Четвер, 19.04.2018, 19:08
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Шпарка І., Особливості сучасних форматів роздрібної торгівлі - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Шпарка І., Особливості сучасних форматів роздрібної торгівлі
Шпарка І., Особливості сучасних форматів роздрібної торгівлі
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 16:30 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Шпарка Ірина Ігорівна,


Наук. кер. - Данілова Н.М,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Особливості сучасних форматів роздрібної торгівлі в Україні


Торгівля – це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої значно залежить якість життя людини, розвиток економіки та її конкурентосп¬ро¬мо¬ж¬ність у світі в цілому. Розвиток роздрібної торгівлі є передумо¬вою для розвитку виробництва в державі, що прямо впливає на добробут на¬селення.
Сучасний стан трансформації ринку роздрібної тр¬гівлі характеризує¬ть¬ся стବ¬но¬в¬ленням нових форматів, які виступають ката¬лі¬заторами прогресив¬них ін¬новаційних процесів у сфері товарного обігу, а також спонукають розви¬ток ре¬гі¬о¬нів і цивілізовану конкуренцію. Тому аналіз торговельних форматів в Украї¬ні та їх вплив на розвиток споживчого ринку є сьогодні особливо актуа¬ль¬ним.
Мережа об’єктів роздрібної торгівлі України поступово наближається до стандартів Західної Європи, зберігаючи при цьому свою національну специфі¬ку. В Україні за магазинним каналом продажу товарів функціонують наступні формати об’єктів роздрібної торгівлі: «магазини для зручності», або «магазини по сусідству», або мінімаркети; універсами; універмаги або будинки торгівлі; су¬пермаркети; гіпермаркети; спеціалізовані магазини; фірмові магазини; диска¬у¬нтери або магазини «низьких» цін; торговельні центри; магазини «викидних» або «фіксованих» цін; магазини «second hand» та «торговельні бензоколонки».
За результатами міжнародного дослідження покупців «Моніторинг упо¬до¬бань споживачів у країнах Центральної та Східної Європи 2010», яке прово¬дять компанії GfK, гіпермаркети, супермар¬ке¬ти та дискаунтери складають пере¬ва¬жну більшість популярних каналів торгівлі у Центральній та Східній Євро¬пі. Дослідження показали, що 75% опитаних українців купують продовольчі та не¬продо¬воль¬чі товари в гіпермаркетах, супермаркетах або невеликих магазинах самообслу¬го¬ву¬ван¬ня. Серед головних причин вибору місця здійснен¬ня покупок споживачі називають розташування поблизу дому чи роботи (70% ), прийнят¬ний рівень цін (38%), широкий асортимент товарів (34%). Лідерами за задово¬ле¬ні¬стю потреб покупців є мережі «Караван», «Ашан» і METRO, що свідчить про перспек¬тиву розвитку великих форматів в Україні [1].
Проте на сьогодні, враховуючи статистику доходів українського населен¬ня, вплив фінансової кризи та нестабільний стан економіки в цілому, хочеться зосередити свою увагу, перш за все на таких сучасних форматах роздрібної тор¬гі¬в¬лі як дискаунтери, гіпермаркети та торговельні центри, а також роздрібну торгівлю через автомати.
На сьогодні заслуговує на увагу роздрібна торгівля через автомати. Су¬часні торговельні автомати – це високотехнологічна техніка, яка здатна при¬й¬мବти монети та купюри, видавати здачу або розраховуватись з покупцем за до¬помогою кредитних та дебетових карток, стежити за попитом покупців та реєс¬т¬ру¬вати їх купівлю. Перевагами даних форматів є те, що їх можна розміщувати у будь-якому місці, завдяки чому зни¬кає потреба в торговельних площах, тор¬говельному персоналі та з’являється можливість здійснювати продаж цілодобо¬во. До того ж асортиментний профіль торгове¬ль¬них автоматів доволі широкий – від товарів повсякденного попиту до това¬рів періодичного та епізодичного попиту продовольчого та непродовольчого спживання. Сьогодні в Україні є багато¬обі¬цяючі перспективи розвитку мережі то¬рговельних автоматів. Перш за все, варто зосередити свою увагу на розширенні асортиментних можливос¬тей, зокрема: холодні напої, газети, засоби першої необхідності. Варто також упро¬ваджувати у практику обслуговування торговельні автомати, які надають мож¬ливість оп¬лачувати комунальні послуги. Доцільним було би створювати парки торговельних ав¬томатів у місцях праці, де обов’язково мають бути автомати, що здійс¬нюють про¬даж товарів, надають платні послуги та можливість офо¬рмлен¬ня замовлення товарів з доставкою додому. Також доволі актуальними на сьогодні є автомати-замовники, оскільки вони дозволяють економити час на відвідування магазинів та сили на здійснення купівлі – працівник на місці ро¬боти або у час перерви, або відразу по закінченню робочого дня здійснює за¬мовлення необхід¬но¬го йому для поточних потреб кошику товарів, який достав¬ляється додому в обу¬мовлений час [2].
Останнім десятиліттям українська роздрібна торгівля характеризується появою об’єктів торгівлі з дуже великою торговельною площею, які почали відкрива¬тись як в центрі міста, так і на околицях великих міст або біля доріг з інтенсив¬ним рухом. Серед них варто відмітити перспективи розвитку в Україні гіпермаркетів та великих торговельних центрів. Дані формати роздрібної тор¬гівлі мають найбільш вдалі торгове¬льні кон¬цепції. Так, гіпермаркети стали по¬пу¬лярними для здійснення тижневих закупок, адже пропа¬гують ідею вигідних закупок на тиждень при помір¬них цінах та високому рівні обслуговуванні. В свою чергу актуальним для України також є розвиток великих торговельних цен¬трів, якими можуть бу¬ти багатофункціональні комплекси, які під своїм дахом розміщують не лише об’є¬кти роздрібної торгівлі, а й ділові офіси, кон¬фе¬ренцзали, готелі, рестора¬ни, катки, кінотеатри, дискотеки, боулінг та Інтер¬нет-клуби, басейни, перука¬рні, спортзали, місця розваг та відпочинку [2].
Новаторськими напрямками розвитку торговельних центрів на україн¬сь¬кому споживчому ринку є: «Garden-park», центри цільової покупки, «Factory Qua¬¬li¬¬ta¬tive» та віртуальні центри. «Garden-park» або садові-центри, чи центри «на з嬬леній галявині» – це торговельні центри, в яких присутні як об’єкти роз¬дрі¬б¬ної торгівлі, які спеціалізується на товарах для садівництва та городни¬цтва, так і об’єкти роздрібної торгівлі з товарним для відпочинку на природі, життя за містом та об’єктами роздрібної торгівлі різного роду побутових і техніч¬них послуг, пов’язаних з життєдіяльністю «біля» землі. Зоною розміщен¬ня та¬ких об’єктів роздрібної торгівлі є околиця міста біля автомагістралей. «Garden -park» орієнтовані на осіб, що мешкають у дачних чи котеджних містечках, ту¬ри¬с¬тів та селян [2].
Також на сьогоднішній час досить актуальним є впровадження та роз¬в謬ток центрів цільової покупки чи професійних центрів, чи «лайфстайл» центр. Ці об’єкти роздрібної торгівлі розраховані на спеціалізовану аудиторію – ху¬дожників, фотографів, спортсменів та позиціонують товари, що відповідають сти¬лю їх життєдіяльності. Альтернативу «бутікам» заможному прошарку насе¬лення України можуть скласти «Factory Qualitative» або центри моди, або цен¬три «стилю життя». Це торговельні центри з реалізації високоякісних дорого¬вар¬ті¬с¬них фірмових, дизайнерських товарів відомих брендів, зоною супермар¬ке¬та делікатесів та елітного відпочинку [3].
Проте, враховуючи підвищену увагу операторів роздрібної торгівлі, що працюють, на оптимізацію витрат, одним з найуспішніших форматів роздрібної торгівлі, на думку начальника відділу корпоративних рейтингів аге¬нтства «Кре¬дит-Рей¬тинг» А. Кулика, стане в 2011 році «дискаунтер» («магазин біля дому»). Це пов’язано з тим, що для більшості вітчизняних споживачів ос¬новним крите¬рієм вибору продукції є ціна. Дискаунтари з кожним роком наби¬рають все біль¬шої популярності, адже ідея їхньої роботи така: заробіток на швидкому оброті товарів, а не на націнці [3]. Крім того, активізація розвитку даних невеликих торговельних об'єктів, пояснюється й тим, що вони розташовані переважно в центральній частині міст і на житлових масивах і є надзвичайно зручними для споживачів, в той час як великі формати роздрібної торгівлі є неефективними для здійснення щоденних покупок. Перевагами дискаунтерів є те, що в них присутні найпопулярніші серед споживачів товари, які є здебіль¬шо¬го високо¬якіс¬ними, обслуговування клієнтів здійснюється швидко і до того ж все необ¬хід¬не можна придбати з комфортом та біля дому, що найбільш відпо¬відає ритму су¬часного життя, особливо у місті. Популярність даних форматів пояснюється і тим, що їх управління є значно простішим, а проблема лояльно¬сті споживачів розв'язується значно легше [3]. Варто відзначити, що найбільш ефективним способом функціо¬ну¬¬ван¬ня таких магазинів стало би входження до певної мережі чи франчайзин¬го¬вої системи, адже малим магазинам важче стати самостійни¬ми учасниками ринку за короткий період, в той час як інтеграційні зв'язки забезпечать їм належну конкурентоспроможність.
Таким чином, сьогодні основними тенденціями розвитку роздрібної то¬рговельної мережі в Україні можуть бути наступні: подальше зростання кіль¬кості мереж в регіонах, розширення існуючих мереж шляхом поглинання дріб¬них мереж, купівлі магазинів старого формату та їх диверсифікація в сучасні; збі¬льшення в структурі мереж питомої ваги таких типів магазинів як – гіпер¬мар¬ке¬ти та торговельні центри; активний розвиток та урізноманітнення торгівлі з використанням автоматів; розповсюдження дискаунтерів, які максимально задовольняли би потреби покупців; входже¬н¬ня на український ринок іноземних торговельних операторів зі світовим іменем та репутацією.
Список використаних джерел:
1. Огляд роздрібної торгівлі.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2008/0408/ 87.doc.
2. Мазурик В.В. Сьогодення і майбутнє роздрібної торгівлі в Україні.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intkonf.org/mazurik-vv-sogodennya-ta-maybutne-elektron noyitorgivli-v-ukrayini/.
3. Рейтингове агентство Кредит-рейтинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12835/

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Шпарка І., Особливості сучасних форматів роздрібної торгівлі
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: