Понеділок, 21.06.2021, 08:15
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Божовська Г., МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Божовська Г., МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ...
Божовська Г., МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:12 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Божовська Галина,4 курс, спец. «Облік і аудит», д.ф.н.
Наук. кер. – Маначинська Ю.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
М. Чернівці
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮКонтроль розрахунків з оплати праці є однією з найважливіших і складних ділянок ревізійної роботи, оскільки, безпосередньо, зачіпає економічні інтереси усіх, без винятку, працівників підприємства, що перевіряється [3, c. 241].
За ринкових умов господарювання поставлено завдання подальшої активізації соціальної політики, удосконалення, забезпечення обґрунтованої диференціації її в оплаті праці. У зв’язку з цим, оплата праці має бути поставлена в залежність від конкретного внеску кожного працівника в кінцеві результати праці, а правильна організація контролю за витрачанням коштів на оплату праці повинна сприяти зростанню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни та ефективному застосуванню встановленої системи її оплати [2, c.194].
Окремі аспекти організації та методики ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві знайшли своє відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як О. І. Гадзевич, З. Б. Живко, В. М. Божко, О. М. Бондаренко, Ф. Ф. Бутинець, Н. В. Вітвіцька, Л. В. Дікань, Б. Ф. Усач та інших. Однак більшість науковців дає загальну характеристику організації та методики ревізії, не акцентуючи особливої уваги саме на ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Проблема теоретичного обґрунтування організації і методики ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві є сьогодні особливо актуальною ще й з огляду на те, що в останній час значно збільшився обсяг економічних злочинів у цілому та порушень у сфері трудових відносин та оплати праці зокрема [2, c.195].
Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування організації та методики ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Відповідно до визначеної мети було поставлено такі завдання: надати визначення поняттю "розрахунки з оплати праці"; дослідити документальне оформлення розрахунків за заробітною платою; розробити першочергові напрями вдосконалення ревізії розрахунків за заробітною платою на підприємстві .
У процесі дослідження були використані такі методи: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.
Під розрахунками з оплати праці підприємства пропонується розуміти розрахунки з оплати праці найманих працівників та розрахунки з бюджетом і державними позабюджетними цільовими фондами. До заробітної плати відносять основну заробітну плату, додаткову та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До розрахунків з бюджетом та державними позабюджетними цільовими фондами відносяться розрахунки з нарахувань та утримань ЄСВ, ПДФО [5].
Основним завданням ревізії є перевірка:
- дотримання нормативно-правових актів при нарахування оплати праці, утримань із неї й правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці;
- правильність організації праці, дотримання встановлених розцінок, ставок та окладів;
- своєчасності й правильності нарахування і виплати заробітної плати згідно з діючою системою оплати праці;
- правильності здійснення розрахунків з органами соціального страхування [4, c.81].
Під час ревізії важливо обґрунтувати операції щодо оплати праці у відповідності із законодавчими актами та діючими нормативами [6] .
Фактографічна інформація, що використовується під час контрольних процедур з оплати праці наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Фактографічна інформація, що використовується під час контролю трудових ресурсів і ревізії операцій щодо оплати праці

п/п Назва документа Зміст інформації Використання інформації в контрольно-ревізійному процесі
1. Наказ (розпорядження ) про прийняття на ро¬боту Порядок зарахування на роботу постійних, тим¬часових, сезонних пра¬цівників Контроль приймання працівників на роботу, дотримання трудово¬го законодавства
2. Особова картка Професійна і соціальна характеристика праців¬ника Перевірка якісних по¬казників працівників
3. Наказ (розпорядження ) про перевід на іншу роботу Порядок переміщення робітників у межах під¬приємства Перевірка дотриман¬ня трудового законо¬давства
4. Наказ про надання відпустки Облік використання відпусток працівниками Те ж саме
5. Наказ (розпорядження ) про припинення тру¬дового договору Порядок припинення трудових відносин із працівниками Перевірка дотриман¬ня трудового законо¬давства
6. Табель обліку вико¬ристання робочого часу і розрахунків за¬робітної плати Щоденний облік ви¬користання робочого часу Контроль викорис¬тання робочого часу
7. Розрахунково-платіж¬на відомість Порядок нарахування і видачі заробітної плати працівникам Контроль оплати пра¬ці
8. Особові рахунки працівників Облік заробітної плати працівника за весь пе¬ріод роботи на даному підприємстві Контроль обліку пра¬ці й її оплати
9. Наряди на виконання робіт і їх оплату Облік виконання робіт і їх оплата Контроль виконання робіт і їх оплата
10. Маршрутні картки (листи), що затверд¬жені відповідними органами Те ж саме Те ж саме
11. Відомості (машино¬грами) аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 66 «Роз¬рахунки з оплати праці» Облік заробітної пла¬ти (оплати праці) і розра¬хунків з робітниками і службовцями Контроль використан¬ня заробітної плати (оплати праці) і роз¬рахунків із робітника¬ми і службовцями
Перелік чинної нормативної бази щодо регулювання розрахунків з оплати праці детально характеризує таблиця 2.
Таблиця 2
Законодавча і нормативна інформація, що використовується під час контролю і ревізії трудових ресурсів і заробітної плати
№ п/п Джерела інформації Зміст інформації Використання інфор¬мації при проведенні контролю і ревізії на підприємстві
1. Введення нових тариф¬них ставок і посадових окладів працівників відповідно до постано¬ви Кабінету Міністрів України Порядок введення нових тарифних ста¬вок і посадових окла¬дів Перевірка правильності застосування діючих форм і системи оплати праці
2. Інформація про поря¬док витрачання коштів на оплату праці праців¬ників не штатного скла¬ду відповідно до вка¬зівок Мінфіну України Оплата робіт, які ви¬конані працівниками нештатного складу Дотримання норматив¬них актів при оплаті ро¬біт, виконаних праців¬никами нештатного складу
3. Основні положення щодо обліку заробітної плати Методика обліку за¬робітної плати Вивчення під час конт¬ролю стану обліку заро¬бітної плати
4. Порядок отримання і використання коштів на оплату праці Виплати коштів пра¬цівникам Правильність нараху¬вання і витрачання кош¬тів на оплату праці
5. Типові правила внут¬рішнього трудового розпорядку для праців¬ників і службовців Тривалість роботи дня (зміни), використання робочого часу Виконання правил внут¬рішнього розпорядку
6. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»: Затверджений від 16 липня 1999р. № 996-XIV.
План рахунків бухгал¬терського обліку акти¬вів, капіталу, зобов’я¬зань і господарських операцій підприємств і організацій Обґрунтовує правові засади ведення бух¬галтерського обліку та фінансової звітності.

Встановлює план рахунків бухгалтер¬ського обліку Для контролю обґрунто¬ваності ведення бухгал¬терського обліку щодо оплати праці.

Для перевірки правиль¬ності відображення опе¬рацій щодо оплати праці на рахунках бухгалтер¬ського обліку
7. Інструкція про застосу¬вання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо¬бов’язань і господар¬ських операцій підпри¬ємств і організацій Встановлює призна¬чення і порядок ве¬дення рахунків бух¬галтерського обліку Контроль дотримання порядку ведення обліку розрахунків щодо опла¬ти праці

У наведених таблицях обґрунтовується фактографічна (облікова) і нормативно-законодавча інформація, яка використовується під час ревізії. Фактографічна (облікова) інформація є джерелом для контролю операцій щодо оплати праці, а нормативно-законодавчу інформацію ревізор використовує для того, щоб обґрунтувати законність операцій, пов’язаних з нарахуванням, документальним забезпеченням і обліком цих операцій [6].
При ревізії заробітної плати перевірці також підлягають: допомога у зв’язку тимчасовою непрацездатністю та допомога у зв’язку вагітністю і пологами, а також виплати за виконання державних та громадських обов’язків у робочий час. Спеціальну увагу слід приділити перевірці законності правильності нарахування відпускних сум [1, c. 268] .
Для того щоб уникнути великої кількості порушень, які мають місце за результатами проведення ревізій щодо розрахунків з оплати праці на підприємствах, необхідно вдосконалювати організацію самих розрахунків з оплати праці, слід розробити точний графік документообігу та чітко дотримуватися строків подання до бухгалтерії первинних документів, наведених у ньому; налагодити постійний контроль за правильністю заповнення і своєчасним поданням первинних документів для достовірного нарахування заробітної плати; провести підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської та економічної служби [5].
Список використаних джерел
1. Вітвіцька Н. В. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. / Вітвіцька Н. В. – [навч. посіб]. – К. : Знання, 2009 – 244 с
2. Гандзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика. / О.І. Гандзевич. – [навч. посіб]. – К. : Кондор, 2008. – 400 с.
3. Дікань Л. В. Контроль і ревізія / Л. В. Дікань. – [навч. посіб] – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 327 с.
4. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність /З.Б.Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. – [навч. посіб]. – К. : Алерта, 2012. – 496 с.
5. Кузнєцов О.М. Організаційно-методичні аспекти ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві / О.М. Кузнєцов // Управління розвитком №7 (128), 2012, с. 51-52 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Nbuv gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_7/u1207kyz.pdf
6. Мурашко А.В. Контроль і ревізія/ А.В. Мурашко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/663/6/

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Божовська Г., МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: