Четвер, 29.09.2022, 16:11
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Атаманчук О., Крищук І., Економічна безпека України... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Атаманчук О., Крищук І., Економічна безпека України...
Атаманчук О., Крищук І., Економічна безпека України...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 18:59 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineОксана Атаманчук, Ірина Крищук,

3 курс, «Фінанси та кредит», д/ф,
Наук. кер. – Руснак Л. Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Наук. Кер.- Городницька Л.В.


Економічна безпека України в контексті глобалізаційних процесів.

На початку XXI ст. глобальні процеси значно прискорилися і не тільки впливають на економічний, соціальний і політичний розвиток усіх країн світу, а й визначають історичні долі багатьох держав на всіх континентах. Під глобалізацією світового господарства розуміють процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу. Утворюється світовий ринок товарів і послуг, фінансів; відбувається становлення глобального інформаційного простору, знання перетворюються в основний елемент суспільного багатства, бізнес виходить за національні кордони через формування ТНК, впроваджуються принципово нові і універсальні ліберально-демократичні цінності. Однак глобалізація створює і чимало ризиків, які викликають різке зниження економічного потенціалу країни і впливають на стабільність та можливість на рівних конкурувати з іншими учасниками міжнародного поділу праці.
Вагомий внесок у теоретичне дослідження проблеми забезпечення економічної безпеки зробили вітчизняні вчені та практики: О. Барановський, О.Білорус, О. Власюк, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В.Мунтіян. У теоретичному й емпіричному дослідженні цієї проблеми важливу роль відіграють праці провідних західних учених: Т. Аллісона, Дж. К. Ван Хорна, Х. Маула, та Й. Шумпетера.
Учені сходяться на думці, що глобалізація означає не лише новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв’язків окремих країн та їх економік, а головним чином – нову якість таких зв’язків, коли формується фактично новий рівень економічної глобалізації.
Основними принципами забезпечення економічної безпеки держави є:
- дотримання законності при забезпечення економічної безпеки;
- своєчасна розробка і здійснення заходів, що пов'язані з попередженням загроз і захистом національних економічних інтересів;
- баланс економічних інтересів особи, сім'ї, суспільства, держави;
- інтеграцію національної економічної безпеки з міжнародною еконо-мічною безпекою;
- забезпечення зростання добробуту населення;
- забезпечення стабільності розвитку економіки. [8]
Найбільш актуальними факторами глобалізації, які створюють численні загрози економічній безпеці держави, є:
1) нестабільність світової фінансової системи, яка супроводжується незбалансованістю світової торгівлі та інвестиційних потоків між найбільшими економічними центрами світу;
2) розширення світових ринків для певних видів продукції, товарів і послуг. Наприклад, програмна продукція компанії Microsoft (США), напої компанії The Coca-Cola Company (США), технології та послуги глобальної мережі Інтернет заповнили світові ринки, які стали глобальними для цих видів продукції і послуг;
3) поширення кризових явищ. Остання фінансова криза, що почалася у вересні 2008 р. з банкрутства великих фінансових установ у США, швидко переросла у глобальну кризу, що призвело до банкрутства декількох європейських банків, падіння різних біржових індексів і вартості акцій та товарів по всьому світу, створивши загрози економічній безпеці країн.
Загрози економічній безпеці прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні.
До внутрішніх загроз економічній безпеці України слід віднести: низький технологічний рівень більшості галузей, високі витрати виробництва, низьку якість продукції і, як наслідок, низьку конкурентоспроможність національної економіки; низьку ефективність державного управління соціально-економічними процесами та інші. До головних зовнішніх загроз належать: імпортна залежність України з багатьох видів продукції, включаючи енергоносії; нераціональна структура експорту; відтік закордон інтелектуальних і трудових ресурсів; слабка розвиненість транспортної інфраструктури зовнішньоекономічних стосунків.
Сьогодні в Україні спостерігається негативна тенденція зростання від’ємного сальдо у торгівлі товарами до $18,9 млрд., мінеральними ресурсами – до $18,7 млрд., продукцією хімічної промисловості – до $5,5 млрд.
Макроекономічним показником, що викликає занепокоєння, є загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну станом на 1 січня 2011 р. Він склав $44,7 млрд., що на 11,6% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив $978,5 [4].
За показниками на одну особу наша країна сьогодні значно відстає від держав Центральної та Східної Європи, зокрема від Чехії – у 32 рази, Угорщини – у 30 разів, Болгарії – 12 разів, Румунії – у 10 разів, що свідчить про низьку конкурентоспроможність України на світовому ринку капіталів [6].
Україна є державою із недостатньою забезпеченістю власними енергоресурсами. За рахунок власного видобутку, наша країна може забезпечити свої потреби у нафті на 10–20%, у природному газі – на 20–25%, вугіллі – на 85–90% [2]. Імпортні поставки енергоресурсів (нафти та природного газу) останніми роками становила понад 60% загального обсягу використовуваного палива, що відображає енергетичну залежність України від імпорту. Світовий досвід показує, що країна не може проводити виважену незалежну політику, якщо вона імпортує понад третину стратегічно важливих енергоресурсів. Тому, енергетична безпека є досить вразливою складовою економічної безпеки національної економіки України.
Основними загрозами соціальній безпеці є:
1) високий рівень бідності. В Україні 26,4% населення відноситься до категорії бідних, близько половини бідного населення перебуває у стані крайньої бідності (49,1%), рівень злиденності становить 13% [5];
2) соціальна нерівність та висока диференціація доходів населення;
3) погіршення стану фізичного здоров’я населення. Якщо в 1991 році здоровими визнавали себе 62,6% населення України, то в 2012 році – 24% [1].
Демографічна ситуація в Україні характеризується скороченням народжуваності, зростанням смертності та як результат – старінням населення, що порушує сприятливий демографічний баланс. На 1 січня 2011 р. в Україні проживало 45778,5 тис. осіб (або 89,5% чисельності 1990 року), порівняно з 2010 р. чисельність населення зменшилася на 184,4 тис. осіб, а із 2009 р. – на 365,2 тис. осіб [7].
Вищевизначені загрози негативно впливають на соціально-економічний розвиток держави, роблячи її слабкою перед викликами, які висуває глобалізація. Подолання негативних явищ потребує грамотної й послідовної економічної політики, спрямованої, перш за все, на підвищення конкурентоспроможності України та знаходження вигідних позицій у міжнародному поділі праці, а також нейтралізацію наслідків глобалізаційних процесів, які цьому перешкоджають.
Актуальними аспектами гарантування економічної безпеки є: удосконалення методологічних підходів до оцінки рівня, стану та динаміки економічної безпеки держави в умовах глобалізацій них процесів в економіці; створення нового механізму гарантування економічної безпеки, який б зміг врахувати глобалізаційні впливи на економіку; моніторинг та оцінка загроз і ризиків глобалізаційних процесів на економічну безпеку; розробка стратегії розвитку та інституціонального забезпечення економічної безпеки на сучасному рівні розвитку глобалізаційних процесів; дослідження кількісних параметрів, що гарантують економічну безпеку в умовах інтеграції національної економіки до світогосподарського простору; визначення основних шляхів удосконалення управління економічною безпекою.
Одержані результати мають важливе значення для розвитку досліджень економічної безпеки держави в глобалізаційних процесах. Процес глобалізації в аспекті його впливу на гарантування економічної безпеки визначається як сукупність процесів, що охоплюють усі сфери економіки і здійснюють вплив на систему національної безпеки.
Заходи, які спрямовані на посилення конкурентоспроможності національних економік та ефективне функціонування національної економіки, що інтегрується у світогосподарський простір, гарантують високий рівень економічної безпеки. Тут прослідковується зв’язок з останніми тенденціями в міжнародній економіці, так як більшу частину світового ринку контролюють транснаціональні корпорації (ТНК).
Завданням державної стратегії у сфері глобалізації економіки є формування умов для економічного зростання виробництва, високої конкурентоспроможності продукції, підтримки інвестиційно-інноваційного потенціалу, сталого розвитку. Стратегічними напрямами регулювання економічної безпеки України в контексті глобалізації світового господарства є комплекс заходів, що передбачають сталий економічний розвиток, зниження рівня міждержавної диференціації, організацію належного рівня реалізації державного контролю за економічною безпекою України в умовах її інтеграції до міжнародного економічного простору. [3]
Глобалізація є викликом економічній безпеці кожної країни, яка певною мірою інтегрована в економічний простір, адже вона робить національну економіку більш відкритою і, відповідно, більш вразливою. Сучасні глобальні процеси руйнують національну замкненість, прискорюючи транскордонні товарні та фінансові потоки, міжнародний рух капіталу та міграцію робочої сили. Глобалізація надає новий вимір світовому ринковому господарству та зумовлює його нові кількісні та якісні характеристики, які проявляються у постійному русі національних господарств до все більшої відкритості.

Список використаних джерел:
1. Данилишин Б. Соціальна безпека – підгрунття сталого розвитку / Б. Данилишин, В. Куценко //Вісник НАН України. – 2010. – №1. – С. 20–28.
2. Ковальчук В. М. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки / В. М. Ковальчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Серія «Економіка»). – 2010. – №. 15. – С. 475–481.
3. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук'яненко та ін.– К.: КНЕУ, 2001.–733с.
4. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за січень 2011 року» / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/mp/dopovidx/arh_dop2011.html;
5. Звіт про результати аналізу виконання Комплексної програми забезпечення реалізації стратегії подолання бідності / Рахункова палата України, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrada. gov.ua/img/files/Bulet_Bednost.pdf
6. Процюк Л. В. Інвестиційна привабливість України / Л. В. Процюк, Ю. В. Герасименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78493.doc.htm
7. Чисельність населення (щомісячна інформація) / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operati...._u.html


 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Атаманчук О., Крищук І., Економічна безпека України...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: