Вівторок, 22.06.2021, 19:02
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сушій С., Розкриття інформації щодо власного капіталу.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сушій С., Розкриття інформації щодо власного капіталу....
Сушій С., Розкриття інформації щодо власного капіталу....
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:27 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Сергій Сушій,5 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук. кер. – Скрипник М.Є.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Розкриття інформації щодо власного капіталу в звітності підприємстваФінансова звітність підприємства подає в узагальненому вигляді інформацію про стан та рух складових власного капіталу. Такої інформації, на відміну від інших об’єктів обліку (основних засобів, запасів, доходів, витрат тощо), нерідко недостатньо для розуміння процесів, пов’язаних із призначенням та умовами використання кожного елемента власного капіталу власниками та інвесторами. Вимоги НП(С)БО 1, а також практична діяльність суб’єктів господарювання зумовлюють необхідність внесення змін до форм фінансової звітності і, зокрема Приміток до річної фінансової звітності, а також до Плану рахунків з метою деталізації інформації про структурні складові власного капіталу.
Питання фінансової звітності досліджувало багато науковців. Зокрема, Ф. Ф. Бутинець, А.П. Бобяк [1], К.П. Боримська, Р.В. Варічева [2]. Л. М. Малярець, Н.М. Пономаренко [3], Ю.В. Панченкова, В. В. Сопко [4] та інші пропонували зміни до прийнятих форм звітності щодо власного капіталу, однак питання вдосконалення форм фінансової звітності, спрямоване на підвищення її інформативності щодо власного капіталу, залишається актуальним.
Інформацію про господарські операції на підприємстві у бухгалтерському обліку узагальнюють складаючи звітність. Звітність – це система підсумкових взаємопов’язаних і взаємообумовлених показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов’язань [3, с. 20].
Звітність є джерелом інформації для здійснення аналізу як на рівні підприємства, так і на макрорівні, для прийняття управлінських рішень, для контролю за повнотою, своєчасністю нарахування та перерахування податків і обов’язкових платежів тощо. Залежно від мети складання звітність поділяють на фінансову, податкову, соціальну та статистичну. Дані про власний капітал наводять, в основному, у фінансовій звітності. У податковій звітності власний капітал відображається лише в частині оподатковуваного прибутку в податковій декларації з податку на прибуток підприємства.
Для того, щоб звітність стала ефективним засобом в управлінні економікою загалом і підприємством зокрема, вона має відповідати низці вимог, встановлених нормативними актами України та загальноприйнятими правилами.
Фінансову звітність підприємства складають і подають відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності.
Дані фінансової звітності можна використовувати для аналізу динаміки і тенденцій господарських процесів та фінансового стану підприємства.
Інформація про власний капітал відображається частково або повністю у всіх п’яти формах фінансової звітності, а саме:
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) - І розділ пасиву. Відображає наявність власного капіталу за його складовими на дату складання балансу.
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Відображає чистий прибуток (збиток), отриманий за період та показники прибутковості акцій, зокрема їхню кількість, чистий та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію та оголошені дивіденди
 Звіт про рух грошових коштів. Відображає надходження власного капіталу у формі грошових коштів
 Звіт про власний капітал. Відображає наявність та зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду
 Примітки до річної фінансової звітності - у текстовій формі розкривається додаткова інформація щодо власного капіталу відповідно до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Показники цих звітів повинні бути порівнянними. Розглянемо взаємозв’язок між формами фінансової звітності щодо власного капіталу, зазначивши джерела отримання інформації.
У Балансі наводять показники наявності власного капіталу за його складовими на певну дату (на початок та кінець періоду), у Звіті про власний капітал показують динаміку їхніх змін за звітний період (рік). У Звіті про фінансові результати та Звіті про рух грошових коштів уточнюють окремі показники, які відображені у Звіті про власний капітал. У Примітках надають пояснення та уточнення показників, відображених у попередніх формах звітності.
З моменту затвердження форми Балансу його частина щодо власного капіталу майже не змінювалась (вносились лише незначні редакційні уточнення в текст пояснення до заповнення граф), що свідчить про його простоту, універсальність та інформативність, перевірену часом. Те саме можна сказати і про форму № 4 «Звіт про власний капітал».
Таким чином, сучасні науковці, досліджуючи питання обліку власного капіталу і відображення його у звітності, пропонують удосконалити форми фінансової звітності. Пропозиції різних авторів щодо вдосконалення форми балансу можна узагальнити так: пропозиції стосовно перегрупування статей балансу; пропозиції щодо деталізації наявних статей балансу відповідно до запропонованих додаткових субрахунків; пропозиції про внесення додаткової інформації.
Список використаних джерел:
1. Бобяк А. П. Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його облік / А. П. Бобяк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/5.pdf.
2. Боримська К. П. Удосконалення організаційних засад проведення аналізу формування та змін власного капіталу в корпоративних підприємствах / К. П. Боримська, Р. В. Варічева. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/.
3. Малярець Л. М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : [монографія] / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Харків : вид. ХНЕУ, 2011. – 132 с.
4. Сопко В. В. Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку / В. В. Сопко, Ю. В. Панченкова. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_6/246.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сушій С., Розкриття інформації щодо власного капіталу....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: