Четвер, 29.09.2022, 17:35
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бордіян О., Систематизація наукових підходів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бордіян О., Систематизація наукових підходів...
Бордіян О., Систематизація наукових підходів...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:42 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Олена Бордіян,

5 курс., спец «Економіка підприємства», д/ф,
Наук. кер. – Грицюк Е.О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Систематизація наукових підходів щодо визначення поняття «фінансова стратегія підприємства»

В статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Фінансову стратегію підприємства обґрунтовано в двох контекстах – як функціональну стратегію та базову стратегію. Визначено принципи та особливості категорії фінансова стратегія підприємства.

Найважливішим рішенням торговельного підприємства в сучасних умовах зовнішнього середовища, що швидко змінюється є формування його фінансової стратегії. Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, якісна фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на фінансовому ринку. З іншого боку, обґрунтування фінансової стратегії дозволяє концентруватися на головних напрямах фінансової діяльності у стратегічному періоді і створює базис для прийняття всієї подальшої системи стратегічних фінансових рішень.
У системі теоретичних питань, що пов’язані із проблемою формування і реалізації фінансової стратегії підприємств, одним з основних є визначення сутності поняття «фінансова стратегія підприємства».
Дослідження етимології поняття «фінансова стратегія підприємства» є предметом наукових досліджень багатьох фахівців зі стратегічного управління, фінансів підприємства, фінансового менеджменту, антикризового управління. Зокрема, питання фінансової стратегії підприємства розглядається в контексті стратегічного управління в працях І. Ансоффа, П. Друкера, Б. Карлофа, З. Шершньової, А.Стрікленда, А. Томпсона, А. Мазаракі та інших. Дослідженню обґрунтування фінансової стратегії та вибору її конкретного виду присвячено роботи Г. Блакитої, І. Бланка, В. Ковальова, Л. Ремньової, Б.Мізюка, А. Поддєрьогіна та інших. Визначення ролі стратегічних фінансових заходів в системі антикризового управління є предметом дослідження Л. Лігоненко, С. Іванюти, Г. Штангрета, О. Копилюк та інших.
Проте у сучасній науковій літературі недостатньо уваги приділено питанню сутності фінансової стратегії підприємства в контексті її адаптації до динамічних сучасних умов та особливостей економіки України, що визначає актуальність дослідження.
Б.М. Мізюк зазначає, що етимологічно слово «стратегія» походить від давньогрецької мови: stratos – армія, військо; agos – я керую. Початково воно визначало мистецтво або науку бути полководцем [1, с. 9].
Формування стратегічного плану підприємства передбачає розробку цілого низки стратегій: розвитку підприємства, інтеграційної, ресурсної, організаційної, товарно-ринкової, фінансової, маркетингової, технологічної тощо. Головну роль у розробленні стратегічного плану відіграє фінансова стратегія, оскільки наявність фінансових ресурсів визначає можливість реалізації базової стратегії розвитку підприємства.
Огляд наукових джерел дав змогу виді¬лити ряд основних підходів до визначення змісту поняття «фінансова стратегія», зокрема, у фахових працях фінaнcoвa cтрaтегія рoзглядaєтьcя як:
 компонент загальної cтрaтегії, тoбтo як oднa з функціональних cтрaтегій; ціль – зaвoювaння пoзицій нa ринкy;
 базова cтрaтегія, тобто тa, яка зaбезпечyє реалізацію бyдь-якoї cтрaтегії (за допомогою фінансових інcтрyментів, метoдів фінансового менеджменту тa інших), а також засіб залучення і управління фінансовими ресурсами та забезпечення фінансової стабільності підприємства; ціль – найкраще сполучення фінансових ресурсів для забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємства та запобігання кризовим явищам в його діяльності.
До першого підходу можна віднести результати наукових досліджень П.Г. Клівець[2], Ю.М. Лапигіна [3], О.М.Сумець[4], А.М. Поддєрьогіна[5],С.В. Загороднікова [6] та інших.
Зокрема, П.Г. Клівець вважає, що фінансова стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, що необхідні для досягнення цілей підприємства в рамках корпоративної місії шляхом координації, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства [25,с. 115].
На думку Ю.М. Лапигіна [3, с. 114], фінансова стратегія є функціональною стратегію, що полягає в прогнозуванні фінансових результатів діяльності організації і витрачанні фінансових ресурсів
Згідно з поглядами О.М.Сумець, фінансова стратегія - це план фінансо¬вого розвитку підприємства. Вона є основою для вибору напряму розвитку з урахуванням необхідних змін у структурі капіталу та інше [4, с. 229]. Фінансова стратегія визначає доцільний напрям фінансової діяльності підприємства, орі¬єнтує на економію всіх видів витрат і виступає основою для реалізації маркетингових, виробничих та інших функціо¬нальних стратегій. Вона також передбачає встановлення оптималь¬них відносин із акціонерами, страховими та кредитними організація¬ми.
За А.М. Поддєрьогіним, фінансова стратегія визначає довгострокову мету фінансо¬вої діяльності підприємства, що залежить від його фінансової політики, вибору найефективніших напрямів її досягнення[5, с. 403].
С.В. Загородніков [6, с. 149] розглядає фінансову стратегію з двох позицій: по-перше, фінансова стратегія – це загальна стратегія підприємства, оскільки всі показники підприємства зводяться до фінансових питань; по-друге, фінансова стратегія підприємства – функціональна стратегія, тобто сукупність цілей і задач у сфері фінансової діяльності підприємства.
Із зазначеного вище можна зробити висновок, що фінансова стратегія підприємства підпорядковується стратегії розвитку підприємства і реалізує основну функцію фінансового менеджменту, тобто впроваджує стратегічні завдання та політику підприємства через поєднання регуляторної, розподільної та контрольної функцій фінансів.
Найбільш фундаментальними в дослідженні сутності фінансової стратегії підприємства є праці І. Бланка, який визначає фінансову стратегію одним з найважливіших видів функціональних стратегій під¬приємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування й використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [7, с. 20]. В основі фінансової стратегії підприємства лежать принципи нової управлінської парадигми - системи стратегічного управління. Основні принципи фінансової стратегії підприємства, за І. Бланком, представлені на рис. 1. [8, с. 98].
В рамках другого підходу також важливими є погляди А.П. Міщенка, який пропонує визначати фінансову стратегію як найважливішу підсистему корпоративної стратегії, що має вигляд довгострокової програми дій з використання власних і залучених фінансових ресурсів в організації для досягнення стратегічної конкурентної переваги [9, с. 227].
Представником другого підходу є також О.В. Кравченко [10, с. 190], який вважає фінансову стратегію – основою для обґрунтованого вибору стратегічної альтернативи стратегічного розвитку підприємства, яка визначає можливості залучення його фінансових ресурсів (внутрішніх та зовнішніх) та напрями використання фінансових потоків з метою забезпечення реалізації загальної стратегії.
Н. Грицька розглядає фінансову стратегію як генеральний план дій підприємства, що охоплює формування фінансів і їх планування для забезпечення фінансової стабільності підприємства [11, с. 2].
С.Б. Горяінова, аналізуючи поняття фінансової стратегії підприємства, акцентує увагу на забезпеченні конкурентних переваг підприємства та стабільного його діяльності. Зокрема, автор наводить наступне визначення: «Фінансова стратегія – це обґрунтована концепція залучення і використання фінансових ресурсів, орієнтована на створення конкурентних переваг і забезпечення умови постійного розвитку підприємства» [12, с.185].

Л.Н. Павлова визначає фінансову стратегію як засіб досягнення самофінансування, тобто отримання значних обсягів прибутку навіть без наявності вільних власних коштів, залучаючи зовнішній капітал [13 , с 116].
Окремі автори наголошують на зв’язку фінансової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства. Зокрема, Ю.В. Жаворонкова визначає співвідношення фінансової та інвестиційної стратегії, наводячи наступне визначення: «Фінансова стратегія – інструмент регулювання, який пов'язаний із інвестиційною стратегією, що обумовлено перспективністю і часовим лагом інвестиційних рішень, а також їх тісним зв’язком з фінансовими процесами» [14, с. 105]. З інноваційною стратегією та фінансовою безпекою пов’язує визначення сутності фінансової стратегії підприємства В.С.Хвостенко, зауважуючи що, фінансова стратегія – система довгострокових цілей та задач, спрямованих на перехід фінансової підсистеми управління підприємством у новий, більш якісний, стан за рахунок використання інноваційних змін та ускладнень структури і складу внутрішнього фінансового середовища, змін зовнішніх фінансових відносин, в результаті чого підвищується фінансова безпека діяльності підприємства та ефективність його використання [15, с. 221].
Г.В. Блакитою визначено основні особливості поняття «фінансової стратегії» як стратегії функціонального класу. Зокрема:
- фінансова стратегія виокремлюється у самостійний вид за відповідною сферою господарської діяльності підприємства, а саме – його фінансовою діяльністю;
- стосовно корпоративної стратегії і стратегій бізнес-одиниць підприємства фінансова стратегія має підпорядкований характер і повинна забезпечувати досягнення загальнокорпоративних стратегічних цілей;
- в основі розроблення напрямів дій по забезпеченню стратегічних цілей розвитку має бути виявлення і посилення ключових фінансових компетенцій підприємства, насамперед завдяки ефективному використанню його фінансового потенціалу;
- обрані напрями фінансової стратегії мають передбачати можливість своєчасної адаптації підприємства до зміни умов його зовнішнього фінансового середовища;
- фінансова стратегія підприємства спрямована на реалізацію не всього комплексу інтересів його власників, а тільки їх фінансових інтересів [16, с. 13].
Аналізуючи наукові праці представників другого підходу до визначення сутності фінансової стратегії підприємства можна зауважити, що фінансова стратегія є складною багатофакторно орієнтованою моделлю дій і заходів насамперед довгострокового характеру, спрямованих на досягнення поставлених перспективних цілей в загальній концепції розвитку підприємства у сфері формування і використання його фінансово-ресурсного потенціалу, забезпечення фінансової безпеки.
Теоретичний розгляд фінансової стратегії базується на чотирьох поняттях тa її важливих cклaдoвих. Такими пoняттями для фінансової стратегії виcтyпaють:
 зовнішнє cередoвище – кoмплекcний aнaліз зовнішніх фaктoрів (yмoв) мaкрocередoвищa; особлива yвaгa присвячується механізмам економічного зрocтaння і фінансового регyлювaння, тенденції рoзвиткy фінaнcoвих ринків кoнкyрентів;
 міcія (гoлoвні цілі) – стабільне фінансове положення підприємcтвa; фінансове забезпечення загальної стратегії та кoжнoї її cклaдoвoї;
 cитyaційний aнaліз – фінансова екcпертизa yпрaвлінcьких рішень; aнaліз cильних та слабких сторін фінансового положення підприємcтвa; фінансовий aнaліз пoтoчнoї ринкової діяльнocті;
 планування використання реcyрcів – визнaчення джерел фінансування діяльності кoмпaнії; фінансове планування y різних часових відрізкaх; cклaдaння бюджетів підприємcтвa і тaке інше.
Підсумовуючи, можна зазначити, що фінансова стратегія підприємства є одним із найважливіших видів його функціональних стратегій і спрямована на забезпечення реалізації корпоративної та бізнес-стратегій, визначає систему скоординованих напрямів перспективного розвитку фінансової діяльності підприємства в умовах невизначеності, підпорядкована довгостроковим цілям, що враховують фінансові інтереси його власників, забезпечують ефективне використання внутрішнього фінансово-ресурсного потенціалу та можливість своєчасної адаптації до зміни умов зовнішнього фінансового середовища.
Список використаних джерел.
1. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник./ Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 544 с.
2. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб./ П.Г. Клівець. – К.: Академвидав, 2007.– 320 с.
3. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учебноепособие / Ю.Н. Лапыгин. – М. : Инфра-М, 2009. – 174 с.
4. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник./ О.М. Сумець.– К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.
5. Фінансовий менеджмент: Підручник. / [Кер. кол. авт. і наук. ред.. проф. А.М. Поддєрьогін]. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с. – с.228
6. Загородников С.В. Краткий курс по финансовому менеджменту: учеб. пособие / С.В. Загородников. – М.: Издательство «Окей-книга», 2010. – 174 с.
7. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. Курс./ И.А. Бланк. – К: Ника-Центр, 2006. - 520 с.
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс./И.А. Бланк. – 2-е изд. перераб. и доп. – К: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.
9. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навчальний посібник / А.П. Міщенко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с.
10. Кравченко О.В. Проблемні аспекти формування стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс]/ О.В. Кравченко // Вісник Української академії банківської справи Національного банку України – 2007. − №22. – С. 187-192. – Режим доступу: http://lib.academy.sumy.ua/library/Zbirnik/779_2008.pdf#page=187. – Назва з екрану.
11. Горицкая Н. Финансовая стратегия [Электронный ресурс] / Н. Горицкая // Финансовый директор. – 2005. − №11. - Режим доступа: http://www.management.com.ua/finance/fin112.html.
12. Горяинова С.Б. Финансоваястратегия и ее роль в обеспеченииразвитияпредприятия [Электронный ресурс] / С.Б. Горяинова // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 2. – 294 с. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2010_2/40.pdf
13. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 269 с.
14. Жаворонкова Ю.В. Научно-методологические рекомендации относительно формирования финансовой стратегии предприятия / Ю.В. Жаворонкова //Вісник Донецького національного університету. – Сер. В: Економіка і право. – Вип. 2 – Т. 1. – 2010. – С. 104-109.
15. Хвостенко В.С. Поняття «Стратегія фінансового розвитку підприємства» у системі суміжних категорій та понять / В.С. Хвостенко // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – 2010. − №23. – С. 210-224.
16. Блакита Г.В. Фінансова стратегія торговельних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Г. В. Блакита ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2011. - 40 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бордіян О., Систематизація наукових підходів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: