Четвер, 24.09.2020, 10:57
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Глібка С., Мартинова К., Сучасні класифікації методів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., Сучасні класифікації методів...
Глібка С., Мартинова К., Сучасні класифікації методів...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 12:11 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Глібка Станіслав, Мартинова Катерина,

спец. «Менеджмент»
Науковий керівник – Микитюк М.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Сучасні класифікації методів в адміністративному менеджменті

В статті досліджено методи адміністративного менеджменту у відповідності до його сучасного концептуального підходу. Здійснено класифікацію методів адміністративного менеджменту та розглянуто їх сутнісні характеристики.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, методи адміністративного менеджменту.

Постановка проблеми. Сучасним інструментом управління розвитку організацією в умовах наростаючих змін у зовнішньому середовищі і пов'язаної з цим невизначеності є адміністративний менеджмент. Через відсутність сучасної системи адміністративного менеджменту на вітчизняних підприємствах та організаціях зводиться практично до нуля вся ефективність їх діяльності. Тому на сучасному етапі розвитку демократичної України, гостро постала проблема вдосконалення методів управління в адміністративному менеджменті. Застосування сучасних методів адміністративного менеджменту в організаціях являється актуальною практичною і теоретичною проблемою. Глибоке вивчення і дослідження методів адміністративного менеджменту в умовах використання сучасних технологій в основі яких була б покладена моральна мотивація в кінцевому результаті впливає на ефективність управління в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі висвітленню сутності адміністративного менеджменту приділяли увагу не значна кількість науковців, серед яких вагомий внесок у розвиток теорії адміністративного менеджменту зробили С.С. Велещук [1; 2], Л.Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва [3], В.Я. Малиновський [4], М. А. Міненко [5], В.М. Ячменева [9] та інші. Проте залишається широке коло невирішених питань щодо багатоваріантності застосування методів адміністративного менеджменту при управлінні організацією, не звертається увага на їх особливості, що впливає на можливості їх реалізації.
Метою статті є дослідження теоретичних засад щодо окреслення основних методів адміністративного менеджменту відповідно до сучасного його концептуального підходу.
Виклад основного матеріалу. Перед будь-якою організацією, що працює в умовах ринку, існує лише одна по-справжньому серйозна проблема – це проблема її виживання, забезпеченості безперервності розвитку. Різні організації вирішують її різними способами, залежно від умов і обставин, що складаються, але в основі їх рішення лежить складна, копітка і трудомістка робота із застосуванням прийомів управлінської діяльності, за допомогою яких здійснюються завдання організації, які спрямовані на досягнення її цілей. Сутність цієї концепції полягає в пошуку відповіді на питання: «Як слід управляти організацією в умовах динамічності, мінливості і невизначеності зовнішнього середовища? За допомогою яких важелів, методів адміністративного менеджменту?».
Що стосується сутності поняття «адміністративний менеджмент, то в науковій літературі використовуються декілька трактувань терміну «адміністративний менеджмент». В одному випадку він визначений як «адміністративно-державне управління» (В.Я. Малиновський [4, с. 9], І.С. Педак [8]), в іншому як організаційна діяльність у сфері управління соціально-технічними системами (Л.Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва [3], В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова; за заг. ред. Л. М. Усаченко [5, с. 11], ) . Погоджуємось із думкою науковця С.С. Велещук [1, с. 15], який виділив межі використання досліджуваної дефініції, а саме: під адміністративним менеджментом, у відповідності до його сучасного концептуального підходу, слід розуміти управлінську діяльність яка передбачає встановлення, підтримку штатних параметрів функціонування організації шляхом чіткої формалізації, суворої регламентації, контролю і регулювання діяльності трудового колективу що направлена на вирішення зовнішніх завдань, досягнення цільових орієнтирів, забезпечення стійкості організації в зовнішньому середовищі. Сфера діяльності адміністративного менеджменту торкається підприємств та організацій усіх форм власності, державних організацій та установ, органів місцевого самоврядування, некомерційних організацій, громадських об’єднань. Основну роль при реалізації функцій в адміністративного менеджменту відіграє застосування ефективної системи методів розробки, ухвалення та реалізації змісту адміністративних операцій.
Розглядаючи підняту проблему окреслення методів адміністративного менеджменту, слід відзначити що, адміністративні методи управління – це організаційно-розпорядчі методи, що охоплюють відносини у сфері управління організацією і є сукупністю прийомів, впливів, які базуються на використанні об’єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління [4, с. 10]. Це методи, що ґрунтуються на силі та авторитеті влади, тобто наказах, постановах, розпорядженнях, вказівках, інструкціях, і дають змогу регламентувати діяльність, забезпечують організацію нормативами й підтримують трудову дисципліну. Загалом систему адміністративних методів можна охарактеризувати як сукупність двох рівнозначних елементів, які впливають на структуру управління (регламентація діяльності, нормування в системі управління) і на процес управління (підготовка, прийняття, організація виконання і контроль за управлінськими рішеннями) [3].
Таким чином, адміністративні методи управління є провідними в системі адміністративного менеджменту. Вони дають змогу чітко розподілити обов’язки в апараті управління, дотримувати правові норми і повноваження у ході вирішення питань господарської діяльності, а також застосувати заходи примусу і дисциплінарної відповідальності. Водночас, адміністративні методи забезпечують організованість у процесі роботи та високу дисципліну праці, координацію трудових зусиль працівників шляхом прямого (адміністративного) спонукання їх до дій, а також контроль за роботою підприємств (організацій та установ) й окремих працівників.
Для розуміння сутності адміністративних методів управління важливе значення має їхня класифікація, що базується на врахуванні специфіки засобів, важелів організаційного впливу. Цими важелями є регламент, норма, інструкція, дисциплінарні вимоги, відповідальність і повноваження. Відповідно можна виокремити три групи адміністративних методів управління: організаційно-стабілізуючого, розпорядчого і дисциплінарного впливу.
Основне місце серед перелічених вище посідають методи організаційно-стабілізуючого впливу, основний зміст яких полягає у встановленні стійких організаційних зв’язків між елементами системи за допомогою закріплення за ними визначених обов’язків перед системою загалом і окремими її ланками, тобто цей організаційний вплив, спрямований на постійну зміну підсистем, їхньої структури та порядку діяльності [2].
Методи організаційно-стабілізуючого впливу охоплюють регламентування (статут підприємства, положення про розділи, посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку), нормування (організаційні, технологічні, технічні та економічні нормативи) й інструктування (методичні вказівки, рекомендації, інструкції тощо).
Другу групу адміністративних методів становлять методи дисциплінарного впливу – це санкції за відхилення від установленого порядку та вимог державної, фінансової, договірної дисципліни, статутів. Їхньою метою – є забезпечення стабільної діяльності організації через дисциплінарні вимоги, а також відповідальності колективів і працівників [2].
Третя група адміністративних методів управління – методи розпорядчого впливу, які відображають поточне використання встановлених організаційних зв'язків і їх часткове коригування в разі зміни умов роботи (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація організаційно-розпорядчих методів [2]
В основу розпорядчих методів покладено повноваження та обов'язки.
Одним із різновидів методів дисциплінарного впливу є засоби правового впливу, які передбачають санкції за відхилення від порядку та закону [10]. Визначають чотири типи методів дисциплінарного впливу (рис. 2).

Рис. 2.2. Дисциплінарні методи адміністративного менеджменту

Особливість адміністративних методів управління полягає в тому, що вони передбачають однозначне вирішення відповідної ситуації, що має обов’язкову силу для виконавця, а не надає йому можливість вибору між різними способами дій. Методи адміністративного менеджменту базуються на обов’язковості виконання відповідних розпоряджень і вказівок, оскільки їхнє невиконання спричиняє визначені стягнення і розглядається як пряме порушення дисципліни.
Висновки. Отже, значення вище згаданих методів у системі адміністративного менеджменту полягає в тому, що вони дають змогу: чітко розподілити обов’язки в апараті управління; забезпечити дотримання правових норм і повноважень у господарській діяльності; координувати трудову діяльність шляхом адміністративного впливу; контролювати роботу підприємств, колективів та окремих працівників; застосувати заходи дисциплінарної відповідальності. У визначених методах адміністративний вплив набуває предметної форми і спонукає виконавців до конкретних дій.
Таким чином, ефективне управління організацією будь-якої форми власності не можливе без застосування сучасної концепції адміністративного менеджменту як функціональної сфери управлінської діяльності. Збереження цілісності системи адміністративного менеджменту є важливою передумовою її ефективності. Саме тому, чітка класифікація методів дозволить покращити формування, функціонування та розвитку діяльності організації та сприятиме формуванню ефективної системи адміністративного менеджменту.

Список використаних джерел:
1. 2. Велещук С.С. Адміністративний менеджмент: сутнісні характеристики та основні завдання С.С. Велещук // Наука молода / Збірник наукових праць. Випуск 18. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – С.14-19.
2. Велещук С. С. Концептуальні підходи до визначення функцій та класифікації методів адміністративного менеджменту. Ефективна економіка [Електроний ресурс] – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1952
3. Гордієнко Л.Ю. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. / Л.Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 212 с.
4. 7. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / В.Я. Малиновський – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.
5. Міненко М. А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства / М. А. Міненко // Економіка & держава. – 2012. – № 12. – с. 4-7.
6. Новіков Б.І. Основи адміністративного менеджменту: навчальний почібник / Б.І. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш / – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.
7. Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб./ В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова - К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с.
8. Педак І.С. Система адміністративного менеджменту. Бібліотека економіста [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ Portal/ Soc_Gum/Dtr_du/2009/files/DerzUpr_01_2009_Pedak.pdf.
9. Ячменева В.М. Сущность и роль административного менеджмента в управлении предприятием / В.М. Ячменева // Экономика Крыма. – 2012. – №3(40). –С. 125-128. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., Сучасні класифікації методів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: