Четвер, 29.09.2022, 17:33
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Торська Ю., ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Торська Ю., ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
Торська Ю., ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 13:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineТорська Юлія,

3 курс, спец. «Облік і аудит»
Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Столяр Л.Г.
ЧТЕІ КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах господарювання питання управління оборотними активами підприємства стають все більш актуальними. Особливого значення набувають проблеми створення таких механізмів управління фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам господарювання та забезпечували достатній рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості. На даному етапі для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Тому одним із найактуальніших завдань у напрямі забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств є суттєве вдосконалення механізму управління оборотними активами.
Розвитку теорії та практики управління оборотними активами присвятили свої праці такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Баканов, І. Балабанова, І. Бланк, Ф. Бригхем, Дж. Ван Хорн, В. Ковальов, Л. Лігоненко, І. Лученок, Є. Мних, Л. Пан, А. Поддєрьогіна, Р. Сорока, А. Шеремет, В. Шокун та інші.
На жаль, існує ряд деяких теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні економіки в цілому, так і на рівні підприємства, зокрема. Так, незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі аспекти проблем управління оборотних активів, дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що впливають на здійснення управління активами підприємства вимагають подальшої розробки. Різні вчені по-різному підходять до визначення оборотних активів.
№ п/п Джерело Тлумачення
НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] Оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
ПСБО 2 "Баланс" [2] Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу.
1 Кулішов В.В. [5] Оборотні активи – група мобільних активів підприємства із періодом використання до одного року, що обслуговують його операційну діяльність і забезпечують його платоспроможність.
2 Бланк І.А. [3]
Оборотні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує поточний господарський процес і повністю споживається протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу.
3 Загородній А.Г.,
Партин Г.О. [4]
Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Після проведених досліджень ми впевнились, що термін «оборотні активи» в економічній теорії має кілька синонімів (оборотні кошти, оборотний капітал, робочий капітал), однак незважаючи на різноманітність термінів, економічна суть цього поняття трактується у вітчизняній та зарубіжній літературі досить однозначно. Найчастіше оборотні активи підприємства визначаються як грошові ресурси або група мобільних активів підприємства, із періодом використання до одного року, які безпосередньо обслуговують операційну діяльність підприємства і внаслідок високого рівня ліквідності повинні забезпечувати його платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями. Виходячи з цього визначення бачимо, що оборотні активи підприємства займають вагоме місце в системі управління та потребують значної уваги.
Для успішного функціонування в ринковому середовищі кожне підприємство зобов’язане забезпечувати ефективне використання і прискорення оборотності активів, підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність і ліквідність балансу.
У теорії фінансового менеджменту розмежовують три типи політики, щодо управління оборотними активами (табл. 1) [5, c. 256].
Таблиця 1
Ознаки і результат основних видів політики щодо управління оборотними активами
№ п/п Вид політики Ознака Результат
1 Агресивна Висока частка короткострокових кредитів. Поточні активи зростають швидкими темпами: значні обсяги запасів, дебіторської заборгованості грошових коштів. Питома вага оборотних активів у валюті балансу висока, а період їх оборотності – тривалий Знімає ризик технічної неплатоспроможності, але не забезпечує підвищену економічну рентабельність активів
2 Консервативна Зростання поточних активів утримується, їх питома вага у валюті балансу незначна; період оборотності – короткий Забезпечує високу економічну рентабельність активів, збільшує ризик виникнення технічної неплатоспроможності
3 Поміркована Середній рівень короткострокового кредиту в джерелах фінансування; помірний рівень оборотності оборотних активів і їхньої питомої ваги у валюті балансу Економічна рентабельність активів і ризик виникнення технічної неплатоспроможності знаходиться на середньому рівні
Управління оборотними активами підприємства пов’язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл являє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі якого відбувається зміна окремих їхніх видів. Є два види операційного циклу підприємства: виробничий та фінансовий. Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, використовуваних для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментом відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям. Фінансовий цикл (цикл грошового обігу) підприємства являє собою період повного обороту коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані сировину, матеріали і напівфабрикати, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.
До основних завдань управління оборотними активами належать[2, c. 295]:
1. Забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для підтримки платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов’язаннями. Це управлінське завдання реалізується за допомогою постійного контролю за розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також шляхом забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у вигляді поточних фінансових інвестицій та інших активів, які за необхідності можуть швидко трансформуватися у грошові кошти.
2. Прискорення оборотності загальної суми оборотних активів. Це завдання управління оборотними активами реалізовується шляхом збільшення частки активів з високою оборотністю і зменшення частки активів, що обертаються повільно.
3. Мінімізація ризиків і втрат, пов’язаних з формуванням і використанням оборотних активів. Всі види оборотних активів тією чи іншою мірою пов’язані з ризиком втрати. Тому політика управління оборотними активами має бути направлена на мінімізацію ризику їх втрат на підприємстві, особливо в умовах дії інфляційних факторів.
4. Забезпечення безперебійності виробничого процесу. Для реалізації цього завдання необхідно сформувати окремі види активів відповідно до обсягів господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного та фінансового циклів.
5. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. Реалізувати це управлінське завдання можна шляхом своєчасного використання тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству прямий дохід у формі процентів або дивідендів, розміщення коштів на депозит, відкриття контокорентних рахунків у банку.
Якщо ж основні завдання не виконуються, то є ризик понести негативні наслідки, зокрема [6, c. 192]:
 недостатність грошових коштів може призвести до перешкод у виробничому процесі, невиконання зобов’язань, втрат можливого прибутку;
 нестача виробничих запасів спричинює перебої у виробництві, зайві витрати, недоотримання реалізаційного доходу;
 наявність зайвих оборотних активів спричинює зайві витрати на фінансування.
Таким чином зауважимо, що підприємства, що працюють в сучасних умовах, повинні визначати необхідність в оборотних активах за всіма елементами та дотримуватись політики управління активами, і задача відповідних служб – організовувати роботу в даному напрямі. Наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними активами стануть забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції, оптимізація загального розміру дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасної інкасації боргу, посилення контролю за збереженням запасів. Політика управління оборотними активами повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності і ефективністю роботи, що зводиться до вирішення таких важливих задач, як забезпечення платоспроможності та прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів.

Список використаної літератури
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/npsbu1/
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.(втрата чинності). [електронний ресурс]. – Режим доступу: . – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99
3. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : [підручник] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНЕУ, 2006. – 780 с.
4. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К: Т-во "Знання", КОО, 2006. – 327 с.
5. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: навч.посіб [Текст]. - К.:Ніка-Центр, 2002. – С. 94-98.
6. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. – 670 с
7. Лиса О. В. Методичні питання нормування оборотного капіталу підприємства / О. В. Лиса // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит. – 2010. – № 1. – 76 с.
8. Фінансова діяльність підприємств : [підручник] / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – К. : Либідь, 2010. – 384 с.
9. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : [підручник] / Г. О. Камаренко, О. Є. Чорна. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
10. Визначення потреби в оборотному капіталі при формуванні виробничих запасів / Я.Б. Дропа // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2011. – Вип. 3. – 410с.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Торська Ю., ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: