Четвер, 24.09.2020, 11:15
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Товстецька Р., Теоретичні аспекти економіко-математичного... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Товстецька Р., Теоретичні аспекти економіко-математичного...
Товстецька Р., Теоретичні аспекти економіко-математичного...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:02 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Руслана Товстецька,

4 курс, спеціальність «Облік і аудит», д/ф
Науковий керівник – Маначинська Ю.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання
фінансових задач

В умовах поглиблення ринкових перетворень та в рамках дії євроінтеграційних процесів сучасні методи вирішення фінансово-економічних задач базуються на широкому використанні економіко-математичних методів. Останні, являють собою сукупність прийомів, які ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних та економічних наук і основним призначенням яких є дослідження функціонування соціально-економічних систем та процесів. Основною метою таких досліджень є визначення кількісної оцінки процесів у межах конкретної економічної системи.
Основну задачу економіко-математичного моделювання можна сформулювати як визначення множини основних економічних показників господарюючого суб’єкту щодо конкретної специфіки, встановлення та обґрунтування зв’язків між ними та дослідження динаміки цих показників з детальним аналізом причин та факторів, що визначають поведінку суб’єкта господарювання [1].
Вирішення фінансових задач дає змогу реалізувати такі завдання: оцінити результати й ефективність діяльності підприємства, його поточний фінансовий стан, скласти прогноз розвитку фінансово-економічних показників на найближчу перспективу, оцінити динаміку фінансових показників за певний період часу і фактори, що викликали відповідні зміни [3].
Загалом, задачі пов’язані з використаням економіко-математичних методів можна поділити на такі групи:
1. Задачі економетричного направлення. Їх основою є встановлення форм залежностей між ключовими факторами на основі причинно-наслідкових зв’язків в економіці та отримання можливих варіантів взаємодії між ним. Прикладом таких розробок є класичні залежності: модель Філіпса (залежність між нормою зміни заробітної плати та нормою безробіття); модель валового національного продукту; моделі попиту та пропозиції; модель дисконтування грошових потоків; виробнича функція Кобба-Дугласа (залежність обсягів виробництва від обсягів капіталу та затрат праці) та інші [3, c.82].
2. Задачі оптимізаційного направлення. При їх розв’язані доцільним є застосування методів лінійної та нелінійної оптимізації. В цю групу можна віднести такі задачі: задача побудови мережевих графіків виробництва, розробка оптимальних графіків операційного циклу підприємства, задачі розподілу ресурсів на мікро- та макрорівні; транспортні задачі; задачі теорії ігор; задачі управління запасами; задачі теорії масового обслуговування [3, с.84].
3. Задачі імітаційного моделювання.
4. Задачі прогнозування.
5. Задачі розробки економічних комплексних оцінок: кластерний аналіз, експертні оцінки, багатовимірне шкалування [4].
Під час вирішення фінансових задач значну увагу варто приділяти таким двом основним етапам:
• розробці математичної моделі системи. При цьому основним є визначення математичної інтерпретації задач. На даному етапі розробляють математичні залежності, які з певною мірою адекватності дозволять описати реальний економічний процес, а також здійснюють вибір економіко-математичних методів для ідентифікації системи;
• практичній реалізації моделі. Даний етап включає в себе дії пов’язані з числовими розрахунками реального об’єкту. Першочерговим завданням є правильне визначення вибірки даних. На основі сформованих вибірок даних отримують числові розрахунки моделі [1, с.79].
Теорія і практика економічного аналізу охоплюють понад сто різних видів економіко-математичних методів і моделей, які умовно можна класифікувати за такими групами:
• методи кореляційно-регресійного аналізу (дозволяють вимірювати вплив широкого кола факторів на будь-який узагальнюючий показник, встановлювати щільність зв'язку між узагальнюючим показником та факторами, проводити розділення факторів, які діють одночасно, спільно, відбирати основні з них, оцінювати роль неврахованих факторів) [2, с.77];
• методи математичного програмування (основний засіб розв’язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності. Вони дають змогу оцінювати ступінь досягнення потенціалу, визначати лімітуючі ресурси, ступінь конкурентності та дефіцитності)[2, с.78];
• економетричні (матричні) методи та моделі (їх використовують при дослідженні складних і великорозмірних економічних структур. Найпоширенішими є матрична модель міжгалузевого балансу, матриця багатокритеріальної оптимізації, ключова матриця);
• методи обсуговування операцій та економічної кібернетики в аналізі (аналізують економічні явища і процеси, як дуже складні системи з погляду законів і механізмів керування і рухи інформації в них);
• інші економіко-математичні методи і моделі (математична теорія гри, математична теорія масового обслуговування)[2, с.79].
Також всі економіко-математичні методи можна класифікувати за ознакою оптимальності на дві групи: оптимізаційні і неоптимізаційні. Якщо метод чи задача дозволяє шукати розв’язок за заданим критерієм оптимальності, то цей метод відносять до групи оптимізаційних методів. У випадку, коли пошук розв’язків ведеться без критерію оптимальності, відповідний метод відносять до групи неоптимізаційних методів.
За ознакою одержання точного розв’язку всі методи поділяються на точні та наближені. Якщо алгоритм методу дозволяє одержати тільки єдиний розв’язок за заданим критерієм оптимальності чи без нього, то даний метод відносять до групи точних методів. У випадку, коли при пошуку розв’язку використовується стохастична інформація і розв’язок задачі можна одержати з будь-яким ступенем точності, то метод відносять до групи наближених [4, с. 131].
Таким чином, використовуючи тільки ці дві ознаки класифікації, всі економіко-математичні методи поділяються на чотири групи: оптимізаційні точні методи; оптимізаційні наближені методи; неоптимізаційні точні методи; неоптимізаційні наближені методи.
Використання економіко-математичних методів забезпечує підвищення точності аналітичних оцінок під час аналізу діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Найбільш розповсюдженими методами є кореляційний та матричний методи аналізу, лінійне й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, імітаційне моделювання [3, с.91].
В цілому за результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що економіко-математичні методи сприяють скороченню термінів проведення аналізу, більш повному охопленню впливу факторів, заміні наближених чи спрощених розрахунків точними обчисленнями, постановці і розв’язанні нових багатовимірних задач. Застосування методів економіко-математичного моделювання є одним із найперспективніших напрямків вирішення фінансово-економічних задач, що дозволяють не тільки оцінити процес з якісної сторони, а надати обґрунтовану кількісну оцінку функціонування економічних систем та процесів, що в них відбуваються.

Список використаних джерел:
1. Будко А. Д. Теорія економічного аналізу: [підручник] / А. Д. Будко. – К. : Київський нац. торг.-ек. Ун-т, 2005. – 411с.
2. Мних Є. В. Економічний аналіз: [підручник] / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.
3. Серединська В. М. Теорія економічного аналізу: [підручник] / В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Т. : Видавництво Астон, 2006 – 368с.
4. Чигринська О. С. Теорія економічного аналізу: [навч. посібник] /
О. С. Чигринська, Т. М. Власюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006 – 232с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Товстецька Р., Теоретичні аспекти економіко-математичного...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: