Середа, 25.04.2018, 04:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сіянко А., МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Сіянко А., МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сіянко А., МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:19 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Сіянко А.О.


н.к. – Галочкіна О.О., к.ф.-м.н.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядається питання вплив моніторингу на діяльності малих підприємств. Було проведено моніторинг для діяльності підприємств на прикладі м. Суми, що змушує, насамперед, виявити коло значущих і керованих факторів, що визначають перебіг процесу та виокремити методи оцінки ефективності малого підприємництва

The article discusses the impact of monitoring activities of small businesses. Were monitored for enterprises as an example the city of Sumy, forcing primarily to identify the range of meaningful and controlled factors that determine the course of the process and highlight methods for evaluating the effectiveness of small business

Ключові слова: моніторинг, мале підприємництво, державна підтримка, ефективність малого бізнесу.

Актуальність проблеми. Моніторинг діяльності малого підприємства являє собою зіставлення сукупності статистичних, натуральних і фінансових показників, що характеризують стан малого підприємства на конкретну дату за аналізований період, а також аналітичних матеріалів. Це дозволяє пов'язувати мету та завдання державного регулювання й підтримки малого бізнесу, способи досягнення конкретних цільових індикаторів за напрямками регулювання та ресурси, необхідні для реалізації поставлених на федеральному, регіональному та місцевому рівнях цілей і завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість вітчизняних та іноземних науковців розглядали проблему розвитку малого підприємства, досліджуючи її за допомогою моніторингу. Це були такі наукові діячі, як: В. Салий, Н. Глібова, В. Стукач, М. Горбаток, А. Болюх, Л. Савенко та багато інших.
Мета статі. Проведення моніторингу діяльності малого підприємства на всіх рівнях державної підтримки і розвитку малого бізнесу та розгляд факторів, що впливають на його стан.
Завдання статті. Розкриття ефективності оцінки малого підприємства за допомогою моніторингу. А також збір, підготовка та аналіз всіх необхідних даних і показників, що відображають стан малого бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Розвиток малого підприємства – важливе державне завдання. У даний час настав якісно новий етап державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні. На цьому етапі чітко простежується націленість держави на створення концепції розвитку даного сектора економіки. Ефективність всієї системи управління малим підприємництвом залежить від раціонального поєднання методів та інструментів державної та недержавної підтримки суб'єктів даного сектора економіки.
Світовий досвід свідчить, що державна політика підтримки малого підприємництва повинна зводитися не до захисту бізнесу від конкуренції або створення для нього особливих умов, а забезпеченню таких, які б постійно стимулювали внутрішньо-фірмовий процес генерації технологічного вдосконалення і навчання, підвищення конкурентоспроможності фірми [1].
Аналіз діяльності підприємств свідчить про те, що недостатня ефективність господарюючих суб'єктів малого підприємництва пов'язана не тільки з несприятливими макроекономічними факторами, але і багато в чому залежить від їх здатності орієнтуватися в умовах депресивної економіки. Необхідні заходи щодо створення інтегрованої системи збору, накопичення, аналізу та інтерпретації інформації про хід і тенденції розвитку малого підприємництва, тобто моніторингу.
Згідно з «Статистичним словником» [2], «... моніторинг – це спеціально організоване систематичне спостереження за станом яких-небудь об'єктів». Економічний моніторинг підприємств – це постійне комплексне спостереження за процесом їх функціонування та виявлення тенденцій їх економічної поведінки, обумовлених системними змінами, заходами економічної політики.
Моніторинг як система збору та обробки інформації має цільову спрямованість інформаційних процесів і забезпечує максимальну об'єктивність одержуваних висновків на кожній стадії обробки інформації.
Дослідження процесів адаптації тих чи інших об'єктів до мінливих умов змушує, насамперед, виявити коло значущих і керованих факторів, що визначають перебіг процесу. Але перелік цих факторів швидко змінюється, що значно ускладнює управління в перехідні періоди. Вихід бачиться в систематизованому накопиченні даних, що відображають вплив тих чи інших факторів на процес при здійсненні соціально-економічного моніторингу. Відмінність соціально-економічного моніторингу від традиційного аналізу в економіці господарської діяльності підприємств полягає в предметі, цілі та методах вивчення (рис. 1).

Предметом господарського аналізу є економічні та фінансові аспекти діяльності об'єкта, в той час як соціально-економічний моніторинг охоплює ще соціальні процеси в колективі та орієнтований на прийняття рішень управлінського характеру.
Соціально-економічний моніторинг як цілісна система безперервного спостереження, аналізу та короткострокового прогнозування перебігу основних соціальних процесів є необхідною основою для підготовки, прийняття та контролю рішень у структурах господарського управління. Особливо цінний цей метод у перехідній економічний період.
Пристосовність господарюючих суб'єктів до мінливих факторів ринкового середовища є одним з важливих умов успішного їх функціонування. Сукупність дій, що дозволяють пристосовуватися до зміни ринкової кон'юнктури, забезпечує конкурентоспроможність підприємств. Адаптація малих підприємств до ринкових умов у даний час є актуальною проблемою.
Необхідність аналізу проблем та моніторингу поточного стану малого бізнесу визначається двома основними причинами. Перша з них – соціально-економічна роль, яку відіграє малий бізнес у формуванні громадянського суспільства; друга – значна питома вага в структурі регіональної економіки [3].
До основних показників, що характеризують уміння адаптуватися до нових умов на ринку відносяться: економічне становище, обсяг виробництва, кількість зайнятих працівників, галузева структура, тривалість функціонування, проблеми здійснення підприємницької діяльності. Їх зіставлення й аналіз дозволяють оцінити здатність підприємств адаптуватися до мінливих факторів ринкового середовища.
У ході моніторингу опитані керівники дають оцінку кожного показника по своєму підприємству (поліпшення або погіршення порівняно з відповідним періодом минулого року). Порівнюючи частку підприємств, які відзначили позитивну тенденцію, з часткою господарств, які мають негативну тенденцію, можна зробити висновок про динаміку розвитку підприємництва в цілому.
З рис. 2 видно, що динаміку розвитку в порівнюваних періодах можна охарактеризувати як позитивну [4]. За оцінкою керівників приріст виробництва продукції порівняно з минулим роком забезпечили 37,3% підприємств, поліпшили економічне становище 37,9%, збільшили чисельність зайнятих працівників 48,5%.

Рис. 2. Динаміка підсумкових показників розвитку малих підприємств у другому півріччі 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. (у % до числа опитаних підприємств).

Структура галузевого розподілу відповідає середньостатистичній по м. Суми: 42,2% – в торгівлі, 5% – у промисловості, 1,2% – у громадському харчуванні, 5,6% – у побутовому обслуговуванні, 4,4% – транспортні послуги, 9,3 % – будівництво, 32,3% – інші послуги (комунальні, ріелтерські, сервіс, юридичні, поліграфія, фармацевтичні). Динаміка галузевого розподілу по роках представлена на рис. 3. Найпопулярнішою сферою діяльності є торгівля, що пов'язана з найменшою капіталоємкістю ведення діяльності, найменш привабливою сферою діяльності є зв'язок, внаслідок великої монополізації серед великих компаній [5]. Понад 40% обстежених суб'єктів малого підприємництва вже мають значний досвід здійснення підприємницької діяльності на Сумському ринку (понад 5 років), 24,84% – від 3 до 5 років, 27,33% – від 1 до 3 років, 4,35% – менше 1 року. Динаміка термінів діяльності на місцевому ринку представлена на рис. 4.

Рис. 3. Динаміка галузевої структури по роках


Рис. 4. Тривалість функціонування на ринку (структура по роках)

Порівняно з 2011 р. помітно збільшилася частка підприємств, які здійснюють свою діяльність від 1 року до 5 років, тобто тривалість функціонування на ринку товарів і послуг свідчить про здатність даних підприємств успішно адаптуватися до ринкового середовища.
Основним критерієм малого бізнесу є чисельність персоналу. Динаміка чисельності персоналу представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка структури чисельності персоналу

Як видно з рис. 5, за досліджуваний період скоротилася частка підприємств з чисельністю персоналу більше 50 чоловік і зросла частка підприємств з чисельністю до 5 осіб.
Дані кон'юнктурного опитування показали, що починати новий бізнес на сучасному ринку нелегко. Про це говорять наведені нижче дані про зміст проблем розвитку підприємницької діяльності: високий рівень конкуренції, податковий тягар, зростаючі витрати, нестабільне законодавство, низька купівельна спроможність клієнтів, висока орендна плата (рис. 6).

Рис. 6. Зміст основних проблем підприємницької діяльності (у % від числа опитаних)

Для подальшого розвитку малого підприємництва та підвищення ефективності його діяльності необхідна допомога цьому сектору економіки за такими напрямами:
• розробка та реалізація підприємцями спільно з ученими міста інвестиційних проектів у сфері науки, високих технологій та інновацій з метою забезпечення на малих підприємствах більш високого рівня організації виробничих процесів, отримання ними істотних конкурентних переваг на міжрегіональному та міжнародному ринках;
• проведення аналізу кадрового забезпечення, стану підготовки кадрів в малому підприємництві;
• створення переліку науково-дослідних розробок з проблем малого бізнесу;
• узагальнення досвіду і отримання результатів реалізації програм підтримки малого підприємництва в інших містах;
• проведення семінарів, конференцій, круглих столів з питань діяльності малого підприємництва за спільної участі підприємців, вчених, представників органів влади та громадських організацій;
• здійснення періодичного моніторингу по виявленню проблем, що виникають у діяльності суб'єктів малого підприємництва.
Ключовими напрямками діяльності з регулювання адаптаційних процесів можуть стати наступні:
• програма підтримки підприємств у перші 2-3 роки їх функціонування;
• формування виробничої та ринкової інфраструктури: матеріально-технічне забезпечення, бізнес-інкубатори, венчурні фірми, консультаційні послуги, ринкова інформація та інші;
• оптимізація взаємовідносин з органами державного управління, в сукупності утворюють зовнішнє середовище життєдіяльності підприємства;
• вдосконалення діяльності держави з формування правової бази, реалізації програм допомоги за напрямами діяльності;
• розвиток системи моніторингу процесів адаптації суб'єктів малого підприємництва до умов реальної ринкової середовища, додання процесу прозорості в інформаційному полі.
Висновок. Моніторинг поточного стану підприємства здійснюється для оперативної діагностики, яка повинна своєчасно сигналізувати про негативні тенденції зміни в діяльності підприємства. З цієї причини фінансові показники, використовувані в моніторингу, мають бути високо інформативними. Разом з тим, кількість таких показників не повинна бути дуже великою. В іншому випадку складно буде їх спільно проаналізувати і прийняти адекватне рішення.
У результаті проведення моніторингу виявляються проблеми, які можуть бути згруповані за такими напрямами:
• недостатня матеріально-технічна база для ведення ефективного бізнесу;
• низька купівельна спроможність клієнтів, загальне зниження попиту на товари і послуги, зростаючі витрати на ресурси;
• брак кваліфікованих кадрів, нестача знань і навичок для ведення бізнесу;
• несприятливі умови зовнішнього середовища сфери функціонування суб'єктів малого підприємництва (високий рівень конкуренції, високі податки, нестабільне законодавство нестабільне законодавство тощо).
Дані моніторингу дають можливість органам державного управління, а також іншим учасникам ринкових відносин при адаптації до ринку здійснювати заходи регулюючого характеру.
Список використаних джерел:
1. Салий В.В. Маркетинг консалтинговых услуг: учеб. пособ / Н.М. Глебова. – Омск: Изд-во Омского ин-та предпринимательства и права, 2005. – 247 c.
2. Королева М.А. Статистический словар. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989.
3. Стукач В.Ф. Мониторинг деятельности крестьянских хозяйств в условиях рынка. – Омск: ООО «Издательско-полиграфический центр «Сфера», 2005. – 183 c.
4. Болюх М.А. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
5. Іваненко В.М. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.М. Івахненко, М.І. Горбаток, В.С. Льовочкін. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Сіянко А., МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: