Понеділок, 21.05.2018, 07:14
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Петращук В., Правове регулювання міжбюджетних відносин - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Петращук В., Правове регулювання міжбюджетних відносин
Петращук В., Правове регулювання міжбюджетних відносин
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 22:29 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Василина Петращук,

4 курс, с-ть „Фінанси і кредит”, д/ф,
Наук.кер. – Федорюк А.Л.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Правове регулювання міжбюджетних відносин.


У статті проведено аналіз діючої системи правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні, а також об’єднаність економічної і правової сфери в бюджетній галузі.
Склад і структура міжбюджетних відносин повністю залежить від економічної політики держави. Міжбюджетні відносини є складовою в складній економічній системі міжбюджетного регулювання, де створюється взаємозв’язки між бюджетами різних рівнів та економічна спроможність бюджетної системи держави.
Метою написання статті є правова діяльність у бюджетній сфері.
Механізм міжбюджетного правого регулюван¬ня розглядали науковці О. Геть¬манць, Н. Губерська, О. Демків, О. Заверуха, А. Заєць, В. Кравченко, В.Малько, і О. Музика, В. Опарін, М. Піскотін та ін.
На думку В. Кравченка, міжбюджетні відносини є формою взаємо¬зв’язків і взаємозалежності між ок¬ремими ланками системи місцевих бюджетів, а також між місцевими бю¬джетами та державнім бюджетом Ук¬раїни [6, c.257].
Ми теж стверджуємо, що міжбюджетні відносини має тісний зв’язок між різними рівнями місцевих бюджетів, адже якщо не буде взаємопов’язання, не буде як таких відносин.
На переконання О. Геть¬манця — це децентралізовані зв’язки рівноправних, незалежних суб’єктів бюджетних відносин, діяльність яких згідно з нормами бюджетного права регулюється спеціальними методами, що розмежовують повноваження з на¬дання споживачам гарантованих бю¬джетами соціальних послуг [5, c.214].
Справді, міжбюджетні відносини – це децентралізовані зв’язки між бюджетами нищих рівнів, тобто місцевих бюджетів, дії відповідно регулюються нормами права, що відповідно до чинного законодавства регулює і розмежовує повноваження між бюджетами.
О. Лилик, І. Луніна вважають, що це — відносини між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо роз¬поділу повноважень органів держав¬ної влади та органів місцевого само¬врядування. видаткових зобов’язані і дохідних джерел між бюджетами різних рівнів [2, с. 14].
На нашу думку вірним тлумаченням міжбюджетних відносин є О.Лилика і І.Луніна на відміну від попередніх вчених відповідає повністю Бюджетному Кодексу. Саме словосполучення „міжбюджетні відносини” по своїй суті й означає відносини між різними ступенями бюджетів, а саме між державним і місцевим. Звісно будь – які відносини сворюються заради чогось чи когось, в даному випадку заради розподілу видаткових зобов’язань і дохідних джерел.
Підставою для існування міжбюджетних відносини є:
– визначений у чинному законодавстві держави поділ повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;
– гарантія з боку держави фінансування наданих повноважень органам місцевого самоврядування;
– діючий порядок розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетноїсистеми і видами бюджетів;
– фінансова підтримка місцевих бюджетів у зв’язку із значними коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих територій та об’єктивними розбіжностями в розмірах видатків [4, c.121].
Доречно підмітив О.Є.Макаренко, що без гарантій і фінансової підтримки з боку держави місцеві бюджети не зможуть залишатись „дієздатними”. Оскільки, міжбюжетні відносини є елементом державного регулювання і створились на фундаменті правoчинства, то звісно всі його основні характеристики будуть відповідати законодавству.
А. Колодій, В. Копєйчиков, С. Лисенков, В. Пастухов, О. Тихомиров до основних способів правового регулювання міжбюджетних відносин включають заохочування, доз¬воли, заборони та зобов’язання.Заборони встановлюють певну міру поведінки суб’єктів, покладаючи на осіб обов’язок утримуватись від вчинення певних дій, що протирічать нормам права. Вони — важливий засіб забезпечення організованості суспіль¬них відносин, створення перешкод для небажаної, суспільно небезпечної чи шкідливої поведінки.Заохочування постає необхідним способом правового регулювання міжбюджетних відносин, тому що в право¬вих нормах, які регулюють бюджетну сферу, доцільно закладати стимули: 1) з метою підвищення зацікавленості місцевих органів влади у створенні умов для забезпечення місцевих бюджетів власними доходами, а також у збільшені державних доходів; 2) щодо підвищення ефективності та раціональності бюджетних видатків; 3) за¬охочення розвитку інвестиційної сфери на місцях[7, c.260].
Дані науковці правильно підмітили, щодо основних способів правового регулювання, бо всі перелічені шляхи удосконалюють, розвивають дані відносини.
На думку О.Козьменко у чинному бюджетному законодавстві (у першу чергу положеннях Бюджетного кодек¬су України) спосіб правового заохочу¬вання не набув широкого застосуван¬ня, що негативно впливає на практику формування доходів і використання видатків місцевих бюджетів, і формує недоліки у практиці міжбюджетних відносин. У цьому сенсі є лише окремі позитивні приклади заохочення у пра¬вовому полі, що не впливають на загальну тенденцію нехтування назва¬ним способом правового регулювання[3, с.154].
Ми погоджуємось з перелічиними недоліками, бо наша державна правова база є не досить розвиненою. Вона тільки починає розвиватися, тому законодавство має „свої” недоліки, але згодом воно видозміниться, стане більш обширним.
Отже, дійдемо висновку, що слово¬сполучення «правове регулювання» за¬стосовується нами у сенсі сукупності правових норм, які регламентують відносини. „Міжбюджетні відносини” за своєю сутністю розглядаються нами також і в сенсі загальносоціального права як інструмент фінансового забезпечення інтересів і пряв громадян суспільства у сфері задоволення гарантованих потреб і доступі до благ.Отже, міжбюджетні відноси¬ни є правовим явищем за своєю сут¬ністю та природою.

Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Затверджена ВРУ від 8 липня 2010 року №2456 – VI. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
2Лилик О. Поняття та сутність міжбюджетних відносин/ Лилик О.// Наукові праці НДФІ. – 2008. - № 1 (16). - с. 13-22.
3.Кузьменко О .Методологічні основи праворозуміння поняття, сутності та правової природи міжбюджетних відносин /Кузьменко О//Право України.- 2009. - №5. -с.149 – 155.
4.Макаренко О.Є. Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних / Макаренко О.Є. //Право України.- 2009. - №4. -с.120 – 125.
5.Гетьманець О.П. Фінансове право: підруч. / відп. ред. О.П.Гетьманець, професор, канд. екон. наук, доцент. — X.: Еспада, 2008. - с.424. Бібліог.: с. 420-423.
6.Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб./ за ред. В.І. Кравченко -К.: Знання ; КОО, 2008 .-с.352. Бібліог.: с.349 – 351.
7.Колодій А.М. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М.Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова. - К., 2008. - с. 258. Бібліог.: с.255 – 257.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Петращук В., Правове регулювання міжбюджетних відносин
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: