Четвер, 29.09.2022, 16:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Глібка С., Мартинова К., ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ...
Глібка С., Мартинова К., ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Глібка Станіслав, Мартинова Катерина,

5 курс, 452 гр.,спец. «Менеджмент організацій», д/ф
Наук. кер. – Долга Г.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню методів управління якістю продукції.
Ключові слова: якість, класичні методи, сучасні методи.

Постановка проблеми. Якість продукції є важливим чинником її конкурентоспроможності, тому кожна організація повинна розробляти та впроваджувати ефективні методи управління якістю. Більша частина управлінського інструментарію, що використовується як для проведення кардинальних змін у компанії, так і для розробки й реалізації рішень, спрямованих на постійний розвиток, може розглядатися в ролі сучасних інструментів і методів менеджменту якості. Багатоплановість і різноманітність методів управління якістю вимагає від керівництва структурування потоків інформації, їх адаптацію під умови конкретного підприємства, вибір дієвих та доцільних методів, які спроможні підвищувати його конкурентоспроможність підприємства, корегувати цілі організації та способи їх досягнення. Світовий досвід успішних компаній є вагомим аргументом у необхідності запозичення та застосування методів управління якістю на вітчизняних підприємствах, що поліпшить соціально-економічний статус не тільки конкретної господарської одиниці, а й держави в цілому.
Метою статті є дослідження особливостей застосування методів управління якістю продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями і фахівцями у сфері управління якістю була напрацьована глибока теоретична база методів управління якістю, які з успіхом впроваджувалися та використовувалися підприємствами в їх діяльності. Найбільш відомими дослідниками проблем якості й управління якістю є Балановська Т., Вакуленко А., Єфімов В., Ісікава К., Ковальчук Ю., Левицький Ю., Нічітайлова Н., Пономарьов С., Попкова Т., Федюкін В., Цуркан Б. та ін.
Виклад основного матеріалу. Методи управління якістю – це прийоми та способи, за допомогою яких відповідні органи можуть впливати на компанію і елементи процесу виробництва для того, щоб досягати найкращого ефекту. Їх можна класифікувати за різними підставами: соціальним, економічним, статистичним, соціально-психологічним, організаційним і т. ін. [2, с. 12].
Основні методи управління якістю можна поділити на наступні:
1) Класичні методи. Ці методи розроблялися протягом усього періоду розвитку менеджменту якості і є актуальними на сучасному етапі. До засновників класичних методів відносять американських вчених Е. Демінга, Дж. Джурана, Ф. Кросбі та японських вчених К. Ісіакава, Т. Тагуті, які досліджували проблеми в області якості, здійснювали розробку методів планування якості та застосування статистичного аналізу.
2) Нові методи. Початок розроблення і застосування даних методів припадає на другу половину та кінець XX століття і вони знайшли своє продовження й нині. Нові методи ґрунтуються на концепції традиційних методів управління якістю, але мають глибшу соціальну спрямованість і застосовуються у поєднанні з управлінськими, організаційними та технічними методами [5, с. 43].
Проте така класифікація методів має досить умовний характер, оскільки існує багато спільного у структурі й методиці їх застосування, тому класичні та нові методи управління якістю можна вважати основою для методології «Загального управління якістю» (TQM).
Класичні методи управління якістю, які перевірені часом і містять основу концепції постійного поліпшення якості на виробництві, можна використовувати на будь-яких підприємствах: від малих до великих. Класичні методи управління якістю відрізняються простотою у використанні, не потребують значних капіталовкладень для їх впровадження і є доступними для малих підприємств. До класичних методів управління якістю більшість вчених відносять:
1. Статистичні методи управління якістю.
2. Циклічна модель управління якістю PDCA (Plan–Do–Check-Act).
3. Концепція статистичного управління якістю (TQC – Total Qualiti Control).
4. Концепція постійного поліпшення якості Дж.Джурана (AQI – Annual Quality Improvement). Тріада Дж.Джурана.
5. Методи Г.Тагуті
6. Метод аналізу наслідків і причин відмов [8].
Сучасні методи менеджменту якості відрізняються соціальною спрямованістю у широкому розумінні. Вони були сформульовані на базі розглянутих традиційних методів, але відрізняє їх, в першу чергу те, що усі вони повинні застосовуватись у комплексі з існуючими управлінськими, технічними, організаційними методами, на відміну від застосування послідовного набору спеціальних класичних методів [9].
Нові методи менеджменту якості мають багато спільного в структурі та методології. Це дозволяє розглядати їх не як деякі окремі частини, а як варіанти загального управлінського підходу. Багато з них є частиною методології "загального управління якістю".
До складу нових методів менеджменту якості належать:
1. Концепція постійного покращання Кайзен (KAIZEN) – системний підхід до покращання якості, орієнтований на здійснення постійних невеликих кроків по підвищенню якості, які впроваджуються кожним працівником компанії. Система KAIZEN характеризується наступними особливостями вимагаються значні зусилля від людей і незначні інвестиції; весь персонал залучається до системи покращання; необхідно здійснити велику кількість маленьких кроків. Даний підхід є характерним для японського менеджменту. На відміну від системи KAIZEN, при проведенні крупних заходів щодо підвищення якості, які передбачають одночасну кардинальну реорганізацію процесу із залученням значних інвестицій, використовують систему КАІКУО. Термін має також японське походження, але покращання такого роду є характерним для західного стилю мислення [4, с.158]
2. Метод структурування функції якості QFD – (Quality Function Deployment) – систематизований шлях вивчення потреб та побажань споживачів через розгортання функцій і операцій в діяльності компанії по забезпеченню якості на кожному етапі життєвого циклу створюваного продукту, який би гарантував отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживачів. Головна мета QFD – гарантувати якість з першої стадії створення і розвитку нового продукту. Повністю розгорнута функція якості включає 4 етапи: планування продукту, проектування продукту, проектування процесу, проектування виробництва.
3. Концепція Будинку якості (Quality House) – методика забезпечення цінності продукту, що очікує споживач, при мінімальній його вартості. Заснована на використанні комплексу методів та інструментів, орієнтованих на вивчення вимог споживача та перетворення їх у конкретні характеристики продукту. До їх складу належить метод QFD, а також більшість “нових” інструментів управління якістю.
4. Методологія “шість сигм” – стратегічний підхід до вдосконалення бізнесу, в рамках якого проводяться заходи по знаходженню і виключенню причин помилок або дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які є критично важливими для споживача. Методологія “шість сигм” була розвинута компанією Моторола у 1990 році, а останнім часом отримала широке розповсюдження в таких американських компаніях як General Electric, American Express тощо. “Шість сигм” заснована на вирішенні короткострокових проектів, спрямованих на досягнення довгострокових цілей, спираючись на застосування комплекту інструментальних засобів, придатних до використання у проектуванні, виробництві та обслуговуванні. В рамках даної методології починає використовуватись показник визначення числа дефектів на мільйон можливостей у пристосуванні до різних аспектів діяльності будь-якої організації [10].
Крім розглянутих методів та інструментів управління якістю, які торкаються суто питань забезпечення якості, більша частина управлінського інструментарію, що використовується як для проведення змін у компанії, може також розглядатися в ролі сучасних інструментів і методів менеджменту якості. Це пояснюється тим, що реалізація проекту створення системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000, із впевненістю може розглядатися нами як один із аспектів реструктуризації підприємств. Саме характер і напрями змін, які відбуваються в організації в період засвоєння основних принципів філософії TQM, починаючи від вдосконалення технології та завершуючи зміною організаційної культури, приводять до необхідності використання саме таких підходів, методів, інструментів. До їх складу відносяться:
1. Бенчмаркінг.
2. Методи “точно-вчасно” (Just-in-Time)
3. Система комплексного обслуговування устаткування (TPM – Total Productive Maintenance)
4. Методологія процесно-орієнтованого управління (BPMS – Business Process management System)
5. Методологія ABC/ABM (Activity Based Costing/Аctivity Based Management).
6. Методи управління знаннями (Knowledge Management).
7. Збалансована система індикаторів ведення бізнесу BSC (Balanced Business Scorecard) [9].
Варто зазначити, що представлений перелік сучасних методів та інструментів управління якістю не вичерпує себе і може бути доповнений і розширений в процесі аналізу досвіду сучасних провідних компаній світу в галузі управління якістю.
Чільне місце серед названих методів посідають статистичні методи у системі управління якістю. Як правило, вони широко використовуються в процесі контролю якості у виробництві. Хоча в сучасних умовах сфера їх використання значно поширилась на області планування, проектування (методи Тагуті), маркетингу, матеріально-технічного забезпечення тощо. Умовно існуючи статистичні методи управління якістю можна поділити на дві групи:
1) Інструменти контролю якості, що являють собою інструменти надання та аналізу первинної інформації.
2) Інструменти управління якістю, що використовуються для перетворення вимог споживачів на параметри якості очікуваного продукту.
У класичних і сучасних методах спільним є те, що головну роль і відповідальність за діяльність організації щодо якості несе вище керівництво; підприємство орієнтується на замовника і на бездефектне виробництво; акцентується увага на управлінні процесами, мотивації і підвищенні кваліфікації персоналу.
Варто відзначити існуючі відмінності між класичними і сучасними методами управління якістю: класичні методи передбачають послідовне застосування спеціальних інструментів управління якістю, тоді як сучасні полягають у комплексному застосуванні існуючих управлінських, технічних, організаційних та інших специфічних методів. Ще одна відмінність криється в тому, що при класичних методах управління якістю організація поліпшує свою роботу на основі аналізу діяльності минулих періодів, а при застосуванні сучасних методів підприємство працює згідно з уявленнями про ідеальне майбутнє, тобто намагається досягти високих показників і передбачити очікування споживачів щодо якості виготовленої продукції [5, с. 61].
В цілому комплекс методів та інструментів дозволяють реалізувати один із базових принципів менеджменту якості – базування рішень, що приймаються на конкретних фактах і достовірній інформації. Відтак, для забезпечення вимог до якості їх застосування сучасними підприємствами є вельми необхідним.
Висновки. Класичні методи, які було розроблено впродовж усього періоду становлення менеджменту якості та які зберегли свою актуальність на сьогоднішній день; їх розробниками вважають американських учених Е. Демінга, К. Ісикаву, Т.Тагуті, дослідження яких було спрямовано на розробку й розвиток методів планування якості та статистичного аналізу. "Нові" методи, становлення й розвиток яких відбувалися наприкінці XX ст. і тривають зараз; їх було сформульовано на ба зі розглянутих традиційних методів, але відрізняє їх те, що всі вони відрізняються соціальною спрямованістю в широкому розумінні та повинні застосовуватись у комплексі з наявними управлінськими, технічними, організаційними методами, на відміну від застосування послідовного набору спеціальних класичних методів. Слід зазначити що, такий підхід до класифікації є досить умовним, оскільки значна кількість методів має багато спільного у структурі й методиці застосування, завдяки чому вони можуть розглядатися не відокремлено один від одного, а як частини єдиної методології тотального управління якістю (TQM). Вибір методів управління якістю залежить як від розміру підприємства, від рівня його прибутковості, виду спеціалізації, рівня кваліфікації персоналу, так і, значною мірою, від зацікавленості вищого керівництва у розвитку, удосконаленні виробничих процесів на основі застосування наукових економічних інструментів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вакуленко А. В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 167 с.
2. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие / В.В.Ефимов – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.
3. Исикава К. Японские методы управления качеством сокращенный перевод с английского / К. Исикава. – М.: Экономика, 2001. – 178 с.
4. Нічітайлова Н. С. Концепція кайзер як мало витратний інструмент впровадження системи екологічного менеджменту / Н. С. Нічітайлова // Механізм регулювання економіки, 2009. - №3(2). - С. 157-161.
5. Пономарьов С. В. Управління якістю продукції. Інструменти и методи менеджменту якості: Навчальний посібник / С.В. Пономарьов, С.В.Міщенко. – М.: РВА «Стандарти і якість», 2005. – 248 с.
6. Федюкін В.К., Дурнев В.Д., Лебедєв В.Г. Методи оцінки і управління якістю промислової продукції. Підручник./ Федюкін В.К., Дурнев В.Д., Лебедєв В.Г. – М.: «Филинъ», Рилант, 2005. – 328 с.
7. Балановська Т.І. Сучасні й класичні методи управління якістю: особливості та перспективи застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// elibrary. nubip. edu. ua/ 13641/
8. Ковальчук Ю.О. Світовий досвід загального управління якістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// eztuir. ztu. edu. ua/6525/1/318. pdf
9. Левицький Ю. К., Цуркан Б. Ю. Сучасні методи управління якістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// intkonf. org/ levitskiy-yuk-tsurkan-byu-suchasni-metodi-upravlinnya-yakistyu/
10. Попкова Т. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері управління якістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. economy. nayka. com. ua / ?op=1&z=2045


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: