Субота, 26.05.2018, 04:28
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Зуйко Н., Григораш Т., Оцінка ефективності використання... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Зуйко Н., Григораш Т., Оцінка ефективності використання...
Зуйко Н., Григораш Т., Оцінка ефективності використання...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 22:17 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Зуйко Наталя, Григораш Тетяна,

3 курс, спец. «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Науковий керівник: Маначинська Ю.А.,
Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Оцінка ефективності використання матеріальних запасів на підприємстві


Анотація. В статті розкриті окремі аспекти аналітичної оцінки виробничих запасів на підприємствах; запропоновано використання системи показників, що характеризують ефективне використання матеріальних запасів.

Постановка проблеми. В сучасних умовах система функціонування підприємств супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають матеріальні запаси.
Проблема ефективного та раціонального аналізу матеріальних запасів, на наш погляд, є досить актуальною, адже визначення оптимального рівня та якості матеріальних запасів супроводжується збільшенням доходів та прибутків для підприємства, на що й спрямована його діяльність.
Аналіз останніх досліджень показав, що проблемам аналізу ефективного використання матеріальних запасів на підприємстві приділяли і приділяють увагу чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема М.А. Болюх, С.С. Черниш, Т.М. Сєрікова, В.Д. Понікаров, Є.П. Кожанова., І.П. Отенко та ін.
Метою статті є оцінка ефективного використання матеріальних запасів з одержанням найбільш оптимальних параметрів, які б забезпечили об'єктивну й точну оцінку наявності у підприємства різних видів матеріальних запасів з погляду на його конкурентоспроможність, а також надали б змогу оцінювати та впливати на прийняття ефективних управлінських рішень.
Викладення основного матеріалу. Матеріальні запаси відіграють центральну роль у раціональній та ефективній діяльності підприємства. За результатами аналізу проведених досліджень, ми дійшли висновку, що не існує чіткої одностайної думки щодо трактування сутності категорії «запаси» в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. На нашу думку, найбільш повним та правильним є визначення терміну «запаси», згідно з Положенням (стандартом) 9 «Запаси», відповідно до якого, запаси – це активи, які зберігають для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; зберігають для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [3].
Важливим елементом раціонального використання матеріальних запасів являється саме економічний аналіз, основними завданнями якого є:
• оцінка потреби підприємства в матеріальних запасах;
• вивчення якості планів матеріально-технічного забезпечення та аналіз їх виконання;
• характеристика динаміки та виконання плану по показникам використання матеріальних запасів;
• визначення системи факторів, обумовлюючих відхилення фактичних показників використання матеріалів від планових показників за попередній період;
• кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників;
• виявлення та оцінка внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних запасів тощо [1].
Для аналізу ефективності використання виробничих запасів застосовується система узагальнюючих та часткових показників.
Найголовнішими є узагальнюючі показники, до яких відносяться: матеріаловіддача, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношень темпів росту обсягів виробництва і матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції.
Матеріаловіддача – показник, який характеризує віддачу матеріалів, а саме – вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів. Даний показник визначається як співвідношення вартості продукції та суми матеріальних витрат.
Матеріаломісткість є узагальнюючим вартісним показником і визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню виготовленої продукції. Аналіз матеріаломісткості продукції дає можливість пошуку резервів скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції та сприяє зниженню собівартості.
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу промислової продукції до індексу матеріальних витрат.
Для того, щоб визначити питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції, потрібно суму матеріальних витрат віднести до повної собівартості випущеної продукції. Цей показник відображає рівень використання матеріальних ресурсів, а також структуру виробництва продукції, тобто: є воно матеріаломістким, чи ні. Динаміка даного показника характеризує зміну матеріаломісткості продукції [2, с. 25-28].
Варто зазначити, що для оцінки ефективності використання матеріальних запасів на підприємстві використовують низку показників, таких як:
• швидкість обороту матеріальних запасів, який обчислюється діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів у грошовому виразі на середнє споживання у цьому самому періоді;
• оборотність матеріальних запасів, що розраховується діленням вартості товарної продукції на середній залишок запасів;
• термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню календарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності матеріальних цінностей.
Оскільки узагальнюючі показники дають лише загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріальних запасів та резервів його підвищення, то для характеристики ефективності витрачання окремих елементів матеріальних запасів застосовують часткові показники, до яких належить: сировиномісткість, металомісткість, паливомісткість, напівфабрикатомісткість тощо [5, с.210-215].
Таким чином, проведення аналізу матеріальних запасів на підприємстві характеризується наступними основними особливостями:
• специфічний набір показників, за якими проводиться аналіз;
• широка можливість використання натуральних показників для оцінки обсягу виробництва, продуктивності праці, якості продукції;
• участь у проведенні аналізу лише спеціалістів підприємства;
• значна роль у встановленні обґрунтованих нормативних завдань для цехів, дільниць, бригад [4 , с. 158].
Слід також відмітити також те, що інформацію для аналізу матеріальних запасів надає бухгалтерський облік, який має в своєму розпорядження дані про кількість і вартість запасів, які надійшли на підприємство, вибули у виробництво, залишки запасів на складах та норми витрачання запасів на виготовлення одиниці продукції чи послуг.
Висновок. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що економічний аналіз в системі ефективного використання матеріальних запасів на підприємстві займає досить важливу роль. Адже своєчасне оцінювання необхідних витрат та ресурсів дає можливість обґрунтувати заходи щодо раціонального використання ресурсів підприємства, об’єктивно оцінити виконання планових завдань підприємства, виявити внутрішні резерви підвищення ефективності використання матеріальних запасів, залучити до вивчення економічної ситуації керівників усіх структурних підрозділів підприємства.
Список використаних джерел:
1. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І. Економічний аналіз: [Навчальний посібник] / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
2. Кислиця О.Я. До питання аналізу ефективності використання запасів // Економіка підприємства. – 2005. – № 3. – С. 25–28.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: [Мінфін]: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246.
4. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Отенко І.П. Облік, аналіз, аудит: [Навчальний посібник] - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 380с.
5. Черниш С.С. Економічний аналіз: [Навчальний посібник] / С.С. Черниш. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 312 с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Зуйко Н., Григораш Т., Оцінка ефективності використання...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: