Вівторок, 22.05.2018, 17:27
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Даниловська О., До питання сутності і оцінки трудового... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Даниловська О., До питання сутності і оцінки трудового...
Даниловська О., До питання сутності і оцінки трудового...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Даниловська О.М.
6 курс, с-ть «Менеджмент і адміністрування», д/ф
Науковий керівник: Гомба Л.А.
ЧТЕІ КНТЕУ
До питання сутності і оцінки трудового потенціалу підприємстваСтаття присвячена сутності трудового потенціалу підприємства, особливостям його формування та розвитку.

Актуальність теми. В процесі докорінних змін в економіці країні, особливої гостроти набули проблеми управління персоналом, формування трудових колективів, що володіють необхідними ресурсами для вирішення складних завдань сучасного виробництва. Практика господарювання свідчить про те, що успішність та конкурентоспроможність підприємства залежить не тільки від розмірів матеріальних та фінансових ресурсів, а й від його трудового потенціалу. Чим вищий рівень розвитку трудового потенціалу з погляду сукупності його професійних знань, навичок, здібностей і мотивів до праці, тим ефективніше працює організація.
Свій вклад у розвиток трудового потенціалу зробили такі науковці, як: Мостовий Г. І., Колот А. М., Линенко А. В., Турецька І. В. та інші. Глибоке вивчення природи трудового потенціалу здійснили в своїх роботах Колот А.М., Линенко А.В. Питанням особливості формування та розвитку трудового потенціалу підприємства присвячені роботи Турецької І. В., Колеснікової В.В. В працях Перекреста Т.В., Третьякової Е.П. проводиться дослідження оцінки трудового потенціалу.
Метою роботи є визначення сутності трудового потенціалу та проведення оцінки трудового потенціалу підприємства.
Трудові ресурси є головним інструментів досягнення підприємством конкурентоспроможності. Від їх якості, ступеня підготовки, зацікавленості в результатах своєї праці залежить успіх підприємств.
Зміни, що відбуваються в економіці і політиці на різних рівнях управління, з одного боку, створюють великі можливості для розвитку особи, з другого боку, несуть в собі серйозні загрози стійкості існування людини, вносять значний ступінь невизначеності в його життя. Ринок, створюючи гнучку систему мотиваційних механізмів інтенсивної і високопродуктивної праці, разом з тим не гарантує права на працю, дохід, освіту, соціальний захист, здоров'я і т.д. Сьогодні практично повністю відсутні державні гарантії зайнятості, соціального захисту, значно ослаблена підтримка держави в частині вдосконалення професійної майстерності, зміцнення здоров'я, рішення побутових проблем. В таких умовах ступінь соціальної стійкості працівників, багато в чому залежить від розвитку у них певних якісних характеристик трудового потенціалу. Трудовий потенціал підприємства залежить від трудового потенціалу кожного працівника та кадрового забезпечення виконання стратегічних завдань. Відповідно, і механізми впливу мають бути спрямовані на формування постійної зацікавленості підприємств у розвитку трудового потенціалу кожного працівника, збереження кадрів та їх поповнення [5].
Трудовий потенціал як ресурс відіграє провідне значення, оскільки від компетентності, кваліфікованості, навиків і досвіду людей залежить ефективне та раціональне використання інших ресурсів. Крім того, лише трудовий потенціал, виступаючи самостійним ресурсом з одного боку, є носієм іншого ресурсу – підприємницького хисту (інтелектуальних здібностей) [3, 145c.].
А. М. Колот визначає трудовий потенціал [1, 262c.] як можливість використання трудових ресурсів фірми на перспективу. Сюди входять можливості та вміння працівників, які на сьогоднішній день можуть не використовуватися на фірмі, але в перспективі можуть бути залучені для справи.
Під трудовим потенціалом працівника розуміють його можливу трудову дієздатність, його ресурсні можливості в галузі праці. Трудовий потенціал виражає, з одного боку, можливості участі працівника або всіх членів колективу підприємства в суспільно корисній діяльності як специфічного виробничого ресурсу, з іншого — характеристику якостей працівників, що відображають рівень розвитку їхніх здібностей, придатності і підготовленості до виконання робіт певного виду і якості, ставлення до праці, можливостей і готовності працювати з повною віддачею сил і здібностей [4, 89c.].
Для успішного формування та реалізації будь-яких елементів потенціалу потрібні, в першу чергу, правильно підібрані кадри, якісне їх навчання, організаційна структура, ефективна система оцінювання, можливості для прояву ініціативи, сучасні форми мотивації [5].
Керівники підприємств повинні замислитись про необхідність розв’язання стратегічних завдань з підготовки кадрів, які забезпечать стабільний розвиток у майбутньому, бо від кваліфікації персоналу залежить не тільки продуктивність праці, а й ефективність використання всіх видів ресурсів.
На рівні підприємств та організацій першочерговими потребами працюючих є забезпечення гарантії зайнятості, високий рівень оплати праці, привабливість роботи, можливість подальшого професійного зростання, робота в безпечних умовах праці, забезпечення захисту трудових прав.
Рівень задоволеності працівників своєю роботою є головним важелем ефективності праці і прямо впливає на збереження, розвиток та ефективне використання трудового потенціалу.
Використання отриманих знань у роботі – це важливий показник рівня реалізації трудового потенціалу, що є чинником його збереження і розвитку. Тобто через застосування професійних надбань у трудовій діяльності можливе зростання інтелектуального рівня, набуття досвіду і професіоналізму праці.
Відомо, що чим вищий трудовий потенціал підприємства, чим вищі потенційні можливості найнятої робочої сили, тим складніші задачі можуть розв'язуватися колективом [6].
Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних і якісних характеристик економічно активного населення. Трудовий потенціал підприємства включає декілька статево-вікових груп працівників, які володіють різними потенційними можливостями. Він якісно характеризується освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем, стажем роботи за обраною спеціальністю. Важливими показниками трудового потенціалу підприємства є чисельність працівників і сукупний фонд робочого часу, що вимірюється у людино-годинах.
Проте показник чисельності працівників, навіть за видами діяльності, за категоріями промислово-виробничого персоналу, недостатній для повної характеристики трудового потенціалу, особливо для цілей управління кадрами в умовах ринкової економіки.
Таким чином, в оцінці трудового потенціалу вкрай необхідна характеристика його якісної сторони.
Якісна характеристика трудового потенціалу спрямована на оцінку:
- фізичного і психологічного потенціалу працівників підприємства (здатність і схильність працівника до праці — стан здоров'я, фізичного розвитку, витривалості і т.п.);
- обсягу загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлюють здатність до праці певної якості (освітній та кваліфікаційний рівні, фундаментальність підготовки і т.п.);
- якість членів колективу як суб'єктів господарської діяльності (відповідальність, свідома зрілість, інтерес, причетність до економічної діяльності підприємства тощо) [5].
Для визначення ефективності формування та використання трудового потенціалу необхідно проводити його оцінку. Оцінювання трудового потенціалу підприємства має на меті порівняти реальний зміст, якість, обсяги й інтенсивність робіт з їх потенційними можливими параметрами [3, 146c].
Чернівецьке підприємство ВАТ «ТФ «Арніка»» є одним з прикладів не ефективного використання трудового потенціалу, важкі умови праці, велика плинність кадрів та велика частка некваліфікованої робочої сили призводять до не можливості конкурувати на ринку з іншими підприємствами. Основні показники трудового потенціалу наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Аналіз трудового потенціалу ВАТ «ТФ «Арніка»»
Показники Кількість працівників Відхилення Темп росту %
2009 2010 2011 10/09 11/10 10/09 11/10
Облікова кількість штатних працівників, у тому числі: 250 225 233 -25 8 -10 3,5
Промислово-виробничий персонал 217 192 201 -25 9 -11,5 4,7
Персонал, зайнятий у непромисловій сфері 33 33 32 0 -1 0 -3,1
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 8387 8647 10678 260 2031 3,1 23
Середня заробітна плата, тис. грн.. 18,71 24,07 25,85 5,36 1,78 28,6 7,4
Продуктивність одного працівника, грн./чол. 33,5 38,43 45,83 4,88 7,4 14,8 19,3
Фонд робочого часу, тис. година. 501 451 467 -50 16 -10 3,5
Коефіцієнт плинності 0,432 0,431 0,288 -0,2 -33,2 -1,7 -33,2
З наведених вище даних можна спостерігати таку динаміку змін: в 2011 році порівняно з 2010 роком відбулося покращення стану підприємства: плинність кадрів зменшилася на 33%, а продуктивність праці збільшилася на 19%, такі зміни відбулися за рахунок збільшення кількості працівників на 8 осіб, збільшення виручки від реалізації на 2031 тис. грн. та збільшення середньої заробітної плати на 7,4%.
Після проведеного аналізу трудового потенціалу підприємства можна зробити висновок, що трудові ресурси використовуються нераціонально – важкі умови праці, продуктивність забезпечується високою заробітною платою. Для покращення стану, підприємству необхідно запроваджувати нові методи стимулювання персоналу, підвищувати кваліфікацію працівників, покращити умови праці, розробляти довгострокові програми розвитку трудового потенціалу підприємства, раціональне використання робочого часу тощо.
Отже, трудовий потенціал підприємства вимагає програм з розвитку й підтримки висунутих з боку працедавців власних компетенцій. Розвиток трудового потенціалу має здійснюватися як з боку персоналу, так і з боку підприємства. Чималі зусилля підприємців мають бути спрямовані на формування якісного складу персоналу підприємства, його стабілізацію та розвиток, ефективну мотивацію і формування у працівників зацікавленості в результатах праці.

Список використаної літератури:
1. Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник [Текст] / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2009. – 711с.
2. Линенко А.В. Сутність і аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання [Текст] / А. В. Линенко, О. Л. Шевченко // Держава та регіони. – 2008. - №4. – С.
3. Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу фірми [Текст] / Т. В. Перекрест // Держава та регіони. – 2009. - №4. – С.
4. Третьякова Е.П. Оценка тудового потенциала организации [Текст] / Е. П. Третьякова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №1. – С.
5. Колеснікова В.В. Трудовий потенціал як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-6E/09kvvkpa.htm
6. Турецька І.В. Розвиток трудового потенціалу підприємства в сучасний умовах [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=16090

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Даниловська О., До питання сутності і оцінки трудового...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: