише узагальнювати інформацію з метою оподаткування і тому недостатнє для виконання завдань обліку й аналізу іноземних інвестицій. Це підтверджує необхідність створення такої класифікації, що врахує технологічні особливості основних засобів, рівень спеціалізації та автоматизації.В умовах ринкових відносин у складі майна підприємства зявився новий своєрідний вид засобів – нематеріальні активи. Слід зазначити, що обліковують їх за першопочатковою вартістю, яка складається із затрат на придбання (виготовлення), включаючи витрати на доведення нематеріальних активів до стану, в якому вони придатні до використання на заплановані потреби. При обліку нематеріальних активів, що їх придбало підприємство АТВТ «Трембіта» в результаті інвестицій, особливу увагу звертають на порядок оприбуткування цих активів і нарахування за ними амортизації (зносу).
Основним завданням обліку нематеріальних активів є перевірка реальності визначення вартості виявлених нематеріальних активів із урахуванням зносу та законності їх оприбуткування. Доцільним та актуальним надати підприємствам України право самостійного вибору методу амортизації нематеріальних активів. На першому етапі право застосування прискореної амортизації може бути надано спільним підприємствам. Надалі право застосування будь-якого з методів прискореної амортизації (метод суми чисел, метод зменшуючого залишку тощо) нематеріальних активів повинно бути надано всім підприємствам незалежно від форми власності й виду діяльності. Єдина умова, яку необхідно висувати при цьому – пояснення необхідності використання того чи іншого методу амортизації і розрахунку терміну корисного використання активу. Двоступінчастість такого переходу детермінується необхідністю активного залучення в економіку країни іноземних інвесторів, а отже, розширенням самостійності спільних підприємств щодо ведення ними бухгалтерського обліку, максимально наближеного до міжнародних стандартів. Такий підхід стимулюватиме прискорений розвиток продуктивних сил, розширюватиме ініціативу і самостійність підприємства АТВТ «Трембіта» в якісному перетворенні матеріальної, науково-технічної та інтелектуальної бази. [4, с.67-98 ]
Поряд з політичною та економічною нестабільністю, які стримують приплив іноземних інвестицій у швейну промисловість, бар'єром для її інвестування є українська система бухгалтерського обліку, що орієнтується на потреби податкових органів, а не на інформаційне забезпечення інвесторів. Бухгалтерський облік в Україні як інформаційна система потребує істотних змін, зокрема вивчення іноземного досвіду, оскільки успішна інтеграція України в загальноєвропейський та світовий ринки неможлива без використання вже діючих стандартів інформаційного забезпечення господарської діяльності. Інвестори, вкладаючи кошти, часто хочуть порівняти фінансовий стан та результати діяльності українських підприємств з аналогічними іноземними. Використання міжнародних стандартів у галузі бухгалтерського обліку дасть можливість досягти повнішого відображення фінансової та облікової інформації, спрощення методології ведення бухгалтерського обліку та зробити деякі українські підприємства більш відкритими і привабливішими для іноземних інвесторів.При переході бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти найприйнятнішою для підприємства АТВТ «Трембіта» вважають американську модель обліку. Слід зазначити, що необхідність окремого обліку доходів і витрат за видами діяльності викликана тим, що податкова система України передбачає різні ставки податку на прибуток від різних видів діяльності.
Основними напрямками вдосконалення обліку іноземних інвестицій є його автоматизація з використанням АРМ-бухгалтера та раціональна організація цього обліку в централізованій бухгалтерії. Нові інформаційні технології дозволяють вирішувати коло питань, пов'язаних з організацією АРМ-бухгалтера, що особливо важливо при веденні бухгалтерського обліку іноземних інвестицій. Інформаційна база виступає основою автоматизації обліку. Від повноти та якості нагромадженої інформації, надійності її збереження й організаційної структури інформаційної бази залежать оперативність та якість документації, що видається з ЕОМ .У фінансовому аналізі результатів інвестиційного проекту при залученні іноземних інвестицій у промислове виробництво досліджено платоспроможність підприємства АТВТ «Трембіта», яке розробило проект. Нині система бухгалтерського обліку і звітності в Україні пристосовується під вимоги податкового законодавства. Використання більш прогресивних і ефективних методів обліку на підприємствах практично можливе лише з дозволу органів Державної податкової служби і Міністерства фінансів України. У зв'язку з цим ми пропонується проведення двох розрахунків: за методологією українського обліку та за зарубіжною методологією для іноземного інвестора, що дозволить приймати ефективні управлінські рішення і при підготовці бізнес-планів для залучення іноземних інвестицій у промислове виробництво АТВТ «Трембіта».При розгляді закордонної методики проведення фінансового аналізу ключовими факторами у прийнятті багатьох рішень, включаючи асортимент готової продукції, є встановлення ціни на продукцію, яку випускають, а також маркетингова стратегія і використання виробничих потужностей. Концепція "витрати – обсяг – прибуток" (ВОП) знайшла широке застосування в плануванні й прийнятті управлінських рішень. За допомогою неї, використовуючи досвід зарубіжних країн, досягають точки беззбитковості, в якій загальний дохід від продажу дорівнює постійним і змінним витратам. Підхід до аналізу точки беззбитковості особливо корисний, коли швейне підприємство випускає різноманітну продукцію і потрібно розрахувати критичний обсяг продажу для підприємства в цілому.
На основі вивчення економічної літератури і практичної діяльності швейного підприємства АТВТ «Трембіта» визначено суть фінансового аналізу і досліджено оцінку ефективності використання іноземних інвестицій. При веденні фінансового аналізу іноземних інвестицій важливого значення набуває система фінансово-економічних коефіцієнтів. Використовуючи коефіцієнти, визначаються ефективність діяльності швейного підприємства АТВТ «Трембіта», ефективність використання наявного капіталу, прибутковість, яку забезпечують за рахунок використання наявних активів.Для поліпшення роботи швейного підприємства АТВТ «Трембіта» з іноземними інвестиціями пропонуємо використовувати коефіцієнти дисконтування ( від англ. diskonting – уцінка), зміст яких полягає в зміні темпу зниження цінностей грошових потоків з плином часу. Для фінансового аналізу й оцінки іноземних інвестицій пропонується зробити розрахунок коефіцієнтів дисконтування через показники чистої поточної вартості інвестиційного проекту (NPV – Net Present Value) і внутрішньої норми прибутку (IRR – Internal Rate of Return). Розвиток економіки України в сучасних умовах характеризується поширенням альтернативних форм власності, утворенням принципово нових структур суспільного виробництва, створенням потужного науково-технічного потенціалу. Важливого значення при цьому набуває економіко-математичне моделювання інвестиційного процесу. [5, с.45-89]
Реалізація пропозицій, якінадавались, може значно підвищити рівень розвитку бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій. Це сприятиме підвищенню ефективності процесу управління промисловим підприємством у цілому.
Основними факторами, що визначають інвестиційну активність іноземних партнерів, є:
• політична стабільність в Україні, яка забезпечує збереження закордонних інвестицій;
• економіко-політична стабільність у суспільстві, яка гарантує незмінність ринкового курсу і, відповідно, забезпечує перспективний характер співробітництва;
• законодавча стабільність у суспільстві, яка забезпечує правовий захист закордонних інвесторів;
• потенційна ефективність і конкурентоздатність вітчизняних швейних підприємств.Використання запропонованих методичних рекомендацій допоможе швейним підприємствам підвищити якість управлінських рішень, які застосовують в інвестиційному середовищі. Отримані в процесі дослідження результати необхідно використовувати при виробленні інвестиційної політики і довгостроковому плануванні розвитку підприємства. Посилення інвестиційної активності і підвищення ефективності інвестиційного процесу створюють можливості для визначення конкурентної позиції підприємства АТВТ «»Трембіта», поліпшення основних показників його фінансово-господарської діяльності.
Список використаної літератури:
1. Прибега І. Є. Особливості інвестиційного співробітництва із закордонними партнерами // Науковий журнал "Вісник Тернопільської академії народного господарства". – Тернопіль. – 1998. –230с.
2. Данилюк І. В., Прибега І. Є. Фінансовий аналіз і оцінка інвестиційного проекту // Наукові записки. – Тернопіль, 1999. –168с.
3. Тріль С. Р., Прибега І. Є. Роль бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль, 1998. –560с .
4. Мех Я. В., Прибега І. Є. Обман і помилки при аудиторських перевірках // Тези доповідей Республіканської науково-практичної конференції "Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні".–Львів,1995. –250с.
5. Прибега І. Є. Проблеми обліку іноземних інвестицій в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин". – Полтава, 1999. –195с.
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Сеник О., Ахременко М., Облік і аналіз іноземних інвестицій
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: