Середа, 12.08.2020, 05:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Глібка С., Мартинова К., Управління виробничою програмою ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., Управління виробничою програмою ...
Глібка С., Мартинова К., Управління виробничою програмою ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 12:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Глібка Станіслав, Мартинова Катерина,

4 курс, д.ф.н.
Науковий керівник – Бутирська І.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут
м.Чернівці

Управління виробничою програмою та виробничою потужністю: сутність, характеристика та взаємозалежність

Основною метою операційного менеджменту є виробництво продукції вчасно та з мінімальними затратами. Завдання кожного виробничого підрозділу можуть бути різними, але основна управлінська мета залишається однією для всіх: безумовне виконання заданої виробничої програми і досягнення при цьому мінімальних витрат матеріалів, праці, часу та грошових засобів, оптимального використання потужності виробництва [4].
Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) - це максимальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом року (кварталу, місяця) за допомогою закріплених (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупності машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встановленої спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи [2].
Взаємозв'язок виробничої потужності та виробничої програми зображений на рис. 1 [2].

Рис. 1. Взаємозв'язок виробничої потужності та виробничої програми

Різниця між виробничою потужністю й виробничою програмою (обсягом виробництва) є резервом підприємства, тобто виробнича програма показує ступінь використання виробничої потужності [2]. Середньорічна виробнича потужність підприємства служить для обґрунтування величини його виробничої програми.
Виробнича програма визначає необхідний склад, кількість і обсяг виробництва продукції на плановий період, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Виробнича програма тісно пов'язана із планом праці і заробітної плати, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом виробничих планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються відповідно до виробничої програми і спрямовані на забезпечення її виконання [1, с. 191].
Основне завдання виробничої програми - у максимальному задоволенні потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємством при найкращому використанні його ресурсного забезпечення та отриманні максимального прибутку [1, с. 191-192]:
Система виробничих програм включає:
– формування перспективного плану випуску продукції;
– формування річної виробничої програми підприємства;
– розрахунок календарно-планових нормативів руху виробництва;
– розподіл програми випуску виробів по планових періодах року для складальних цехів;
– формування виробничих програм в цехах на квартал, місяць і їх розподіл по ділянках, бригадах;
– формування оперативно-номенклатурних планів (графіків) запуску-випуску на короткі планові періоди (декаду, добу);
– розробку змінно-добових завдань.
Виробнича програма є основою оперативного планування. Вона визначає асортимент і обсяг виготовленої продукції за робочу зміну. Наявність виробничої програми дозволяє менеджерам урізноманітнити асортимент продукції, своєчасно проводити закупівлю сировини у необхідному обсязі й асортименті, планувати чисельний і кваліфікаційний склад працівників й дбати про підвищення технічного рівня підприємств [5].
Визначаючи оптимальну виробничу програму, часто керуються передумовою, що кращий метод виготовлення певної кількості продукції вже обрано, наявні відповідні фактори виробництва у потрібній кількості, а передбачений виробничий процес забезпечує виконання оптимальної виробничої програми з найменшими витратами. Але, як відомо, оптимальний метод виробництва залежить від обсягу випуску продукції. Щоб його обрати, треба знати кількість виробів, передбачених виробничою програмою. Ця кількість визначає вигідність певного методу виробництва залежно від того, менша чи більша вона за критичну величину[1, с. 192].
Схему розроблення виробничої програми зображено на рис. 2.


Рис. 2. Схема формування виробничої програми [1, с. 192]

З цього рисунку видно, що на виробничу програму підприємства впливають такі показники, як: сукупний попит на продукцію, державні контракти і державні завдання, виробнича потужність підприємства, а також ціни на аналогічну продукцію у конкурентів. Виробнича програма підприємства визначається у вартісних та натуральних показниках. До вартісних можна віднести такі показники: ціна, валова продукція, товарна продукція та реалізована продукція. А натуральні показники містять: номенклатуру виробів, асортимент продукції підприємства, одиниці виміру продукції та її кількість.
Етапами формування виробничої програми підприємства є наступні (рис. 3).
Аналізуючи рис. 2, можна зробити висновок, що під час розроблення оптимальної виробничої програми необхідно враховувати результати моніторингу зовнішнього середовища, обсяги продукції та попит на неї, плани збуту продукції. Даний алгоритм формування оптимальної виробничої програми дасть змогу підприємству вдало сформувати свою виробничу програму і, проаналізувавши вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства, правильно побудувати свою зовнішню збутову політику.


Рис. 3. Алгоритм формування оптимальної виробничої програми підприємства [1, с. 192]

До найбільш відомих і розповсюджених методів, що застосовуються при розробці виробничої програми підприємства, належать: нормативний та факторно-аналітичний, рівневе прогнозування, ситуаційне планування, математико-статистичні моделі [3].
В процесі роботи можливе коригування виробничих програм, що здійснюється в процесі управління виробничою програмою на рівні підприємства, цеху, ділянки.
Таким чином, виробнича програма підприємства базується з одного боку, на особливостях ринкового попиту, зовнішнього середовища, а з іншого – враховує особливості внутрішнього середовища підприємства, його виробничу потужність, ефективність використання ресурсного забезпечення. Різниця між виробничою потужністю й виробничою програмою є резервом підприємства, тобто виробнича програма показує ступінь використання виробничої потужності.

Список використаної літератури

1. Васильців Т.Г. Удосконалення системи управління виробничою програмою підприємства із урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища / Т.Г. Васильців, Ю.І. Шупер // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2009. – Вип. 18.1. – С. 190-194.
2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
3. Куперман В. В. Оптимізація виробничої програми промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Куперман; Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2012. - 19 с.
4. Менеджмент організацій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шморгун Л.Г. — К., 2010. — 452 с.
5. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 346 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Глібка С., Мартинова К., Управління виробничою програмою ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: