Четвер, 29.09.2022, 17:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Єрушева А., Проблеми казначейського обслуговуваня в Україні - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Єрушева А., Проблеми казначейського обслуговуваня в Україні
Єрушева А., Проблеми казначейського обслуговуваня в Україні
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Анастасія Єрушева ,

5 курс, спец. «Фінанси і кредит», д/ф,
Наук. кер. Ковалевич Д.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНЕУ, м. Чернівці

Проблеми казначейського обслуговуваня в Україні та шляхи їх подолання
У статті досліджуються теоретичні основи казначейського обслуговування бюджетів, виявлено основні проблеми, які виникають у процесі казначейського виконання бюджетів та запропоновано шляхи вдосконалення ефективного функціонування механізму системи казначейства.

Постановка проблеми. Стабільний соціально-економічний розвиток та реалізація бюджетної політики держави залежить від рівня організації та результативності виконання бюджету держави. Для підвищення ефективності використання державних коштів на сьогоднішній день вже багато зроблено урядом, зокрема Міністерством фінансів України. Перш за все, це перехід на казначейське виконання державного бюджету та удосконалення системи контролю за використанням держаних коштів.
Державну казначейську службу було створено з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету та підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів. Тому казначейська система Україна виступає важливим важелем, який забезпечує виконання державою своїх функцій
Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасного етапі ринкових відносин в Україні, в процесі розбудови правової держави актуальним є виявлення проблем та вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів , так як казначейська система виконання бюджетів перебуває у постійному розвитку і для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів держава потребує нових підходів до створення функціональної системи виконання бюджету, яка б забезпечувала ефективне управління державними ресурсами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню функціонування казначейської системи значну увагу приділяли такі вчені, як В. Александров, С. Булгакова, О. Даневич, С. Клімова, П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко, О. Чечуліна, Р. Єремейчук, С. Юрій та ін. Також, ваговий внесок у дослідження питань щодо казначейської системи виконання бюджетів зробили у свої працях такі науковці, як О.С. Даневич, О.І. Кірєєва, А.Г. Коломиєць, М.Ф. Огданський, К. В. Павлюк, Г.А. Семенов, Т.О. Нікуліна, Ю.А. Блощинська, та інші.
Метою написання статті є висвітлення основних проблем функціонування Державної казначейської служби України та напрямів подальшого вдосконалення єдиної казначейської системи.
Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
- визначити загальні ознаки, сутність та зміст діяльності Державної казначейської служби України;
- виявити основі проблеми, які виникають у процесі казначейського виконання бюджетів;
- запропонувати шляхи вдосконалення ефективного функціонування механізму системи казначейства.
Об’єктом дослідженя є процес казначейського обслуговування Державного та місцевих бюджетів.
Предметом дослідження є фінансові відносини, пов’язані з діяльністю Державної казначейської служби України як інституту, що здійснює виконання Державного бюджету України за доходами та видатками.
Виклад основного матеріалу. Основне призначення Державної казначейської служби в Україні як фінансового інституту - забезпечення обслуговування бюджетів та оперативне управління бюджетними коштами.
Виконання бюджету – одна зі стадій бюджетного процесу, яка полягає в отриманні запланованих доходів і здійснення передбачених видатків [1].
При виконанні державного і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів .
Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;
- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- здійснення інших операцій з бюджетними коштами [3].
Для реалізації функції ефективного управління державними доходами та витратами система Казначейства України передбачає впровадження та забезпечення функціонування певних принципів, основними з яких є:
1) принцип єдності вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету;
2) принцип збалансованості, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;
3) принцип повноти включення в облік і звітність усіх операцій, пов’язаних із надходженнями та здійсненням витрат бюджету;
4) принцип цільового спрямування бюджетних коштів. Бюджетні кошти спрямовуються Казначейством України тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
5) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу за вчинені ними бюджетні правопорушення [2].
Казначейське обслуговування Державного та місцевих бюджетів має цілий ряд позитивних чинників для більшості учасників бюджетного процесу, а саме:
- отримання щоденної інформації про суми доходів, що надійшли до кожного бюджету за кожним джерелом надходження та суми видатків кожного бюджету у розрізі видів бюджетів та кодів економічної класифікації видатків
- забезпечення належного рівня управління бюджетними коштами на базі оперативної та достовірної інформації про надходження та використання коштів у кожному регіоні;
- скорочення терміну надходження коштів на рахунки державного та місцевих бюджетів для здійснення видатків принаймні на один день у порівнянні з банківською системою обслуговування бюджетів;
- можливість отримання місцевими бюджетами безпроцентних позичок з державного бюджету на покриття тимчасових касових розривів;
- відстеження операцій за доходними та видатковими рахунками у режимі реального часу, що значно посилює оперативність в управління фінансовими ресурсами;
- ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів за єдиними вимогами;
- зосередження бюджетних коштів на ЄКР в НБУ зменшує ризик їх втрати.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, з якими стикається Державна казначейська служба у процесі обслуговування бюджетів. Однією з них є те, що у функціонуванні підрозділів ДКСУ є невиразне розмежування функцій, що забезпечують бюджетне фінансування.
До проблем, що виникають при казначейському обслуговуванні бюжетів слід віднести :
- відсутність єдиної уніфікованої системи ведення бухгалтерського обліку;
- недосконалість правових норм щодо забезпечення державного контролю в процесі управління ресурсами;
- неузгодженість між потребами у податкових надходженнях та можливостями їх отримання ;
- існування тіньової економіки , що призводить до недовиконання дохідної частини державного бюджету
- та інші.
Значною проблемою казначейського обслуговування державного бюджету є об’ємність та складність форм звітності про використання фінансових ресурсів державного бюджету, виконання бюджету та кошторисів, даний процес передбачає додаткових затрат праці від органів ДКСУ .
Нагальною проблемою, що виникає у процесі діяльності Казначейської служби , це плинність кадрів , що викликана низкою наступних чинників: занадто завищені кваліфікаційні вимоги, значне навантаження, низький рівень оплати праці, який веде до зниження мотивації до трудової діяльності тощо[5, с.242].
Також існує проблема в тому, що не в повному обсязі реалізується виконання функції оперативного управління доходами і видатками державного бюджету, в межах розподілу доходів і видатків державного бюджету [6, с.68].
Ще однією проблемою казначейського обслуговування бюджетів є недосконале програмне забезпечення, для якого характерні такі недоліки : затримки при надходженні та обробці даних, їх непослідовність, втрата цілісності, дублювання, потенційна неузгодженість на різних рівнях, а також складнощі в управлінні наявними фінансовими ресурсами, формуванні своєчасної і повної звітності, здійсненні оперативного контролю [7].
Всі ці проблеми негативно впливають на формування дохідної частини Державного бюджету та на виконання завдань та функцій, покладених на органами Казначейства. Тому з метою вдосконалення роботи Державної казначейської служби України, слід запропонувати ряд заходів, які б позитивно вплинули на казначейське обслуговування бюджетів та взагалом на весь бюджетний процес.
До таких заходів слід віднести :
1. Вдосконалити нормативно-правового забезпечення процедури обслуговування бюджетів усіх рівнів і створення єдиного програмного продукту для формування єдиної інформаційної бази для всіх учасників бюджетного процесу, яке дасть можливість підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами [4, с.7].
2. Чітко розподіляти функції і повноваження, що стосується використання бюджетних коштів між органами ДКСУ та Міністерством фінансів України.
3. Удосконалити системи обміну інформацією між органами Державного казначейства та розпорядниками бюджетних коштів
4.Посилити контроль за витрачанням бюджетних коштів.
5. Виділяти кошти з державного бюджету розпорядникам коштів на основі їх реальних потреб.
7. Спрощення форм звітності та механізму її подання до органів ДКСУ.
8. Вирішити існуючі кадрові проблеми шляхом покращення умов праці, грошового забезпечення, а також підвищення кваліфікаційного рівня, враховуючи виконувану ними контрольну й економічну роботу та відповідальність під час виконання бюджету.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що Державна казначейська служба України відіграє важливу роль у фінансовій системі України. Адже вона покликана впорядковувати використання державних коштів, сконцентрувати їх на найважливіших напрямках соціального та економічного розвитку суспільства. Тому підвищення ефективності казначейського обслуговування державного бюджету дозволить створити більш ефективну систему управління бюджетними коштам на державному рівні.

Список використаних джерел
1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу» № 688-VII від 19.11.2013
2. Положення про Державну Казначейську службу України від 13.04.2011 р. [Електронний ресурс]: Президент України від 13.04.2011 р. № 460/2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/460/2011
3. Ярошенко Ф.О. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] / Ярошенко Ф.О. – видавництво: УДУФМТ, 2010р. – 592 с.
4. Барський Ю. М. Механізм забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи України органами Державного казначейства України [Текст] / Ю.М. Барський, І.В. Олександренко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua
5. Боровик П.В., Вишнева В.М. Перспективи розвитку казначейсько системи виконання бюджетів [Текст] / П.В. Боровик, В.М. Вишнева // Інноваційна економіка.-2011.-№11.- С.240-244.
6.Душина О. Казначейське обслуговування Державного бюджету України: реалії та шляхи вдосконалення [Текст] / О. Душина // Управління розвитком.-2012.-№17.-С.67-68.
7. Слюз Т. Життя диктує нові завдання [Текст] / Т. Слюз // Казна України.– 2009. – № 2 (2)


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Єрушева А., Проблеми казначейського обслуговуваня в Україні
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: