Четвер, 29.09.2022, 15:50
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Вашуріна Л., Фондовий ринок в Україні... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Вашуріна Л., Фондовий ринок в Україні...
Вашуріна Л., Фондовий ринок в Україні...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Вашуріна Людмила ,

5 курс,спец. «Економіка підприємства»,д.ф.н.
Наук.кер. - Вдовічен Анатолій Анатолійович
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці

Фондовий ринок в Україні та особливості формування його інфраструктури
Постановка проблеми. У сучасних умовах фондовий ринок займає важливе місце, тому що він виник у зв'язку з гострою потребою в додатковій формі мобі¬лізації коштів для фінансового за¬безпечення розвитку економіки держави. Світовий досвід доводить, що причиною економічної, а не¬рідко й політичної кризи є слаборозвинений фінансовий сектор країни. І саме, фондовий ринок спроможний надати фінансові по¬слуги особливим категоріям (під¬приємствам, організаціям), за допо¬могою яких можна швидше адапту¬ватися до негативних змін в еконо¬мічному та політичному середовищі.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питанням вивчення фондового ринку та особливостями формування його інфраструктури в різний час приділялася увага українських вчених М.В. Поплавської, О.І. Савицької, О.О. Котирла, А.М. Желіхівської та багато інших.
Постановка завдання. Основним завданням даної статті є розкриття суті фондового ринку України, визначення основних проблем його функціонування та характеристика інфраструктури ринку.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні фондовий ринок у різних країнах Європи становить більш-менш значущу частину фінансового ринку. Фондовий ринок - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вва¬жається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави [1].
Фондовий ринок покликаний виконувати такі завдання:
- мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів для здійснення конкретних інвестицій;
- формування ринкової інфраструктури, яка відповідає міжнародним стандартам;
- розвиток вторинного ринку;
- активізація маркетингових досліджень;
- трансформація відносин власності;
- удосконалення ринкового механізму і системи управління;
- забезпечення контролю над капіталом на основі державного регулювання;
- зменшення інвестиційного ризику;
- формування портфельних стратегій;
- розвиток ціноутворення.
Досягнути позитивних змін на фондовому ринку значною мірою вдасться за рахунок зусиль відпо¬відних державних органів.
Слід виділити наступні проблеми фондового ринку:
1. Недосконалість конкурентос¬проможності фондового ринку випливає із того, що недостатньо сприятливою є державна політика щодо оподаткування на фондово¬му ринку.
2. Проблема податкового стиму¬лювання розвитку фондового рин¬ку потребує звільнення від обкла¬дення податком на прибуток під¬приємств та податком на додану вартість некомерційних організацій фондового рин¬ку; скасування плати за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів.
3. Проблема корпоративного уп¬равління ринком полягає в недосконалій системі розкриття інфор¬мації про вартість цінних паперів та об'єкти інвестування через інстру¬менти фондового ринку.
4. Мала розбудова інфраструктури фондового ринку потребує організації обміну інформацією між орга¬нізаційно оформленими ринками, оскільки такої організації на даний час немає [1].
Розвиток фондового ринку значною мірою забезпечується формуванням його інфраструктури.
Аналіз літературних джерел показав, що дотепер немає чіткого визначення поняття "інфраструктура ринку цінних паперів". На думку А.М. Желіхівської, це система організацій, підприємств та окремих служб, які створюють необ¬хідні умови для випуску, реалізації, подальшого обігу, обліку та зберігання цінних паперів.[2]
Інфраструктура (як категорія економічного способу виробництва) - це сукупність базових галузей і економічних відносин між людьми у процесі їх діяльності щодо забезпечення умов виробництва, обігу, розподілу та споживання товарів і послуг, а також відповідної суспільної форми.
У процесі економічного переходу до ринкових відносин Україна зіткнулася з низкою гострих проблем: безро¬біття, високий рівень інфляції, скорочення обсягів виробництва, зниження рівня життя, зростання економічної нерівності. Ринковій же економіці необхідна відповідна інфраструктура-система взаємопов'язаних, взаємо¬діючих, субординованих інститутів, які функціонують як у рамках окремих ринків (мікрорівень), що виконують відповідні функції, так і в національній економіці в цілому (макрорівень) [5].
Створення ефективної інфраструктури фондового ринку України-один із головних засобів забезпечення підвищення якісних показників його роботи.
Ефективність формування інфраструктури фондового ринку:
- впливає на акумуляцію і концентрацію коштів населення та під¬приємств;
- позитивно позначається на залученні вітчизняного та іноземного капіталів в економіку країни;
- сприяє процесу приватизації на її завершальному етапі;
-узгоджує майнові інтереси країни, інституційних та індивідуальних інвесторів у процесі обігу цінних паперів;
- заощаджує суспільні витрати на обіг фінансових інструментів та полегшує взаємні розрахунки підприємств;
- сприяє підвищенню ефективності управління підприємством;
- створює умови для інтеграції країни у світову економічну систему завдяки впровадженню загальносвітових принципів і стандартів функціонування фондового ринку.
Основними суб'єктами фондового ринку є:
-емітенти (компанії, товариства, підприємства, держава) - випускають ЦП;
-інвестори (фізичні та юридичні особи) покупці ЦП;
-посередники (брокери, ділери, андеррайтери);
-органи регулювання (ДКЦПФР, біржі, асоціації брокерів та ділерів тощо);
-інфраструктурні учасники (депозитарії, зберігачі, реєстратори, трасти, продавці інформації про РЦП).
Інфраструктура визначає основний порядок практичних дій учасників ринку й юридичні аспекти оформлення угод. Ринок цінних паперів потребує створення досить об'ємної нормативної бази і, як наслідок, надзвичайно складної інфраструктури. Вона залежить практично від кожного нормативного акта, випущеного з метою гарантії прав учасників ринку цінних паперів. Інфраструк¬тура найбільшою мірою відображає особливості самого ринку. У нових умовах не завади може бути скопійована відома й апробована модель[5].
Як правило, виділяють такі функції інфраструктури ринку капіталу, які можна назвати загальними:
1) забезпечення безперебійного фун¬кціонування господарських взаємозв'¬язків та взаємодії ринкових суб'єктів. Ця функція є внутрішньою, яка харак¬теризує суть та призначення інфраст¬руктури в економіці. Вона носить па¬сивний характер, надає ринковій еко¬номіці умови та можливості для вико¬нання економічних функцій (опти¬мальна акумуляція ресурсів та створен¬ня з них продуктів господарської діяль¬ності) без участі в створенні самого про¬дукту.
2) регулююча функція, яка впоряд¬ковує взаємодію елементів самої систе¬ми. Ця функція є активною, продовжен¬ням першої функції та має зовнішній характер. Вона існує над процесом взає¬модії господарюючих суб'єктів, без неї вони, з одного боку не можуть взаємод¬іяти, але з іншого при певних обстави¬нах спроможна суттєво впливати на про¬цес відтворення.
3) трансакційна функція. Ринкова інфраструктура, з погляду на походження, природу, є інституціоналізованою трансакцією, випливає з товарно-грошової природи ринкової економіки, що являє собою потоки товарів, ресурсів та грошових коштів, які безперервно рухаються за посередництва постійно здійснюваних угод (трансакцій).
Висновок. Фондовий ринок України, з одного боку, є підсистемою економічної системи і фінансово¬го ринку країни, а з іншого-системою економі¬чних відносин з приводу випуску розміщення, продажу-купівлі цінних паперів.
В Україні фондовий ринок є нерозвиненим і оборот цінних паперів стає однією з ос¬новних галузей фінансової сфери, без якої дарем¬но сподіватися на нормальне функціонування складного механізму ринкової економіки. Як відо¬мо, реформування власності супроводжується структурною перебудовою народного господар¬ства і зумовлює створення фондового ринку, а останній сприяє закріпленню результатів цього реформування.
Аналіз стану та динаміки фондового ринку на сучасному етапі свідчить про те, що в Україні сформувався спекулятивний фондовий ринок, який перебуває у сильній залежності від інозем¬ного капіталу та зовнішньоекономічної динаміки. Характерними його рисами є висока концентра¬ція власності, незначна участь населення в інвес¬туванні у фінансові активи [4].
Вітчизняний фондовий ринок вже пройшов кілька складних етапів свого розвитку і потребує розробки його більш ефективної моделі. Сьо¬годні фондовий ринок України перебуває в нестандартній ситуації і пе¬реживає своєрідну стадію «зламу», якою визначатиметься його май¬бутнє[3].
Список використаних джерел:
1. Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України.-2008.-№3.-С.101-110.
2. Желіхівська А.М. Особливості формування інфраструктури фондового ринку України / А.М. Желіхівська // Наукові праці НДФІ. - 2009. - с.75-81.
3. Жупаненко В.М. Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку / В.М. Жупаненко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - №3-4. - с.63-73.
4. Корнієнко Е.Б. Фондовий ринок України/ Е.Б. Корнієнко// Навчальний посібник-2005.-С.67с.
5. Котирло О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України / О.О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №1. - с.102-105.
6. Литвин В. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2003-2007 роки / В.Литвин / / Державний інформаційний бюлетень, - 2003. - N 6. - С.42-44.
7. Поплавська М.В. Особливості формування фондового ринку України / М.В. Поплавська // Економіка та держава. - 2011. - №2. - с.79-81.
8. Савицька О.І. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / О.І. Савицька, А.А. Фурсова // Економіка і регіон. - 2009. - №2. - с.136-139.
9. Торкановский В.С. Ринок цінних паперів і його фінансові інститути / В.С. Торкановський // Навчальний посібник.-2004.-С-П.421с.
10. Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М.Опарін, С.В.Льовочкін // Фінанси України.-2008.-№12.-С.3-21.

 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Вашуріна Л., Фондовий ринок в Україні...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: