Понеділок, 05.12.2022, 17:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Шелепницька Я., Менеджмент-практика фінансового аналізу - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Шелепницька Я., Менеджмент-практика фінансового аналізу
Шелепницька Я., Менеджмент-практика фінансового аналізу
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 14:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Шелепницька Яна Тарасівна,

спец. 6.030504 «Економіка підприємства», 2 курс, денна форма навчання
Наук. кер. – Микитюк М.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Менеджмент-практика фінансового аналізу.

В даній статті проаналізовано менеджмент-практику фінансового аналізу. Досліджено та охарактеризовано менеджмент як елемент фінансового аналізу, проаналізовано взаємозв’язок фінансового менеджменту та аналізу, як основних складових ефективної діяльності підприємства.
Ключові слова: менеджмент, фінансовий аналіз, методи фінансового менеджменту.

У сучасних економічних умовах діяльність будь – якого підприємства є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у результатах його функціонування. На підставі доступної їм обліково-економічної інформації вони намагаються оцінити фінансове становище та віднайти методи для ефективного управління підприємством [2]. Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкта, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані управлінські рішення.
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, набуває не абиякої актуальності оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану.
Метою дослідження є: дослідити та охарактеризувати менеджмент як елемент фінансового аналізу, проаналізувати взаємозв’язок фінансового менеджменту та аналізу, як основних складових ефективної діяльності підприємства.
Проблемам фінансового менеджменту та аналізу присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них І.Т. Балабанова, В.М. Власова, М.Я. Дем’яненка, О.Д. Заруби, Л.А.Дробозіної, О.М.Карасик, В.В.Ковальова, Л.Н.Павлової, А.Д.Шеремета та інших. Проте в основному розглядаються питання фінансового менеджменту, в той час як фінансовий аналіз як елемент менеджменту майже не знайшов свого відображення у працях науковців.
Менеджмент як практика управління охоплює весь процес виробництва і обміну продукції, включає управління виробництвом, маркетингом, фінансовою діяльністю, кадрами, обліком, а також контроль і аналіз господарської діяльності. Основним у сучасному менеджменті є визначення цілей підприємств та організації на довгострокову та короткострокову перспективу, яке здійснюється відповідно до потенційних можливостей підприємств та з урахуванням їх забезпеченості ресурсами.
Оскільки точність і адекватність оцінки фінансового стану підприємства дозволяє приймати правильні управлінські рішення, то фінансовий менеджер, на відміну від бухгалтера, який займається обліком, приймає рішення про інвестування коштів, отримання кредитів, тобто він управляє фінансовими ресурсами. А для ефективного управління підприємством, для підвищення його конкурентоспроможності, для отримання максимального прибутку менеджери використовують дані фінансового аналізу.
Фінансовий аналіз - це вивчення основних показників фінансового стану і фінансових результатів діяльності організації з метою прийняття зацікавленими особами управлінських, інвестиційних та інших рішень [5].
Фінансовий аналіз - це елемент фінансового менеджменту та аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень.
Ефективна фінансово-господарська діяльність підприємства повинна базуватися на системі найважливіших фінансово-економічних показників. Від їх правильного вибору залежить прийняття управлінських рішень, що стосуються складу, структури і вартості активів, капіталу підприємства, величини власного капіталу, довгострокових і короткострокових позикових коштів, обсягу виручки і прибутку від реалізації і способів їх досягнення [1, с. 289].
Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових ресурсів та відносин, що виникають у результаті такого руху, залежить майбутнє підприємства. Некваліфіковані фінансові рішення можуть призвести до скорочення обсягів виробничо-господарської діяльності, а то й до повного краху підприємства.
Виважені рішення, які ґрунтуються на всебічному аналізі зовнішніх і внутрішніх чинників, які визначають фінансово-господарську діяльність підприємства, забезпечать його стабільне економічне зростання та стійкий інтерес до нього інвесторів.
У цілому, система управління фінансами підприємства, розроблена кваліфікованими фінансовими менеджерами, яка відображує сучасні погляди на управління корпоративними фінансами, використовує результати фінансового аналізу і включає складання та реалізацію стратегічних та операційних планів, виступає основною передумовою ефективної фінансово-господарської діяльності й економічного зростання підприємства [3, с. 25].
Методи фінансового менеджменту як елементу фінансового аналізу дозволяють оцінити ризик і вигідність того або іншого способу вкладення грошей; ефективність роботи підприємства; швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.
Метою менеджменту як практики фінансового аналізу є вироблення і застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності підприємства в цілому або його окремих ланок – центрів прибутку. Такими цілями можуть бути:
- максимізація прибутку;
- досягнення сталої норми прибутку в плановому періоді;
- збільшення доходів вкладників (або власників) підприємства та їх працівників;
- підвищення курсової вартості акцій підприємства та ін. [2].
Основною метою фінансового аналізу як елемента фінансового менеджменту є визначення об'єктивної оцінки фінансового стану та фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства для того, щоб прийняти ефективні управлінські рішення.
Тобто, ці два елементи - фінансовий менеджмент та фінансовий аналіз – є взаємопов’язаними для ефективного вирішення задач та розвитку підприємства в цілому.
Реалізація поставленої мети потребує виконання ряду важливих економічних задач, що за своїм відношенням до виробничого процесу поділяють на:
- довгострокові (стратегічні) задачі – чітко визначені наміри підприємства, які характеризують напрямки та перспективи розвитку підприємства.
- оперативні (тактичні) задачі – походять від стратегічних намірів, делегованих структурним підрозділам та філіалам [3, с. 265].
Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу, як і фінансового менеджменту, є законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська звітність, статистичні дані фінансового характеру, інші дані, серед яких інформація про стан фондового ринку, відсоткові ставки, курси валют, кредитні рейтинги тощо. Якість фінансового аналізу, як і якість прийнятих управлінських рішень, значною мірою залежить від якості та кількості вхідної фінансової інформації, а також від кваліфікації фінансових аналітиків і фінансових менеджерів, що займаються фінансовим аналізом та плануванням [3, с. 25].
Методом фінансового аналізу відбувається оцінка і прогнозування стану фінансів підприємства на основі бухгалтерської звітності. Виділяється, як правило, два види аналізу: внутрішній (його проводять працівники підприємства), і зовнішній (цей фінансовий аналіз проводять аналітики).
Для конкретного вирішення завдань використовується ряд спеціальних методів, завдяки яким виводиться кількісна оцінка аспектів діяльності. У фінансовій практиці розрізняють такі системи фінансового аналізу, який проводиться на підприємстві:
1) Аналіз фінансових коефіцієнтів. Проводиться розрахунок співвідношень різних абсолютних показників між собою. Цей аналіз визначає різні відносні показники, які характеризують різні аспекти фінансової діяльності. Складання характеристики фінансової діяльності - головне завдання даного аналізу.
2) Порівняльний аналіз зіставляє між собою аналогічні фінансові показники різних груп. Розраховує розміри відносних і абсолютних відхилень порівнюваних показників.
3) Структурний (вертикальний) аналіз полягає у розгляді окремих показників. Найпоширенішими формами цього аналізу є - аналіз капіталу, грошових потоків, активів і т.д.
4) Трендовий (горизонтальний) аналіз. Виробляє вивчення динаміки різних фінансових показників в різний час. У процесі розраховують темпи приросту (зростання) показників, визначають тенденції і їх зміни (тренд) [4].
Тобто призначення фінансового аналізу полягає в проведенні дослідження фінансового стану і досягнутих результатів підприємства з метою підвищення його ринкової вартості надалі.
Отже, менеджмент, як елемент фінансового аналізу, забезпечує підприємство ефективними, своєчасними та точними управлінськими рішеннями, які приймаються на основі даних фінансового аналізу. В сучасних ринкових відносинах взаємозв’язок цих двох елементів є необхідною запорукою успіху та процвітання будь – якого підприємства.

Список використаних джерел.
1. Фіщук Н.Ю. Фінансовий менеджмент як невід’ємний елемент управлінського інструментарію/Н.Ю. Фіщук, А.А. Голишевська// Економічний простір. – 2011. - №47. – С. 288 – 292.
2. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом// Власна справа. – 2011. - № 7 – С. 265-271.
3. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент:підручник/В.М. Шелудько. - К.: Знання, 2006. - 439 с.
4. Савчук В.П. Финансовая диагностика предприятия как система поддержки принятия управленческих решений/ Корпоративный менеджмент. Електронний ресурс [http://www.csin.ru/finana/ysis/finance-diagnostics.shtml]
5. Зайцева Г.Е. Финансовый анализ для оценки стоимости бизнеса// Российский экономический интернет-журнал. Електронний ресурс [http://www.e-rej.ru/speakers. html]
6. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика -/Е.С. Стоянова. – М.:Изд-во «Перспектива», 2010. – 656 с.
7. Збірка статтей на тему економічного, фінансового та проектного аналізу. Значення економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством. Електронний ресурс [http://www.AnalizPlus.com].


 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Шелепницька Я., Менеджмент-практика фінансового аналізу
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: