Вівторок, 21.01.2020, 19:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Черногалова А., Вірста А., Ефективність проекту - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Черногалова А., Вірста А., Ефективність проекту
Черногалова А., Вірста А., Ефективність проекту
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:35 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Черногалова А.О., Вірста А.В.


Науковий керівник: Бутирська І. В.
Ефективність проекту

Незважаючи на проведення глибоких і обґрунтованих досліджень з інвестиційної тематики, яка є надзвичайно важливою для України, вивчення кола проблем щодо оцінки ефективності не можна вважати завершеним. Є необхідність здійснення подальших досліджень підходів, методів управління процесом інвестування підприємств з метою визначення інвестиційно привабливих об'єктів реальних капіталовкладень, розроблення механізмів їх групування й формування портфеля реальних інвестицій за переважними для інвесторів критеріями[2].
Проект – одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів за встановленого матеріального (ресурсного) забезпечення з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу [3].
Проектний аналіз – це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу, дає можливість здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.Особливої актуальності набуває наявність ефективного науково-методичного інструментарію обґрунтування доцільності інвестицій [2].
Проектний аналіз базується на твердженні, що успішні проекти ведуть до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства у цілому та його складових зокрема. Тому метою аналізу проектівє вибір найкращого зможливих рішень, яке допоможе раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.
У заключних проектних дослідженнях проводять техніко-економічний аналіз, фінансовий аналіз та загальноекономічний аналіз.Розрахунок економічної ефективності проекту належить до одного з етапів фінансового аналізу [4].
Ефективність - категорія, що відображає відповідність проекту цілям і інтересам його учасників [1].
В основу оцінок ефективності проектів покладені наступні основні принципи [1]:
• розгляд проекту впродовж всього його життєвого циклу;
• моделювання грошових потоків, що включають всі пов'язані із здійсненням проекту притоки і відтоки грошових коштів за розрахунковий період;
• зіставність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);
• принцип позитивності і максимуму ефекту;
• врахування чинника часу;
• врахування тільки майбутніх витрат і надходжень;
• врахування найбільш істотних наслідків проекту;
• врахування наявності різних учасників проекту;
• багатоетапність оцінки;
• врахування впливу інфляції - оцінка впливу зміни цін на різні види продукції і ресурсів в період реалізації проекту;
• врахування впливу невизначеності і ризику.
Ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників.
Існують прості показники ефективності проектів (порівняння витрат,прибутку, рентабельності,капіталовіддачі, оборотності товарних запасів, трудовіддачі).однак вони належать до числа показників моментного статичного ряду і не враховують динамічних процесів у їх взаємозв'язку [4].
Для оцінки ефективності проектів доцільніше використовувати показники, які дають змогу розрахувати значення критеріїв ефективності проектів, беручи до уваги комплексну оцінку вигід і витрат, зміну вартості грошей у часі та інші чинники [4].
1. Сума інвестицій — це вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може здійснюватись.
2. Грошовий потік — дисконтований або недисконтований дохід від здійснення проекту, який включає чистий прибуток та амортизаційні відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації продукції.
3. Чиста теперішня вартість проекту (чиста приведена вартість, чиста приведена цінність, дисконтовані чисті вигоди) — Net Present Value (NPV). Це найвідоміший і найуживаніший критерій. NPV являє собою дисконтовану цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій). Чиста теперішня вартість проекту — це різниця між величиною грошового потоку, дисконтованого за прийнятної ставки дохідності, і сумою інвестицій. Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту, використати її для дисконтування потоків витрат та вигід і підсумувати дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі знаком мінус). При проведенні фінансового аналізу ставка дисконту, звичайно, є ціною капіталу для фірми. В економічному аналізі ставка дисконту являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших альтернативних проектів.
Якщо NPV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування. Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. Якщо NPV менша нуля — проект не приймається.
Основним недоліком NPV є те, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на термін життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.
4. Термін окупності інвестицій — час, протягом якого грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, досягає величини вкладених у проект фінансових ресурсів. У господарській практиці його можуть визначати без урахування необхідності грошових потоків у часі або з урахуванням такої необхідності. Термін окупності проекту — Payback Period (PBP) використовується переважно в промисловості. Це один із найбільш часто вживаних показників оцінки ефективності капітальних вкладень. На відміну від показників, які використовуються у вітчизняній практиці, показник «термін окупності капітальних вкладень» базується не на прибутку, а на грошовому потоці з приведенням коштів, які інвестуються в інновації та суми грошового потоку до теперішньої вартості. Критерій прямо пов'язаний із відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і не сприяє проектам, які дають великі вигоди лише згодом. Він не може слугувати за міру прибутковості, оскільки грошові потоки після терміну окупності не враховуються. Критерій найменших витрат (НВ) використовується тоді, коли оцінка вигід проекту складна й ненадійна. При цьому порівнюють наведені витрати по різних варіантах проекту і вибирають той, який при найменших витратах забезпечує найкращі результати. Критерій прибутку в перший рік експлуатації дає змогу перевірити чи забезпечують вигоди за перший рік експлуатації проекту "достатню" дохідність. При цьому порівнюється чистий дохід за перший рік експлуатації з капітальними витратами проекту, включаючи процентний дохід у період робіт по будівництву (береться накопичена сума процентів, а не наведені проценти). Якщо відношення вигід до витрат менше ціни капіталу, то проект, можливо, є передчасним, а при більшому відношенні можна зробити висновок, що з проектом, очевидно, запізнилися.
5. Внутрішня норма рентабельності(внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості)— Internal Rate of Return (IRR) Це рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту NVP за його життєвий цикл дорівнює нулю. IRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні. Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень величини NPV до нуля за різних ставок дисконту.
При застосуванні IRR виникають такі труднощі: неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу; при аналізі проектів різного масштабу IRR не завжди узгоджується з NPV; застосування IRR неможливе для вибору альтернативних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.
6. Коефіцієнт вигід/витрат — Benefit/Cost Ratio (BCR). BCR є відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих витрат.
Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці. При застосуванні цього критерію слід пам'ятати, що коефіцієнт BCR має такі недоліки:
• може давати неправильні ранжування за перевагою навіть незалежних проектів;
• не підходить для користування при виборі взаємовиключних проектів;
• не показує фактичну величину чистих вигід. BCR має кілька варіантів розрахунку:
• при жорстких обмеженнях на капітал, на відміну від обмежень як по капіталу, так і по поточних витратах:
Критерій BCR може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий. Основна перевага критерію полягає в можливості швидкого з'ясування його значень для оцінки впливу на результати проекту рівнів ризиків та непевностей.
7. Індекс прибутковості — Profitability Index (PI) є відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій:
РІ тісно пов'язаний із NPV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і відповідно, якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 — неефективний.
Таким чином, ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників (сума інвестицій, грошовий потік, чиста теперішня вартість проекту, термін окупності проекту, внутрішня норма рентабельності, коефіцієнт вигод/витрат, індекс прибутковості).Дані показники рекомендується застосовувати комплексно, оскільки кожен з них має свої недоліки, окреме їх використання може дати неповну інформацію про ефективність проекту.Забезпечення високої якості результатів аналізу ефективності проектів, належного рівня обґрунтованості та достовірності прийнятих на їх основі управлінських інвестиційних рішень не можливо, якщо їх оцінка не спирається на використання несуперечливої системи показників і принципів, апробованих на практиці.
Список використаної літератури

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,. 2011. — 400 с.
2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д. Ю. Мамотенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . - 2009. - № 628. - С. 209-215.
3. Проектний аналіз: навч. посіб. / О.В. Митяй. — К.: Знання, 2011. — 311 с.
4. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібн. з грифом МОНУ [для студ. вищ. навч. закл.] (4-е видання) / Г. М. Тарасюк. - К.: Каравела, 2012. - 320 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Черногалова А., Вірста А., Ефективність проекту
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: