Понеділок, 01.06.2020, 19:02
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кравчук Д., Принципи функціонування цінової політики ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Кравчук Д., Принципи функціонування цінової політики ...
Кравчук Д., Принципи функціонування цінової політики ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:09 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineДарія Кравчук ,

3 курс ,спец. “Марктеинг”
Науковий керівник-Чаплінський Ю.Б.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
М.Чернівці

Принципи функціонування цінової політики підприємства на сучасному етапі розвитку економіки


Постановка проблеми. В умовах ринкової конкуренції ціни задають пріоритети технічній, товарній, комунікаційній, збутовій та іншим політикам підприємства. Правильна оцінка умов ринку та можливостей підприємства забезпечує останньому визначення ринкової ціни, що, у свою чергу, є потужним засобом для функціонування та розвитку підприємства.
Розвиток економіки України характеризується загостренням конкурентної боротьби серед суб’єктів підприємницької діяльності практично в усіх галузях. Тому основними передумовами формування ефективної цінової політики в ринковій економіці є орієнтація на споживачів та їх платоспроможність, урахування рівня конкурентоспроможності як самого підприємства, так і його конкурентів, комплексне й постійне дослідження факторів, які впливають на цінову політику, моніторинг цін конкурентів, управління цінами тощо. Ось чому формування цінової політики відповідно до загальносхвалених принципів та цілей, а також застосування оптимальної методики визначення цін є необхідними компонентами успішної діяльності кожного підприємства, що прагне розвиватись і отримувати відповідний прибуток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Суттєвий внесок у теорію ціноутворення зробили Ж,- Ж. Ломбен, Д. Рікардо, Ф, Кене, А, Маршалл, П. Самуельсон, Дж. Робінсон, А. Пігу, С. Фішер, П. Хейне та ін. Сутність і проблеми ціноутворення в умовах економічної трансформації досліджені у працях Т. Беня, В. Бугулова, В. Князева, В. Міщенка, Т. Нєйгла, Р. Холдена та ін. Проблемі сучасного ринкового ціноутворення багато уваги приділяється вітчизняними економістами, що знайшло своє відображення в наукових працях А. Гальчинського, П. Єщенка, О. Гоша, А. Гриценка, Г. Кпимка, А. Колота, В. Кириленка та ін. Безпосередньо дослідженню проблем формування цінової політики підприємства присвячено роботи М. Виноградського, С. Дугіної, В. Корінєва, І. Ліпсіца, Р. Ноздрьової, Т. Слєпньової, О. Цацуліна, Н. Яковлєва та ін.
Метою статті є узагальнення розглянутих в економічній літературі теоретичних аспектів щодо принципів і цілей формування цінової політики підприємства, а також супроводжуючих цей процес управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Як зазначає Колесников О. В., одним із найрозповсюдженіших узагальнень цінової політики підприємства являється мистецтво управління цінами та ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари та послуги такі ціни і варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставленні цілі були досягнуті [4].
Для дослідження обрано бачення терміну «цінова політика» науковців М.В. Чорної та Л.М. Філіпішиної, які відзначають цінову політику підприємства, як гнучку динамічну модель прийняття рішень про поведінку підприємства на конкретному типі ринку, спрямована на досягнення стратегічних цілей його розвитку, заснована на визначенні принципів і методів, формування системи диференційованих торговельних надбавок як у довгостроковому, так і в короткостроковому періодах з урахуванням можливого їх корегування й забезпечення власним потенціалом підприємства. З визначення можна зробити висновок, що цінова політика підприємства має підпорядкований стосовно основної політики розвитку господарюючого суб’єкта характер і є засобом досягнення головної мети підприємства, тобто його місії.
Питання цінової політики підприємств є актуальною темою, адже, як зауважує В. Святненко, навіть двадцятилітня практика і відповідний досвід вітчизняних підприємств у нових для себе умовах господарювання не дозволила їм уникнути певних проблем і недоліків у процесі ціноутворення.[5]
Зокрема, на початковому етапі розвитку підприємствам важко встановлювати ціну на продукцію чи послуги, оскільки підприємству, перш за все необхідно створити попит на нову продукцію. Крім цього, спостерігається надмірна орієнтація на витрати виробництва, недостатнє врахування зовнішніх факторів, що часто змінюються, особливо в умовах трансформаційної економіки, нехтування іншими маркетинговими засобами, які повинні використовуватися з ціною. Існуючі методи ціноутворення недостатньо враховують можливі інфляційні очікування. Це ж стосується і питань цінового ризику та його можливих наслідків.
Тому нині особливо важливо підходити до формування цінової політики як до важливого елементу загальної стратегії підприємства, що безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія.
Як зазначає М. Г. Земляницький, ціноутворення як інструмент регулювання економіки охоплює багато напрямів соціального впливу: забезпечення суспільних потреб, плато спроможність попиту, рівень інфляції, стимулювання зниження витрат на виробництво продукції, підвищення її якості тощо [3].
Тепер більш детально зупинимось на основних принципах ціноутворення. Такі принципи ціноутворення, як науковість, безперервність і цільова спрямованість є загальновизнаними і їх виділяють майже всі автори.
Як зазначає Святненко В., науковість є найважливішим, синтезуючим принципом, з якого випливають інші правила ціноутворення [5]. Він вимагає наукової обґрунтованості цін, тобто розуміння та врахування економічних законів і реальних значень ринкових чинників, що діють у даний момент, прогноз їх зміни найближчим часом. У свою чергу, наукова обґрунтованість потребує обробки великої кількості інформації про сформовані ціни, про прогнози зміни рівня витрат виробництва, попиту та пропозиції, якості товару тощо.
Що стосується принципу безперервності ціноутворення, то він має як просторовий, так і часовий аспект. Відповідно до першого аспекту цей принцип вимагає визначення цін на всіх стадіях виробничого процесу. Якщо збільшуються витрати і нагромадження корисних власти¬востей (під час руху продукту від сировини до готового виробу), то ціна на нього зростає. Тоді як часовий аспект безперервності припускає зміну цін у бік зменшення чи збільшення через великі чи малі проміжки часу.
Принцип цільової спрямованості цін полягає у тому, щоб суб’єкт, який чинить істотний вплив на ціноутворення (держава, адміністрація регіону, асоціація великих підприємств та ін.), підкоряв би ціни розв’язанню певних завдань і досягненню тих чи інших цілей.
Також у теорії розглядаються й інші принципи, зокрема: єдності ціноутворення і контролю за дотриманням цін, відображення в рівні цін капіталомісткості виробництва продукції, диференціації цін на окремі види продукції і деякі інші.
Цінова політика дозволяє вирішити наступні завдання:
 Розширити присутність підприємства на ринках збуту.
 Отримати максимально можливий прибуток.
 Розширити експортні можливості.
 Забезпечити платоспроможність підприємства.
Для вирішення даних завдань підприємству необхідні наступні заходи. По перше, основною у своїй діяльності поставити маркетингову службу. Досить однієї посади маркетолога, який повинен бути хорошим фахівцем у маркетинговій діяльності і володіти необхідними знаннями в світовому виробництві та збуті продукції. Розширення ринку збуту повинне бути прямо пов'язане з урахуванням географічного чинника, тобто крім встановлення ціни на місці виробництва, враховувати витрати на доставку і визначитися у встановленні ціни.
Як зазначає С. І, Дугіна, політика ціноутворення може переслідувати найрізноманітніші цілі, основними серед яких є чотири: максимізація поточного прибутку, досягнення лідерства за якістю товарів, завоювання та підтримку лідерства на ринку, а також утримати позиції на ринку [2]. Так, ставлячи за мету своєї цінової політики максимізацію поточного прибутку, підприємство, не завжди аналізує ймовірну реакції ринку і можливі стратегічні наслідки, що може негативно позначитися на діяльності підприємства в майбутньому.
Висновки. Отож, цінова політика підприємства може орієнтуватися на витрати, властивості товару, попит, сегменти і конкурентів, а це означає, що ціна повинна використовуватися як засіб пристосування товару до умов ринку. В кожного підприємства своя цінова політика в залежності від поставлених перед підприємством завдань і свої методи її регулювання, проте потрібно пам’ятати, що найважливішим аспектом в успішному функціонуванні цінової політики є адекватні управлінські рішення.
Список використаних джерел.
1. Воронин, В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности / В.Г. Воронин. – М.: Колосс, 2008. – С. 23.
2. . Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб., вид 3, пере і доп. / С. І. Дугіна. – К.: Світ, 2011. – с. 29
3. Земляницький М. Г. Цінова політика в ПеК: соціальна спрямованість чи соціальний популізм? / М. Г. Земляницький // Стратегічні пріоритети. – №1(10), 2012. – С. 96 – 104
4. Колесников О.В. Ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144с.
5. Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства / В. Святненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 121. – С. 82-85
6. Чорна М.В., Філіпішина Л.М. Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності підприємства торгівлі // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – 2011. – №5. – С.324. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Кравчук Д., Принципи функціонування цінової політики ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: