Четвер, 29.09.2022, 17:21
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мотрюк А., Застосування сучасних інформаційних систем... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Мотрюк А., Застосування сучасних інформаційних систем...
Мотрюк А., Застосування сучасних інформаційних систем...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 13:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineМотрюк Алла,

3 курс, спец. «Облік і аудит» д.ф.н.
Наук. кер. – к.е.н., доц. Євдощак В. І.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
Застосування сучасних інформаційних систем в ревізійному процесі

В сучасних умовах на підприємствах широко використовуються автоматизовані системи бухгалтерського обліку. Комп’ютер дозволяє не лише скоротити більш детальне вивчення об’єктів, сформувати якісні робочі та звітні документи, а також здійснювати ефективне управління діяльності суб’єкта контролю. Використовуючи облікові програми, підприємство самостійно вносить зміни та обирає внутрішню систему кодування інформації, без якої неможливо правильно вирішити питання стандартизації інформації, скорочення обсягів початкових даних, підвищення рівня оперативності обробки інформації та компактності видачі облікових регістрів [5].
Бухгалтерська служба підприємства, залежно від інформаційних потреб та їх обсягу, визначає необхідну для підприємства структуру побудови кодів, що ускладнює (через можливу невідповідність систем таких кодувань) роботу ревізора під час здійснення зустрічних перевірок. Дане питання досліджувалося в працях таких авторів, як Ю.П. Яковлєв, В.Д. Шквір, Ф.Ф. Бутинець, А.Г. Загородній, З.Б. Живко, М.О. Живко, Л.М. Штикова, Я.В. Дачишин, В.І. Франчук та інших. Проте потребує подальших удосконалень, в умовах сучасних програмних продуктів, автоматизація саме контрольних процедур.
Проблемність цих питань значно зростає в сучасних умовах, коли трансформація економіко-правового середовища в державі супроводжується нормативно-правовим реформуванням бухгалтерського обліку і бухгалтерської (фінансової) звітності. В умовах ринкової економіки важко уявити керівника підприємства (інвестора чи власника), який позбавляє себе можливості одержувати систематично (або періодично) повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансовий стан, капітал, витрати та результати діяльності. Це може підтвердити тільки контроль і його галузь – фінансово-господарський контроль, що здійснюється як у процесі діяльності підприємства (попередній, поточний), так і після здійснення операцій за допомогою ревізій, які проводяться органами державної фінансової інспекції України [1, c. 67].
Підкреслюючи важливість і необхідність фінансово-господарського контролю в багатьох літературних джерелах і монографіях, науковці в основному визначають його тільки як окрему галузь бухгалтерського обліку, розглядають його з точки зору необхідності перевірки процесів розширеного виробництва стосовно раціонального господарювання і нормативно-правового регулювання. Сучасні комп’ютерні технології все ширше впроваджуються в систему управління господарською діяльністю країни. Змінюється праця управлінських працівників – менеджерів, фінансистів, бухгалтерів тощо. У результаті різко підвищиться продуктивність і ефективність праці ревізорів [5].
У сучасних умовах контрольна інформація не завжди оперативна, недостатньо аналітична, опрацювання її працеємне. Тому одним із важливих напрямів удосконалення організації проведення ревізій і перевірок є застосування комп’ютерних технологій для обробки контрольної інформації на рівні контрольно-ревізійних служб, аудиторських фірм [3, c. 43].
За допомогою комп’ютерних систем отримується інформацію про результати проведених ревізій і перевірок, стан і тенденції розвитку кожного з об’єктів, що перевіряються, на кілька років, про ефективність роботи окремих ревізорів, а також необхідні звітні машинограми та інше. Така інформація сприяє вдосконаленню планування і координації контрольно-ревізійної роботи, більш обґрунтованому відбору черговості об’єктів, що перевіряються, спрямованому на підготовку програми конкретних ревізій, поглибленому аналізу результатів перевірок, ревізій, оперативному контролю за усуненням недоліків, виявлених ревізіями, і, нарешті, підвищення ефективності ревізій [5].
Для обробки і аналізу контрольно-ревізійної інформації за допомогою сучасних інформаційних систем необхідно розробляти завдання з її автоматизованої обробки. Цей процес включає проектування функціонального, інформаційного, технічного й інших видів забезпечення автоматизованої обробки контрольно-ревізійної інформації. Для вирішення цих проблем за допомогою комп’ютерних технологій можна рекомендувати наступні функціональні завдання:
– аналіз даних про проведені ревізії і перевірки за окремими об’єктами. У результаті може формуватися інформація про кількість проведених ревізій і перевірок на об’єкті, що перевіряється, на декілька років, про суми виявлених незаконних витрат, недостач і крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей у різних розрізах (за періодами, матеріально відповідальними особами тощо), про приписки і спотворення звітності;
– зведений аналіз даних про об’єкти, що перевіряються. Це дозволить автоматизованим шляхом одержувати інформацію про загальну кількість проведених ревізій і перевірок, їх динаміку, про виявлені недостачі, крадіжки, незаконні витрати на цих об’єктах, передачу справ до судово-слідчих органів, суми стягненого матеріального збитку і суми заборгованості за матеріально відповідальними особами [4].
Аналізуючи ефективність роботи окремих ревізорів, можна отримати інформацію про завантаженість ревізорів протягом декількох років, про використання часу на ревізії фінансово-господарської діяльності і на вимогу правоохоронних органів, на підготовку до ревізії, підготовку матеріалів до обговорення, а також про виявлені порушення, зловживання, суми виявлених недостач і встановлені судом розміри матеріального збитку, про інші показники, які характеризують ефективність роботи ревізорів [2, c. 98].
Можливе вирішення й інших функціональних завдань автоматизованої обробки контрольно-ревізійної інформаці. При перевірці вихідної інформації аналізується достовірність розрахунків, зіставляються підсумки та визначається їх відповідність бухгалтерським проведенням. Задля цього ревізор повинен проаналізувати законність складання кожної бухгалтерської проводки, більшість з яких формуються у Довіднику бухгалтерських проводок. Далі здійснюється контроль за використанням вихідної інформації, її юридичної повноцінності та відповідності програмних даних даним вихідних документів і регістрів обліку, що відповідає потребам управлінського та фінансового обліку [1, c. 15].
Особливо важливо перевірити, чи всі дані враховані при їх зведенні на рахунках бухгалтерського обліку. Значне місце при здійсненні контролю займає робота ревізора із залишками на рахунках, насамперед наявними запасами. Ревізор тут контролює порядок ведення аналітичного обліку та оцінювання запасів при їх надходженні, вибутті й на дату балансу відповідно до П(С)БО [6].
Заключним етапом роботи ревізора є перевірка звітних даних із даними, які відображені у звітних документах, з мстою ув'язки показників форм фінансової, податкової і статистичної звітності та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. При цьому вказуються причини неув'язок, якщо вони є, та резерви і фінансові прогнози майбутньої діяльності підприємства, що дуже важливо для фінансового обліку, оскільки його інформація використовується насамперед зовнішніми споживачами [4, c. 34].
Отже, упровадження комплексних автоматизації здійснення процесів контролю дасть змогу підвищити якість проведення складних розрахунків щодо прогнозування імовірності нераціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, недостач, розкрадань, зловживань, приписок невиконаних робіт, тобто створити повноцінну систему, яка буде вирішувати цілу низку практичних та управлінських завдань ревізорів та зосереджувати їх увагу саме на тих ділянках, де є наявні ознаки, що свідчать про можливі негативні наслідки.

Список використаної літератури
1. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія/ Ф.Ф. Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко: Підручник [для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл.] – [3-е вид., доп. і перероб].-Ж. : ПП «Рута», 2002. - 544с.
2. Живко З.Б., Франчук В.І., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність / З.Б. Живко, В.І. Франчук, М.О. Живко / Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: [Навч. пос.] – К. : Алерба, 2008. 444 с.
3. Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність / З.Б. Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко: [навч. посібн.] - К.: Алерба, 2012.-496с.
4. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан: [Практикум.] – К. : Знання, 2006 р. – 429 с.
5. Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності / [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/663/
6. Контроль і ревізія в умовах застосування комп’ютерних систем бухгалтерського обліку / [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://credobooks.com/kontrol....-obliku


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Мотрюк А., Застосування сучасних інформаційних систем...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: