Четвер, 24.09.2020, 09:36
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Олійник Л., ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Олійник Л., ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ...
Олійник Л., ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Олійник Людмила,

5 курс, с-ть «Фінанси і кредит», д/ф
Наук. Кер. – Ковалевич Д.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ : ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ


Постановка проблеми. Важливу роль в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетів усіх рівнів. Питання вдосконалення обліку бюджетів набувають особливої актуальності з огляду поширення ринкових відносин у бюджетну сферу України та реформування вітчизняної облікової системи. З кожним роком виникає необхідність впровадження міжнародних стандартів з ведення фінансової звітності з виконання бюджетів, але виникають проблеми, які пов’язані з переглядом і гармонізацією нормативної бази національної системи бухгалтерського обліку згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Особливо важливим є забезпечення прозорості та достовірності облікової інформації в бухгалтерському обліку з виконання бюджетів.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського обліку та звітності з виконання бюджетів розглянуті в працях відомих вітчизняних економістів: М. Т. Білухи, С.Ф. Голова, Р. Т. Джоги, Л. Я. Корецкого, А. Н. Кузьминского, C.В.Свірко, С. Я. Зубілевич, О.О. Чечуліної та інших. Проте дане питання не втратило актуальності та залишає за собою ряд невирішених проблемних питань.
Метою написання статті є дослідження можливих напрямів удосконалення організації бухгалтерського обліку та звітності з виконання бюджетів.
Виклад основного матеріалу. Основними складовими казначейського обслуговування бюджетів є бухгалтерський облік та фінансова звітність, які надають інформацію про виконання державного та місцевого бюджетів, а також усі підприємства, установи та організації, що належать державному сектору та утримуються за його рахунок, тобто за кошти державного та місцевого бюджетів. Про це свідчить стаття 48 Бюджетного Кодексу, яка визначає, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державною казначейською службою України ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів.
Бухгалтерський облік – забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій,
надає інформацію про стан активів, зобов’язань та результати виконання бюджетів, служить базою для складання фінансової звітності про виконання бюджетів. Завершальним етапом бухгалтерського обліку вважається фінансова звітність - це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображає фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.
Останніми роками приділяють значну увагу питанням удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні ключовим напрямком модернізації обліку визначають розробку та впровадження їх в національні стандарти на основі міжнародних.
На сьогодні потреба реформування організації бухгалтерського обліку зумовлена рядом причин:
- поглиблення глобалізацій них процесів в економіці України, так як являючись державою з вагомим економічним потенціалом країна не може розвиватись ізольовано. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків веде до принципових змін у структурі національної економіки, інтеграції її господарської системи у міжнародну економіку, створення розгалуженої інфраструктури, яка б забезпечувала швидку реалізацію ринкових перетворень – не залишаючи осторонь і сферу бухгалтерського обліку;
- не визначеністю теоретичних понять та недосконалість чинного законодавства в сфері бюджетного обліку;
- значною громіздкістю облікових процесів;
- потребою підвищення відкритості та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, та відповідності міжнародним стандартам;
- розпорошеністю функцій у правління при організації бухгалтерського обліку в бюджетній сфері;
- відсутності чіткості в методах ведення бухгалтерського обліку вв державному секторі;
- наявність різних організаційних структур бухгалтерських служб, процедур документообігу, використання різного програмного забезпечення, а в окремих випадках відсутністю такого забезпечення;
- відсутністю методологічного забезпечення ведення бухгалтерського обліку на рівні органів виконавчої влади;
- відсутністю уніфікованого плану рахунків для різнопрофільних бюджетних установ;
- відсутністю системності та комплексності в реформуванні державних установ та організацій.
Основний документ, що нині визначає мету, завдання, основні напрями та заходи з реалізації реформи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, - це Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [1], яка передбачає передусім адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності діяльності органів державного сектора до Міжнародних стандартів бухгалтерського для державного сектору. Одним з її ключових напрямків є удосконалення системи бухгалтерського обліку через розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Відповідно до даного документу можна визначити основні напрями модернізації обліку, а саме: удосконалення системи бухгалтерського обліку, удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів, створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи.
Перший напрямок передбачає розробку та запровадження національних стандартів, єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, узгодженого з бюджетною класифікацією та розподіл між бухгалтерами повноважень щодо ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат.
Другий напрямок передбачає удосконалення методології складання форм звітності та їх удосконалення, запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів; удосконалення методів складання фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій.
Третій напрямок пропонує адаптувати бюджетну систему, що створена на засадах програмно – цільового методу до нових методологічних принципів системи бухгалтерського обліку, модернізувати фінансово – бухгалтерські служби, посилити контроль з боку органів Державної казначейської служби за дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання звітності [5, c.350].
У результаті реалізації стратегії очікується досягнення таких результатів:
– адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів;
– розроблення та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному секторі;
– установлення уніфікованих вимог до вибору програмного забезпечення для обміну інформацією між Мінфіном, органами Державної казначейської служби і суб’єктів державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем;
– підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансово-бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору, запровадження інституту державних бухгалтерів;
– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі;
– підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку [3, с. 157-158].
Таким чином,узагальнивши теоретичні дослідження економічної природи й сутності обліку і звітності з виконання бюджетів й дослідивши проблемні аспекти цього питання, ми дійшли таких висновків:
1.Реформування обліку і звітності з виконання бюджетів повинно передбачити першочергові зміни у відповідності до міжнародної практики обліку. Необхідність стандартизації бухгалтерського обліку і звітності у світовому масштабі та гармонізації облікових систем визначаються розвитком процесів економічної інтеграції країн, створення вільних економічних зон, міжнародних об’єднань і спільних підприємств.
2.Адаптація бухгалтерського обліку з виконання бюджетів до Міжнародних стандартів є важливою передумовою для ефективного функціонування та визнання бухгалтерського обліку з виконання бюджетів на міжнародному рівні. Співробітництв України з міжнародними організаціями, кредитними і фінансовими установами на валютних, фондових та інвестиційних ринках ставить вимоги до відкритості економічної інформації, її зрозумілості, для забезпечення таких умов потрібно посприяти державі для запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3.Для удосконалення методичних підходів до адаптації обліку і звітності з виконання бюджетів до вимог МСФЗ потрібно вирішити проблеми методологічного та організаційного характеру в залежності вибору регулювання бухгалтерського обліку в країні – державного чи професійного, який залежить від економічного розвитку країни. Перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах глобалізації повинен бути поступовим і цілеспрямованим процесом. Впровадження МСФЗ для державного сектору вимагає узгодження їх норм з чинною національною законодавчою базою.Список використаних джерел

1. Постанова КМУ Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки від 16.01.2007 № 34.
2. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] / Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). – 2010. – Режим доступу: http:// www . zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009.
3. Кладницька Т.А. Основні напрямки реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у бюджетній сфері // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2009. - №6. - Т1. - С. 156-159.
4. Любченко .А.П. Необхідність вдосконалення системи бухгалтерського обліку в бюджетній сфері//Актуальні питання економіки. – 2009. -№5. – С.23-24.
5. Марценяк Н.О. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ: проблеми та перспективи / Н.О. Марценяк // Науковий вісник БДФА.-2010.-№4.-С. 346-351.
 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Олійник Л., ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: