Середа, 23.05.2018, 11:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Савка Р.,Підходи до визначення сутності податків - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Савка Р.,Підходи до визначення сутності податків
Савка Р.,Підходи до визначення сутності податків
conf-cvДата: Пятниця, 06.05.2011, 00:01 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Савка Роксолана,

д/ф « Облік і аудит»
Наук. кер.- к.е.н. доц. Машталяр Г.П.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

Підходи до визначення сутності податків


У статті дана критична оцінка сутності поняття «податок», наведено його основні тлумачення, особливості та функції.
За економічною сутністю податки є обов’язковими платежами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави, передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами [2]. Це одна із форм вирівнювання доходів юридичних, фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку. Вилучаючи частину доходів підприємців і громадян, держава гарантує їх ефективніше використання для задоволення потреб суспільства в цілому й досягнення на цій основі зростання його добробуту. На перший погляд, податки виражають односторонні відносини держави з підприємцями та населенням під час їх сплати. Однак це лише поверховий підхід до вивчення цих явищ і процесів. Практично податки дають змогу мати зворотний зв’язок із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат. Цьому процесові приділяється велика увага з боку фінансової науки, і в ньому виявляється економічна сутність функцій держави та її реалізація.…………………… ……… ………Хоча сутність та механізм податків уже розглядалося та поглиблено вивчалося, але все таки дане поняття є актуальним на сьогоднішній час.………………… т ………Метою статті є розкриття економічної сутності податків а також визначення наявних проблем щодо впровадження терміну ,,податки”.//////////////////////////////////////////////////////////////////// ///// //Теоретичні суперечки стосовно функцій податків — фіскаль¬на, регулююча, стимулююча, роз¬подільна, контрольна — є опосе¬редкованим свідченням про бага¬тогранність економічної категорії ,,податок”.[2] Ця багатогранність значно ускладнює теоретичні до¬слідження в цьому напрямку, і майже унеможливлює суто еко¬номічний і фінансовий підхід до оподаткування на практиці. По¬датки знаходяться в центрі уваги науковців вже багато століть — А. Сміт, Д. Рікардо, А. Вагнер, К. Віксель заклали основи на¬уки про податки, сучасні вітчиз¬няні науковці Л.Н. Андрущенко, В.К. Федосов, В.П.Суторміна, В.І. Мель¬ник, Н.А. Кучерявенко в своїх ро¬ботах досліджують теоретичні та практичні аспекти оподаткування.……………………………………………………………….. /////// ………Осмислення теоретичних та практичних основ оподаткування є одним із найважливіших на¬прямків розвитку фінансової на¬уки. Хоча податки як суспільний феномен існують протягом тисячі років, більшість сучасних нау¬ковців вважає, що першими нау¬ково обгрунтовану характеристи¬ку податків дали Адам Сміт та Да¬вид Рікардо (хоча набагато рані¬ше Фома Аквінський визначав по¬датки як дозволену форму погра¬бування). ///////// ………В той же час Н.А. Кучерявенко та В.І.Мельник доводять, що вчення про податки існувало ще в давніх державах Сходу, стародавній Греції та Риму. В якості доказів автор використовує той факт, що у ста¬родавньому Єгипті стягнення данини базувалося на уявленнях про фараона як особу божественну. Досить подібними були погляди на сутність податків та оподаткуван¬ня. Ця подібність пояснювалася колегіальністю рішень, які прий¬малися Радою (в Афінах), сена¬том (в Древньому Римі). [1] В Афінах панували переконання, що подат¬ки є певним символом рабства і є неприйнятними для вільних гро¬мадян. Зважаючи на таке ставлен¬ня, не дивно, що в працях Арістотеля зустрічалися думки, що ко¬жен громадянин повинен прий¬мати участь у формуванні доходів держави (насамперед, для вико¬нання нею своїх оборонних функцій), але така участь повин¬на бути добровільною і формува¬тися у вигляді пожертвувань. //// ………Досить детально//в своїй праці ,,До¬слідження про природу і причи¬нах багатства народів” А. Смітом було визначено наступні принци¬пи оподаткування: ………………………. - піддані держави мають брати участь у її підтримці відпо¬відно до своєї платоспроможності, пропорційно до доходу, яким вони користуються; …………………………………………. - податки повинні стягувати¬ся у найвигідніший час і найвигіднішим способом для особи, що його сплачу; ......
- кожний податок має бути так побудований, щоб він брав із кишень населення якомога мен¬ше, понад те, що він приносить до скарбниці держави.[5] ……………………………….. ………Демиденко Л.М., [1] стосовно по¬стулатів, розроблених А. Смітом, зазначає, що їх актуальним поло¬женням є те, що ,, до платників податків не варто застосовувати репресій, оскільки це може зав¬дати шкоди розвитку промисло¬вості, а держава втрачає вигоду, яку могла б мати від розширення бази оподаткування завдяки додат¬ковим інвестиціям”. //// /Серед сучасних напрямків розвитку фінансової науки і ца¬рині податків слід обов'язково зга¬дати роботи американських еко¬номістів на чолі з А. Лаффером, спрямовані на оптимізацію подат¬кової політики держави. На дум¬ку А. Лаффера,[3] існує гранична ставка оподаткування, яка харак¬теризує його критичний рівень. Внаслідок її зростання відбуваєть¬ся поступова ,,тінізація” економі¬чних процесів, що супроводжуєть¬ся скороченням податкової бази та, відповідно, податкових надход¬жень до державного бюджету. Критики цієї теорії зауважують, що роботи А.Лаффера так і не дали відповідь про рівень цієї ставки, а обмежилися лише за¬гальними формулюваннями, що значно ускладнює практичне ви¬користання такого підходу на дер¬жавному//рівні……………………………………………….. ////// На відміну від попередньої праці, робота англійського вченого Дж. Меклі містить суто практичні рекомендації стосовно оптимізації податкових ставок — для уникнен¬ня не -впровадження економічної активності необхідно використову¬вати пропорційні ставки, які не перевищують 20 %.[3] Досить своєр¬ідно цей вчений пропонує поділи¬ти громадян на талановитих та нероб. На його думку, останні тільки створюють проблеми для держави і позбавляють її бюджетних доходів, звідси, основний тягар податків перекладається на пра¬цьовитих та економічно активних людей, тому їх доходи потрібно звільнити від оподаткування. По¬годжуючись, що податки призво¬дять до неповного використання продуктивних можливостей плат¬ників, зазначимо — подібний підхід не враховує індивідуальних пси¬хологічний якостей кожного окре¬мого платника, тому його викори¬стання не призведе до соціальної справедливості в оподаткуванні. /////////////////////////////////////// ….. За наявних умов недостатньо розглядати податки загалом. У кожній державі є багато податків і зборів, що забезпечують мобілізацію коштів в її розпорядження. Вся сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів в державі становить її податкову систему. Податкова система кожної держави має свою структуру, тобто класифікацію податків залежно від різних ознак. Структура податкової системи визначається, здебільшого, рівнем економічного розвитку держави, а також політичними силами, що перебувають при владі. …… .У класичному плані всі податки поділяються на державні й місцеві, прямі й опосередковані (непрямі), податки з юридичних і податки з фізичних осіб, натуральні й грошові, звичайні і надзвичайні. …………………………………………………………………. ………Нині в Україні нараховується 22 загальнодержавних і 16 місцевих податків.[4] Податки дуже складна і надзвичайно впливова, на всі економічні явища та процеси, фінансова категорія. Податки встановлюються для утримання державних структур і для забезпечення виконання ними відповідних функцій - управлінської, оборонної, соціальної, економічної та ін. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку - позбавленою будь-якого сенсу. … ………Облік розрахунків за податками та зборами складає систему податкового обліку, який займає важливе місце в господарській діяльності будь-якого підприємства. Податковий облік є однією із підсистем бухгалтерського обліку, основним завданням якого є забезпечення формування повної та достовірної інформації про порядок відображення в обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю за правильністю сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.
Враховуючи думки науковців, можна запропонувати такі заходи удосконалення податкової системи України:………………………………………………………………………. 1) основним податковим платежам необхідно надати більшої еластичності в плані диференціації ставок податків, скорочення пільгового оподаткування, гармонізації податків на споживання з податками на особисті доходи і прибутки підприємств;……………… 2) зміна справляння податку на додану вартість, тому що майже 50% платників мають пільги, що деформує пропорції в доходах громадян і може мати негативні наслідки. На нашу думку, необхідно скоротити число пільгових категорій з одночасним зниженням ставки податку на додану вартість;……………………………………………………………………….. 3) податок на прибуток підприємств недостатньою мірою виконує регулятивні функції, для їх підвищення необхідно диференціювати ставки залежно від розміру отриманого підприємством прибутку;…………………………………………………………………………… 4)/потребує//також//удосконалення//оподаткування//доходів//фізичних//осіб.…………… //////// Отже, підкреслимо, що податки - це обов'язкові платежі, які законодавче вста¬новлюються державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу частини вартості валового внут¬рішнього продукту й акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового забезпечення виконання державою покладе¬них на неї функцій. Податки на сучасному етапі розвитку є безальтернативним джерелом форму¬вання фінансових ресурсів дер¬жави, тому податкова політика повинна вписуватися в загально¬прийняті демократичні процеду¬ри, які дозволяють врахувати інте¬реси всіх суб'єктів бюджетного процесу. Тому можна прогнозу¬вати, що теоретичні розробки в цьому напрямку будуть продовжу¬ватися, насамперед, в контексті практичних завдань, які стоять перед сучасним суспільством.
Список використаних джерел:
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283-97-ВР від 22.05.97 р.
2. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р
3. Андрущенко Л.Н. Генеза теорій податків// Фінанси України, №8. 2004. — С.42—53. и 4. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими за¬ходу// Фінанси України, №5. 2004. 2..Золотько І.А. Податкова система: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 204 с 3. Ковальчук К.Р., Рева Т.Ф. Функція податків та їх реалізація в податковій системі України //Вища школа. - 2008. - №10. - С. 70-83……………………………………………… 4.Кучерявинко Н.А., Мельник В.І. Система оподаткування та облікова політика - К.: Центр навчальної літератури - 2007. - с.616.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Савка Р.,Підходи до визначення сутності податків
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: