Вівторок, 19.06.2018, 20:05
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Карповець І. Організація обліку фінансових результатів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Карповець І. Організація обліку фінансових результатів...
Карповець І. Організація обліку фінансових результатів...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 16:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Карповець І.І.

Наук. керівник Труфен А.О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємством
(на прикладі ресторанного господарства)


Особливості сучасної системи обліку фінансових результатів полягають у її зосередженні на потреби керівництва в релевантній інформації, яка в подальшому дає змогу приймати ефективні управлінські рішення. У зв'язку з цим постає питання і щодо організації бухгалтерської інформаційної системи управління результатами діяльності суб'єктів господарювання, зокрема ресторанного бізнесу, що відповідає потребам ринкової економіки.
Запропонована методика нормативного обліку за центрами відповідальності поєднує дві тради¬ційні облікові системи за відхиленнями, що вико¬ристовують в управлінській бухгалтерії: вітчизня¬ну - нормативного обліку та зарубіжну - метод обліку стандартних витрат (Стандарт – Кост).
Концепції обліку за цими методами не супере¬чать одна одній. Відповідно за цих умов деякі їх компоненти можуть бути об'єднані в одну комплекс¬ну систему нормативного обліку за центрами від¬повідальності[6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань з теорії в методології обліку фінансових результатів у си¬стемі управління зробили вітчизняні вчені Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Добровольськький, О. Карпенко, М. Кужельний, Л. Нападовська, В. Лінник, Я. Столяров, М. Пушкар, а також зарубіжні науковці, зокрема Є. Добровольский, М. Вахрушина, В. Чернова, В. Палій, Дж. Шанк, Б. Райан, К. Друрі та ін. Вивчення теоретичних праць вітчизняних і за¬рубіжних учених, а також практичної діяльності підприємств ресторанного господарства дало змогу підкреслити в умовах нестабільного розвитку галузі коло недостатньо опрацьованих питань. Зокрема, наявна облікова модель формування фінансових результатів є малоефективною за відсутності системи обліку та контролю результатів діяльності за центрами відповідальності.
Мета дослідження. Обгрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій впровадження нормативного обліку за центрами відповідальності з метою поліпшення фінансових результатів діяльності.
Основні результати дослідження. Бухгалтерський облік як інформаційна база управління має генерувати релевантну інформацію для прийняття як поточних, так і стратегічних рішень щодо їх оперативності та ефективності. Використання нормативного підходу в організації внутрішньогосподарського обліку в управлін¬ському інформаційному моделюванні має зацікавити не тільки науковців, а й фахівців, оскільки такий підхід дає змогу щодня виявляти і встановлювати розмір і причини відхилень фактичних витрат від нормативних; оперативно розкривати не враховані при плануванні резерви, своєчасно визначати і точно оцінювати результати діяльності центрів відповідальності (структурних підрозділів) для при¬йняття результативних і ефективних рішень[1]. Система нормативного обліку за центрами відповідальності спрямована на вирішення тактичних і стратегічних завдань управлінського планування, тобто є універсальною, і може бути використана як один із облікових компонентів процесу бюджетування в інформаційній структурі управління будь-якого господарюючого суб'єкта незалежно від форм власності й сегмента діяльності.
За цих обставин зазначені вище напрями у рин¬кових структурах ресторанного господарства мо¬жуть бути впроваджені в інформаційну систему управління бухгалтерського обліку за центрами відповідальності на основі стандартних (норматив¬них) витрат[3].
301 «Ка¬са в наці¬ональній валюті »
відображення до¬ходу від реалізації продукції власного виробництва
Дослідження діючої практики господарю¬вання суб'єктів управління галузі дало змогу виявити, що важливим елементом організації внутрішньогосподарського бухгалтерського об¬ліку в умовах самостійного вибору способу встановлення облікової ціни, покупної (ціна придбання без ПДВ) чи продажної (ціна покуп¬ки з націнкою та ПДВ), на товарно-матеріальні (продовольчі) запаси може виступати стандар¬тизація відкриття субрахунків за усіма синте¬тичними рахунками витрат основної діяльності[4].Стандартизація субрахунків потрібна для отри¬мання в оперативному режимі даних системного дослідження про виконання конкретного обсягу продукції харчування за всіма стадіями фінансово-господарського контролю, який забезпечує відтворення всіх витрат, пов'язаних із діяльністю підприємств ресторанного господарства та отриманням очікуваного позитивного фінансового результату[3].
Використання субрахунків в управлінській інформаційній системі внутрішньо¬господарського контролю дасть можливість визна¬чити причини відхилень фактичних витрат через виявлення основних чинників їх виникнення, що, в свою чергу, допоможе підвищити фінансові резуль¬тати діяльності підприємств ресторанного бізнесу в умовах нестабільного становища в економіці.
За дебетом субрахунків відхи¬лень фактичних показників від нормативних мають бути відображені негативні відхилення (перевитрати), за кредитом - позитивні. В системі нормативного внутрішньогосподарського обліку за центрами відповідальності як позитивні, так і негативні відхилення на кінець звітного періоду доцільніше відносити на собівартість реалізованої продукції[5].
Застосування розглянутої методики в автоном¬ній системі прийняття управлінських рішень дає змогу виділити групи бюджетних, нормативних і фактичних результативних показників за кожним об'єктом відповідальності підприємств ресторанного господарства, а також визначити обсяги та структуру облікової інформації для потреб ефективного управлінського планування з організації внутрішнього контролю процесів виробництва й реалізації продукції харчування .
Висновки. Тому вважаємо за доцільне на підприємствах рес¬торанного господарства використовувати автоном¬ний підхід до побудови системи взаємозв'язку між фінансовою та управлінською бухгалтеріями, який передбачає ведення фінансової та внутрішньогосподарської (управлінської) підсистем обліку в па¬ралельній системі рахунків. Це сприятиме підви¬щенню аналітичності облікової інформації, оскіль¬ки надасть можливість своєчасно визначати результати діяльності за кожним структурним під¬розділом з одночасним налагодженням управлін¬ського контролю за центрами відповідальності. Для запровадження нормативного обліку за центрами відповідальності пропоную у робочий план рахунків суб'єктів ресторанного господарювання ввести додаткові субрахунки для відображення нормативних (стандартних) витрат та відхилень від норм.

Використана література:
1.Бланк І.А.Управление прибылью. – К.,2000. – 554с.
2.Голов С.Ф. Управлінський бухгалтерський облік. – К.,2003 – 384с.
3.Добровольський Е., Карабанов Б., Бюджетування:крок за кроком. – СП6, 2007. – 448с
4.Друрі К. Введення у виробничий і управлінський облік/ Пер. З анг.
Під ред. С.А Табаліної. – М., 2006. – 560с.
5. Мішин Ю.А. Управлінський облік: управління затратами і результатами виробничої діяльності: Монографія. – 2007. – 176с.
6.Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник. – К.,2006. – 544с

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Карповець І. Організація обліку фінансових результатів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: