Середа, 23.05.2018, 03:18
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Максимчук С., Правове регулювання експортно-імпортних операц - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Максимчук С., Правове регулювання експортно-імпортних операц
Максимчук С., Правове регулювання експортно-імпортних операц
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 22:31 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

С. Максимчук

Наук. кер. Федорюк А.Л.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Правове регулювання експортно-імпортних операцій


Розбудова незалежної України об’єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин, на принципах рівноправності і загальної вигоди у співробітництві. Дипломатичне визнання нашої молодої держави більшістю країн світу прискорює і урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин. Разом із тим, оскільки для світової економіки характерна постійна зміна кон’юнктури, проблема розробки та здійснення програми заходів щодо підтримки експорту країни на світовому ринку, збільшення або принаймні збереження його питомої ваги у світовій торгівлі завжди актуальна для будь-якої країни світу.
Актуальність роботи зумовлена сучасними потребами економічного життя України, направлених на побудову ринкового господарства, появу нових структур виробництва; побудову економічних зв’язків з іншими країнами. У зв’язку з цим, з боку суб’єктів економічної діяльності, виникає потреба в аналізі особливостей процесу міжнародної торгівлі і факторів, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Тому, виникає необхідність визначити найбільш оптимальні умови зовнішньоекономічного контакту як з погляду експорту, так і імпорту.
Процес змін, що спостерігається в даний час в Україні, проникнув в усі сфери економічного життя. У цих умовах експортно-імпортні операції стають однією з основ товарного обігу в Україні і джерелом валютних надходжень організацій – резидентів. У зв’язку з великою увагою, що приділяється сьогодні зовнішньоторговельним операціям з боку суб’єктів економічної діяльності, виникає потреба в аналізі особливостей процесу міжнародної торгівлі і факторів, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін., та правовому регулюванні експортно-імпортних операцій. Ці обставини зумовили вибір, актуальність теми даної роботи, її мету й основні напрямки.
Метою даної роботи є розробка основних методологічних та організаційних основ удосконалення експортно-імпортних операцій та їх правовому регулюванні в умовах розвитку ринкової економіки в Україні.
Предметом роботи є особливості організації експортно-імпортних операцій та розробка напрямів їх удосконалення.
Теоретичну-інформаційну та нормативну основу дослідження складають Конституція України, положення, програми та інші законодавчі акти з організації експортно-імпортних операцій, а також вітчизняні та закордонні видання, статистичні дані, щодо зовнішньоекономічної діяльності. При написанні роботи використовувалися праці таких вітчизняних – Власюк О.С., Михно І., Сіренко В., Новицький В.Є, Паламарчук В., P.M. Камаева, Бандурки А.М та зарубіжних економістів – Гіль Чарльз В.Л., Котлера Ф.,А., Сміта Б., Гольда Б. та ін.
Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон „Про зовнішньоекономічну діяльність“, який дає визначення основним термінам, застосовуваним у практиці зовнішньоекономічної діяльності; закріплює основні принципи і правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності; визначає коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, їх права та обов’язки; дає перелік можливих видів зовнішньоекономічної діяльності; законодавчо закріплює регулювання зовнішньоекономічної діяльності; регулює економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями; захищає права та інтереси держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; зумовлює відповідальність України як держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при порушенні ними Законів України чи обов’язків, пов’язаних з виконанням контракту, а також визначає застосовувані до них санкції [4, ст.34].
Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб'єктів гос¬подарювання здійснюється державою шляхом використання певних заходів, які залежно від характеру та різновиду застосованих прийомів, відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», можуть бути поділенні на:
- тарифні — засновані на використанні митного тарифу;
- нетарифні — регулювання адміністративного характеру, які не пов'язані з використанням митного тарифу (квоти, ліцензії, субсидії, антидемпінгові заходи, торгові договори тощо).
Застосування тарифних заходів грунтується на нормативних поло¬женнях вже згаданих нормативно-правових актів, що регулюють поря¬док здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також Закону Укра¬їни від 15 лютого 1992 року «Про єдиний митний тариф» та Гармонізо¬ваної системи опису та кодування товарів, введеної Брюссельською конвенцією в 1983 році, яка являє собою номенклатуру, котра включає товарні позиції і субпозиції та цифрові коди, що до них належать, згру¬повані за певними ознаками за групами та розділами.
Щодо заходів нетарифного регулювання в наш час існує не менше п'ятдесяти форм та методів нетарифних обмежень.
Регулювання експортно-імпортних операцій спеціальними норма¬тивно-правовими актами пов'язані із впливом цих операцій на еко¬номіку держави і повинно бути спрямоване на забезпечення активного зовнішньоекономічного балансу України. Для обмеження або заохочен¬ня експорту або імпорту окремих груп товарів, захисту вітчизняних то¬варовиробників в Україні запроваджено режим ліцензування, передба¬чений ст.16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також механізми захисту національного товаровиробника від субсидо¬ваного та демпінгового імпорту. Так, Верховною Радою України 22 груд¬ня 1998 року були прийняті закони «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» ,»Про захист національного то¬варовиробника від демпінгового імпорту», «Про застосування спеціаль¬них заходів щодо імпорту в Україну».
Ліцензування і квотування експорту та імпорту запроваджуються Україною самостійно в особі її державних органів у випадках, передба¬чених ч. 5 та ч. 6 ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», у тому числі в разі значного порушення рівноваги за пев¬ними товарами на внутрішньому ринку України, особливо за сільсько¬господарською продукцією, продуктами рибальства, продукцією харчо¬вої промисловості та промисловими товарами народного споживання першої потреби.
По кожному виду товару встановлюється лише один вид ліцензії.
Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на підставі заявок суб'єктів зовнішньоеко¬номічної діяльності [4, ст.251].
Важливим елементом експортно-імпортних операцій є самостійне встановлення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ціни на то¬вар. Однак у закріплених законодавством випадках регулювання ціно¬утворення при експортно-імпортних операціях в Україні здійснюється шляхом встановлення нормативно-правовими актами індикативних, фіксованих або граничних рівнів цін за зовнішньоторговельними угодами.
В умовах сучасної економіки ринок сам по собі не може забезпечити повної економічної стабільності, активну роль в її стабілізації зобов’язана відігравати держава. Це має відбуватись шляхом формування відповідної державної економічної політики з ефективним використанням економічних, правових та адміністративних важелів. Оскільки базовими елементами механізму координації системи господарства є ринок і держава, важливого значення набуває проблема їхнього раціонального співвідношення, яке не є сталим і залежить від багатьох умов: рівня економічного розвитку, специфіки виробництва, менталітету нації.
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності в регулюванні експортно-імпортних операцій проявляються у:
- нестабільній нормативно-правовій базі, тобто нестабільному законодавстві, яке постійно змінюється і не удосконалюється а навпаки робить «крок на зад»;
- небажанні органів влади відійти від старого стилю управління, їх намаганні шляхом невиправданих адміністративних та правових методів управління економікою досягти зміни ситуації на краще у найближчому майбутньому без врахування негативних наслідків таких дій для суспільства у більш віддаленій перспективі;
- намаганні органів влади уникнути обов’язкового погодження з органами Антимонопольного комітету рішень, що підлягають такому погодженню, зокрема, з питань цінового регулювання у кризових явищах в економіці;
- повільних темпах запровадження ринкових методів регулювання економіки, про що свідчить зростання апарату управління та сталість правових методів управління;
- порушенні принципу самостійності і рівності учасників при здійсненні експортно-імпортних операцій.
- зростанні корупції, що проявляється у гальмуванні показників української економіки.
Отже реформи, які проводяться сьогодні в Україні не мають аналогів у світовій практиці; відбулася зміна суспільно-політичного устрою, впорядкованого економічного механізму, що було наслідком кардинальних змін у сфері регіональної економіки. Механізм регулювання зовнішньоекономічних зв’язків на рівні держави і окремих її регіонів недосконалий, а його основний важіль – митно-тарифне регулювання, вимагає всебічного дослідження і економічного аналізу.
Тому, ми вважаємо, що найближчим часом потрібно вжити таких заходів:
• українська економіка вимагає зараз створення чіткої системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це спричинено такими факторами, як ліквідація державної монополії на зовнішній торгівлі, залучення до участі в експортно-імпортній діяльності великої кількості підприємств, фірм;
• стабілізувати законодавчу базу, що полегшить регулювання експортно-імпортних операцій;
• удосконалити митно-тарифний механізм, який необхідний насамперед для захисту вітчизняного виробника, особливо в умовах нестабільної національної економіки;
Всі ці умови, певною мірою, будуть сприяти чіткому та злагодженому регулювання експортно-імпортних операцій та приводити нашу економіки до ладу.
Отже, головні складові елементи системи зовнішньоекономічної експортно-імпортної стратегії України – це стабільна законодавча бази, удосконалений митно-тарифного механізм, створення потужного експортного сектора, національна конвертована валюта, залучення іноземних інвестицій на основі створення спільного підприємництва, лібералізацію імпорту, проведення зарубіжної підприємницької діяльності, розбудову розгалуженої системи зовнішньоекономічного менеджменту, гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну політику; поступову інтеграцію економіки в європейські і світові господарські об’єднання та організації; кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Список використаних джерел:
1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 року №956-ХII.
2. Закон України „Про внесення змін до ЗУ „Про зовнішньоекономічну діяльність”“ – 16.11.2006, № 260.
3. Михно І., Сіренко В. – До питання про ефективність міжнародного товарообміну України з країнами СНД // Е-ка України. – 2004. – № 2. – С. 80.
4. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г.Андрійчука: Моногр. – К.: НІСД, 2005. – 148 с. – (сер. “Екон. стратегії”; Вип. 4).

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Максимчук С., Правове регулювання експортно-імпортних операц
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: