Субота, 26.05.2018, 04:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Свідерський Я., Фіскальна роль оподаткування доходів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Свідерський Я., Фіскальна роль оподаткування доходів...
Свідерський Я., Фіскальна роль оподаткування доходів...
conf-cvДата: Пятниця, 06.05.2011, 00:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ярослав Свідерський

Наук. кер. – Томнюк Т. Л.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Фіскальна роль оподаткування доходів фізичних осіб і напрями її зміцнення


Висвітлено перспективи підвищення фіскальної ефективності оподаткування дохо¬дів фізичних осіб. Акцентовано на необхідності встановлення оптимальних норм опо¬даткування через перенесення податкового навантаження на заможні верстви насе¬лення та зміни порядку зарахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

В сучасних умовах посилюється бюджетне і соці¬альне значення оподаткування доходів фізичних осіб. Фіскальне значення по¬лягає у фінансуванні доходів бюджету. Реалізація регулюючого механізму від¬бувається за допомогою диференціації податкових ставок і пільг. Податок з до¬ходів фізичних осіб забезпечує спочатку розподіл доходів, а потім — перерозпо¬діл грошових потоків у соціальну сферу.
З метою вдосконалення податкової системи України важливим є реформу¬вання і подальший розвиток цієї сфери оподаткування, а також пошук шляхів зростання фіскальної ролі особистого оподаткування, що відповідає загально¬світовим тенденціям.
Проблеми вдосконалення оподатку¬вання доходів фізичних осіб та можливос¬ті зростання його фіскальної ефективності досліджувалися такими науковцями, як Мельник В.М., Коляда Т.А., Чуркіна І.Є. Проте, окремі проблемні питання особистого прибуткового оподаткування в Україні залишаються поза увагою дослідників та потребують подальшого вивчення.
Основними завданнями даної робо¬ти є визначення пріоритетних напря¬мів розвитку та оцінка можливостей зростання фіскальної ефективності опо¬даткування доходів фізичних осіб в сучасних умовах інтеграції в Європейське Співтовариство.
З розвитком ринкових відносин в Україні все більшо¬го значення у формуванні доходної час¬тини зведеного бюджету набувають по¬даткові надходження.
Податок на доходи фізичних осіб є однією з основних статей по¬даткових надходжень і джерелом доходів місцевих бюджетів. Його частка в зведеному бюджеті України наближена до податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств і має стійку тенденцію до зростання.
На протязі тривалого часу в Україні одним з основних видів податкових над¬ходжень був податок на прибуток під¬приємств. Однак ситуація, коли забезпе¬чення держави фінансовими ресурсами залежить від результатів діяльності по¬тужних платників, може мати негативні наслідки, тому що фінансовий стан біль¬шості з них в сучасних умовах є неста¬більним. Високий рівень оподаткування капіталу стримує іноземних інвесторів. Підприємства намагаються ухилитися від сплати податку на прибуток. Тому зміна ситуації на користь зростання частки податку з доходів фізичних осіб в бюджетних доходах є бажаною і відпо¬відає загальносвітовій тенденції [3].
Розглянемо, яке місце займає пода¬ток на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях, мобілізованих ДПІ у м. Чернівці (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях мобілізованих ДПІ у м. Чернівці за 2008 – 2010 роки*
(тис. грн.)
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Податкові надходження 762439,5 731456,57 830446,2

Податок з доходів фізич¬них осіб: 258590,84 253351,89 290351,1
- з з/п робітників та службовців 252097,19 247943,26 284152,61

- фіксований податок 5318,45 4338,76 4985,79
- з підприємницької діяльності 1175,20 1069,87 1212,69
Частка в податкових над¬ходженнях, % 33,92 34,64 34,96

*Складено на основі даних податкових надходжень ДПІ у м. Чернівці
У структурі податкових надходженнях мобілізованих ДПІ у м. Чернівці податок з до¬ходів фізичних осіб посідає значне місце: в середньому за 3 роки - 34%. Обсяг надходження податку зменшився в 2009 році відносно 2008 на 5238,95 тис. грн., проте в 2010 році цей податок приніс на 36999,21 тис. грн. більше ніж в попередньому. Таким чином, дина¬міка надходжень від податку на доходи фізичних осіб підтверджує стабільність цього джерела доходів. Якщо ж розглянути податок з доходів фізичних осіб більш ретельніше – бачимо, що основну частку цього податку складають надходження із заробітної плати робітників та службовців. Це в середньому по 3-х роках 96,6% всього податку, 2-3% складають надходження від фіксованого податку та найменшу частку становлять кошти від підприємницької діяльності - 0,4-1,4%. Така структура податку на доходи з фізичних осіб зумовлена особливістю м. Чернівці, а саме розташуванням на території міста багатьох ринків, підприємці яких в основному сплачують фіксований податок.
Сутність податків найбільш повно ві¬дображається в функціях, що ними ви¬конуються. З цієї точки зору податок на доходи фізичних осіб відіграє особливу роль, оскільки здатен конструктивно по¬єднати фіскальну та регулюючу функції.
Рівень виконання фіскальної функції тим чи іншим податком втілюється у та¬кому принципі податкової політики, як фіскальна ефективність. Фіскальна ефек¬тивність — це комплексне поняття, яке виявляється через: достатність доходів; мінімізацію видатків на збирання до¬ходів; запобігання ухиленню від сплати податків; рівномірний розподіл податків між адміністративно-територіальними одиницями [4, с.76]. Разом з цим багато нау¬ковців розуміють фіскальну ефективність як частку окремого податку у ВВП.
Важливе значення має норма по¬даткового стягнення. Введення віднос¬но невеликої базової ставки в розмірі 10-13 %, стимулювало б ділову активність в умо¬вах становлення приватного сектора економіки, сприяло зростанню доходів населення, а також легалізувало надви¬сокі доходи.
Прогресивне оподаткування спра¬ведливо вважається важливим засобом регулювання доходів населення, тому відмова від нього - це втрата ефективного засобу державної політики дифе¬ренціації доходів населення. Саме воно є основою принципу соціальної справед¬ливості, який задекларовано в Податковому кодексі України, але фактично не виконується.
Ми погоджуємося з думкою, що саме застосування прогресивної шкали здат¬не забезпечити певну відповідність і справедливість між розміром доходів і рівнем оподаткування фізичних осіб. Особливо це стосується трудових дохо¬дів, які для більшості українців є єдиним і визначальним джерелом.
Важливою проблемою є вдосконален¬ня бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Бю¬джетним кодексом України податок з доходів фізичних осіб закріплено за бю¬джетами місцевого самоврядування, що безпосередньо впливає на зацікавленість органів місцевої влади і самоврядування в забезпеченні його вчасного й повно¬го стягнення. Податок на доходи фізич¬них осіб, який сплачується юридичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходжен¬ням за встановленими нормативами від¬рахувань.
Такий підхід є несправедливим і таким, що не передбачає перспек¬тив соціально-економічного розвитку, оскільки значна частина коштів, зібра¬них на територіях селищних, сільських громад, згідно із принципом субсидіарності, перераховуються на вищий рівень, внаслідок нижчі ланки недофінансовуються. Якщо зважити на те, що чисельність працездатного населення в сільській місцевості є нестабільною і має тенденцію до скорочення, то можна зро¬бити висновок, що така політика призве¬де найближчим часом до нестачі коштів для фінансування потреб громадян на селищному і сільському рівнях.
Громадяни сплачують податки за місцем роботи, тобто до бюджету того регіону, де працюють. Але видатки на освіту, охорону здоров'я, інші соціальні потреби здебільшого здійснюються за місцем проживання. Тому виникає необхідність переносу сплати даного податку за місцем проживання. Селищні та сіль¬ські бюджети значно потерпають від не¬стачі фінансових ресурсів для забезпечен¬ня соціальних потреб. Податок з доходів фізичних осіб є наймасовішим податком, тому він повинен бути рівномірно розпо¬ділений по території країни. Перевагами такої новації стало б:
— посилення зв’язку між надходжен¬нями та витратами, що здійснюються з даних бюджетів, оскільки податок буде надходити до того бюджету, з якого фінансуються соціальні послуги; забезпечення передумов для впро¬вадження сімейного оподаткування;
— досягнення єдності між податками на доходи фізичних осіб, що сплачується найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями, які сплачують податок за місцем проживання.
Реформування податкової системи України повинно відбуватися, виходячи із стратегічної цілі — побудови соціально-орієнтованої економіки та ін¬теграції у європейське співтовариство. Податкова система України має бути гармонізованою із закордонними подат¬ковими системами.
Зазначені напрями реформування по¬датку з доходів фізичних осіб сприятимуть підвищенню його фіскальної ефективності та відповідатимуть світовій практиці осо¬бистого прибуткового оподаткування.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Затверджений ВРУ 2 грудня 2010 року № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
2. Коляда Т. А. Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції / Т. А. Коляда, І. Є. Чуркіна // Фінанси України. - 2010. - №6. - С.70-76.
3. Мельник В. М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: мож¬ливості зростання // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С.38-48.
4. Олійник О. В. Податкова система: навч. Посібник / О.В. Олійник, І. В. Філон — Київ.: Центр навчальної літе¬ратури, 2008. — 456 с.
5. Скрипник А. В. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України / А. В. Скрипник, Т. М. Паянок // Фінанси України.- 2008. - №6. - С. 31-44.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Свідерський Я., Фіскальна роль оподаткування доходів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: