Четвер, 24.05.2018, 08:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мохната К., ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Мохната К., ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ
Мохната К., ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:16 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Катерина Мохната,6 курс, спец. «Менеджмент організацій та
адміністрування», д.ф.н.,
Наук. кер. – Кифяк В.Ф.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.ЧернівціОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІМенеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і повноваженнями. Він вибирає оптимальні варіанти управлінських рішень і організовує їх вирішення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Прийняття управлінських рішень менеджером підприємства має свої особливості, в залежності від виду діяльності, виробництва товарів чи послуг, наявності сировини, відповідного персоналу. Для торговельного підприємства постає проблема визначення особливостей прийняття управлінських рішень менеджером.
Актуальність полягає у тому, що дослідження та визначення особливостей прийняття управлінських рішень у торговельному підприємстві сприятиме покращенню управлінської діяльності в цих підприємствах та підвищенню ефективності роботи менеджера.
Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти дослідження процесу прийняття і реалізації управлінських рішень розглянуто в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Ф. Бекон, Г. Чайка, В. Виноградський, В. Довгаль, М. Мескон, Л. Балабанова, О. Кузьмін, О. Осовська та ін. Зокрема, М.Д. Виноградський описує процес прийняття рішень менеджером, акцентуючи увагу на таку його послідовність:
1) знайомство з проблемою або ситуацією;
2) вивчення обставин і формування цілі;
3) збір інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішення;
4) розробка проекту рішення;
5) оцінка варіантів рішення і вибір оптимального варіанту;
6) правове оформлення рішення;
7) доведення до виконавців і розробка заходів з виконання рішення;
8) контроль за виконанням рішення;
9) підведення підсумків виконання рішення [2, с.232].
Пилипенко А.А. виокремлює такі етапи прийняття та реалізації управлінських рішень:
1) виникнення ситуації;
2) збір і обробка інформації;
3) розробка варіантів рішення;
4) оптимізація рішень;
5) реалізація;
6) контроль і оцінка результатів [3].
Із вищенаведених складових процесу прийняття і реалізації управлінських рішень можемо сказати, що у своїй сутності вони схожі між собою. Та, на жаль, жоден із авторів чітко не виділяє особливостей прийняття і реалізації управлінських рішень у торговельному підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Закупівля товарів, їх реалізація та надання послуг населенню з метою задоволення його потреб і на цій основі отримання прибутку є особливостями торговельних підприємств. Щоб торговельні підприємства були рентабельними, менеджеру слід грамотно здійснювати процес прийняття управлінських рішень.
Дослідження процесу прийняття управлінських рішень у торговельному підприємстві ТОВ «Терра Трейд» складається з таких етапів:
- ознайомлення з проблемою;
- формування цілей;
- збір та обробка інформації;
- розробка проекту рішення;
- оцінка варіантів рішення і вибір оптимального варіанту;
- правове оформлення рішення;
- контроль за виконанням рішення.
На першому етапі менеджер повністю та детально ознайомлюється з ситуацією. Зосереджує увагу на виявленні основних проблем розвитку як у поточному, так і в майбутньому періоді, вникає у динаміку змін, оцінює причини виявлення труднощів та проблем, намагається випереджати події, усувати загострення ситуацій.
На другому етапі менеджер вивчає обставини та формує ціль для правильного вирішення проблеми. Визначає, в якому руслі рухатись далі, окреслює основні орієнтири діяльності. Це важливий етап, від якого залежить ефективність всієї подальшої діяльності.
Після формування точної цілі нового рішення менеджер здійснює третій етап — збір інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішення. Для цього він залучає при необхідності відповідних фахівців, які обґрунтовують і розробляють всю необхідну інформацію.
Розробка проекту рішення відбувається на основі одержання всієї необхідної інформації. Менеджер розробляє варіанти рішення, при цьому використовуючи різні методи для своєчасного та якісного виконання робіт. На підприємстві менеджер використовує такі методи, як метод математичної статистики, методи порівнянь і аналогій, аналізу і синтезу та логістичних розмірковувань. Розробка проекту представляється в електронному зображенні.
Розроблені проекти рішень оцінюються, після цього обирається один оптимальний варіант. Варіанти можуть відрізнятись за розміром і складом необхідних ресурсів, строками здійснення, характеристиках та ін. Коли проводиться оцінка і вибір кращого варіанта, робиться кількісний та якісний аналіз, які здійснюються на основі ділових якостей менеджера і спеціалістів, їх досвіду та інтуїтивного врахування обставин.
Узгоджений з керівником проект оформляється у вигляді відповідного розпорядчого документу – постанови, наказу, рішення, розпорядження. Проект оцінюється на відповідність чинному законодавству України, нормативним документам. Проект рішення розглядається та оцінюється юристом підприємства. Після розляду юристом проект доводять до виконавців та розробляють заходи з виконання рішень.
Контроль за виконанням рішення є заключним етапом у процесі організації прийняття та реалізації управлінських рішень. У розпорядчому документі вказується кому, коли і як робити, визначається хто, як і коли здійснює контроль виконання, підбиваються підсумки виконання рішення, називаються конкретні посадові особи, календарні строки тощо.
На організацію та прийняття управлінських рішень менеджером у торговельному підприємстві впливають багато факторів. Основними є: особисті оцінки керівника (освіта, знання, вік, досвід, характер), середовище прийняття рішень, інформаційне забезпечення, психологічні обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність рішень та ін.
Особисті оцінки керівника. На підприємстві працюють люди різні за освітою, віком, досвідом і, зрештою, цілями своєї роботи. Кожна людина має свою систему цінностей, яка визначає її дії і впливає на рішення, які вона приймає.
Середовище прийняття рішень характеризується більшою чи меншою невизначеністю. Приймаючи рішень завжди треба враховувати ризик. Ризик відноситься до рівня невизначеності, з яким можна прогнозувати результат прийнятого рішення.
Інформаційне забезпечення. У менеджера головний предмет праці – інформація, модифікуючи яку він може розробляти і ухвалювати управлінські рішення. Менеджер володіє інформацією, яку отримує з різноманітних нормативних актів, інтернет-ресурсів, радіо та інших джерел.
Взаємозалежність рішень. Менеджер взаємопов’язує рішення, намагається зробити взаємозв’язок головного з другорядним. Вагомі рішення мають наслідки для підприємства в цілому, а не тільки для окремого підрозділу.
Б. М. Андрушків і О. Е. Кузьмін відзначають такі фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень [1, с. 114]:
— поведінка менеджера (звички, психологія, лояльність тощо);
— можливість застосування сучасних технічних засобів;
— наявність ефективних комунікацій;
— відповідність структури управління цілям та місії організації.
На відміну від авторів, які виділяють ці фактори, ми вважаємо, що на процес прийняття управлінських рішень впливає не тільки внутрішнє середовище підприємства, а й зовнішнє також. Зокрема, конкуренти, споживачі, постачальники, стан економіки, закони та державні установи, політична ситуація в країні.
Ми вважаємо, що хороший менеджер у торговельному підприємстві повинен враховувати вплив усіх цих факторів та координувати свою роботу на ефективне прийняття рішень. Для того, щоб контролювати та ефективно приймати рішення, менеджер повинен мати певні права, повноваження, має бути наділений такими рисами, як обов’язковість, компетентність та відповідальність.
Як ми знаємо, щоб приймати, виконувати та контролювати прийняття рішень, потрібно мати певні права. Кожен працівник на підприємстві має свої повноваження. Обов’язковість потребує від менеджерів обов’язкового прийняття рішень. Компетентність характеризує вміння приймати кваліфіковані рішення. За всі свої дії та рішення менеджер несе відповідальність.
На етапі виконання управлінських рішень менеджер розробляє спеціальні процедури, визначаючи:
- кому доручити підготовку рішення;
- хто контролює і відповідає за правильне рішення;
- кому надається право вносити корективи до прийнятого рішення;
- хто буде виконувати управлінське рішення;
- яким чином управлінське рішення буде виконуватись;
- хто оцінює рішення.
При виконанні рішень менеджер передбачає здійснення таких операцій: визначення строків виконання рішень, конкретизація завдань і відповідальності, проведення наради, роз’яснення цілей і завдань.
У торговельному підприємстві управлінські рішення мають свою специфіку та особливості. По-перше, рішення та їх наслідки зачіпають багатьох людей і можуть зберігати силу впливу на досить тривалий час. По-друге, ухвалення рішень є особистою функцією керівника (менеджера), який повинен виконувати її в процесі управлінської праці та нести відповідальність за наслідки рішень. По-третє, виходячи зі змісту процесу управління, рішення займає в ньому центральне місце. Всі інші функції управління (планування, організація, контроль та ін.) спрямовані на формування і реалізацію рішень.
Для ефективного прийняття та реалізації управлінського рішення менеджер повинен активно використовувати інформаційне забезпечення. Хоча в наш час в більшості випадків у торговельному підприємстві використовується ще старе обладнання, проте менеджер повинен володіти інформацією через мережу інтернет, засоби масової інформації, володіти сучасним програмним забезпеченням.
Прийняття рішень, як основний напрям діяльності керівника, потребує як професійної компетентності у вирішенні завдань, так і сприйняття та обробки інформації, структуруванню проблем та пошуку шляхів їх вирішення. Сьогодні від керівника вимагається прийняття нестандартних управлінських рішень, які, в свою чергу, ускладнюють його роботу.
Опитування, проведене на ТОВ «Тера Трейд», показало, що менеджер на цьому підприємстві вміло адаптовується до змін у середовищі, уміє приймати нестандартні управлінські рішення та переконати колектив у необхідності їх прийняття.
Наше дослідження засвідчує, що при організації прийняття і реалізації управлінських рішень менеджер підприємства ТОВ «Терра Трейд» дотримується таких правил:
- дотримується діючого законодавства і затверджених статутних документів підприємства;
- знає своє посадове поле на підприємстві;
- основні форми управлінських рішень (накази, розпорядження, акти та ін.) складає і заповнює у відповідності до стандартів ГОСТ;
- постійно консультується є відповідними фахівцями та експертами;
- своєчасно проводить контроль за виконанням управлінських рішень, результати якого доводить до керівника.
Отже, проаналізувавши процес прийняття та реалізації управлінських рішень ми можемо виділити такі особливості прийняття та реалізації управлінських рішень у торговельному підприємстві:
- широко використовувати оптимізаційні методи та моделі, зокрема, при розподілі товару по мережі магазинів, економії транспортних витрат тощо;
- постійно вивчати кон’юнктуру споживчого ринку та формувати у зв’язку з цим торговельну стратегію підприємства;
- вивчаючи потреби споживачів та збалансовувати їх із торговельними можливостями підприємства;
- постійно оцінювати та аналізувати діяльність менеджерів та ефективність роботи торговельних підприємств-конкурентів;
- залучати до процесу ухвалення рішення працівників, які безпосередньо контактують із споживачами;
- здійснювати постійні маркетингові дослідження, запроваджувати нові технології торгівлі, для прикладу, систему франчайзингових відносин, розширювати свою нішу на товарних ринках;
- запровадити та постійно удосконалювати систему моральних та матеріальних чинників мотивація персоналу для прийняття ефективних управлінських рішень.
Висновок. Здійснюючи процес прийняття і реалізації управлінських рішень поетапно, менеджер зосереджує увагу на виявленні основних проблем, після чого збирає та обробляє інформацію, яка приводить до розробки певного проекту рішення. Вибір оптимального варіанту рішення здійснюється на основі правових норм чинного законодавства України і затверджених статутних документів підприємства. Кінцевим етапом процесу організації прийняття та реалізації управлінських рішень є створення розпорядчого документа, завдяки якому здійснюється контроль за виконанням рішення.
Опираючись на вищезазначені особливості прийняття і реалізації управлінських рішень у торговельному підприємстві менеджер зуміє організувати свою роботу ефективно, цілеспрямовано та економічно вигідно підприємству.
Список використаних джерел:
1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту: Методологічні положення та прикладні механізми. Підручник для студ. — 3-є вид., перероб. та доп. [Текст] / Б.М. Андрушків, О.С. Кузьмін. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 291 с.
2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера. Навчальний посібник [Текст] / М.Д. Виноградський, О.М. Шканова. - К.: , 2002.- 518 c.
3. Пилипенко А.А. Менеджмент : [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://uchebnik-besplatno.com/uchebni....ih.html

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Мохната К., ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: