Пятниця, 20.04.2018, 05:02
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мороз В., АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Мороз В., АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТ
Мороз В., АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТ
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 17:12 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Віта Мороз

Наук.кер.- Хачатряр В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця


АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


Метою роботи є аналіз факторів, що впливають на платоспроможність підприємства в сучасних умовах економічного розвитку.
Постановка завдання: навчитися аналізувати фактори, що впливають на платоспроможність підприємства в сучасних умовах економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій . Фактори платоспроможність підприємства досліджували в своїх працях зарубіжні науковці і практики: М. Абрютіна, М. Баканов, І. Балабанов, Т. Берднікова, Л. Бернстайн, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі,
Серед вітчизняних авторів, слід назвати М. Білик,І. Бланк,В. Бурчевський, Ф. Бутинець, М. Горбаток [4,с.116]
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання.
Практика господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та не виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей. Дотримання розрахунково-платіжної дисципліни суб’єктами господарювання безпосередньо залежить від їх платоспроможності. На платоспроможність підприємств впливає: своєчаснє надходження в розпорядження суб’єктів господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх використання; рух коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Виходячи з вищевикладеного, актуальність теми статті обумовлена: умінням здійснювати ефективне управління фінансовим станом підприємства,яке залежить не лише від мети його проведення, а й від визначення впливу факторів,а також наявності у підприємства достатніх коштів на розрахунковому рахун¬ку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості [3,с.37]
Виклад основного матеріалу дослідження. Платоспроможність характеризує здатність організацій і підприємств своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями [7,с.68]. Фінансове стійке підприємство, яке працює рентабельно, має реальну можливість бути платоспроможним, оскільки забезпечує в процесі кругообігу виробничих фондів перевищення грошових надходжень над їх видатками, тобто сплачує борги і накопичує власний капітал.
Залежно від того, які зобов'язання підприємства приймають у розрахунок, розрізняють короткострокову і довгострокову платоспроможність Характерними ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому рахун¬ку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.[1,с.118]
Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):
коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);
коефіцієнта фінансування;
коефіцієнта фінансового лівериджу;
коефіцієнта покриття процентів;
коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;
коефіцієнта маневреності власного капіталу [6,с.38]
Визначивши поняття платоспроможністі підприємства , з'ясуємо фактори, які безпосередньо впливають на неї. Насамперед, слід зазначити, що під факторами розуміють умови здійснення господарських процесів і причини, що впливають на ці процеси.
Усі фактори, що впливають на платоспроможність підприємства можна класифікувати за наступними ознаками:
- за місцем виникнення : зовнішні та внутрішні;
- за структурою : прості, складні;
- за часом впливання : постійні та змінні;
- за ступенем кількісного вимірювання : якісні (піддаються вимірюванню), кількісні (не піддаються вимірюванню).
Найбільш доцільно розглянути детальніше зовішні та внутрішні фактори, що впливають на платоспроможність підприємства, оскільки до їх складу належать решта факторів у розрізі вище розглянутих класифікаційних ознак.
Зовнішнішніми стосовно підприємства являються ті фактори, на які воно не може впливати або цей вплив може бути незначним (ендогенні). Зовнішні фактори поділяються на:
• міжнародні;
• національні ;
• ринкові.
Міжнародні фактори складаються під впливом причин загальноекономічного характеру (економічна циклічність розвитку ведучих країн; стан світової господарської системи, що характеризується політикою міжнародних банків), стабільність міжнародної торгівлі, що залежить у свою чергу від укладання міжурядових договорів і угод.
До національних факторів, що спричиняють досить відчутний вплив на фінансовий стан кожного суб'єкта, належать політичні, економіко-демографічні, психографічні (культурні) і науково-технічні. Так, політична стабільність і спрямованість внутрішньої політики держави, реалізовані через право, виражаються у відношенні до підприємницької діяльності і принципах державного регулювання економіки (заборонний чи стимулюючий характер), до форм власності (її приватизація чи націоналізація, принципи земельної політики), до заходів захисту прав споживачів і підприємців (захист конкуренції, обмеження монополізму і т.д.). Усе це акумулюється в законодавчих нормах, актах, що і визначають діяльність підприємств.
Економіко-демографічні фактори характеризуються розміром і структурою потреб, а при відомих економічних передумовах - платоспроможним попитом населення. До них можна віднести рівень доходів і нагромаджень населення, рівень цін, можливість одержання кредиту, фазу економічного циклу, у якій знаходиться національна економіка. Падіння попиту, наприклад, характерне для відповідної фази економічного розвитку, приводить до загострення конкуренції, руйнування чи поглинання збанкрутілого підприємства.
Фактори психографічного характеру виявляються в звичках і нормах споживання, перевазі до одних товарів і негативному відношенні до іншим.
Рівень розвитку науки і техники визначає всі складові процесу виробництва товару і його конкурентоспроможність. Зміни в технології виробництва, вироблені підприємством для забезпечення конкурентних переваг, вимагають, як правило, значних капітальних вкладень і можуть протягом досить тривалого періоду негативно впливати на прибутковість підприємства, у тому числі і внаслідок невдач при впровадженні нової технології. Може негативно позначитися на прибутковості і зменшення обсягу продажів продукції підприємства внаслідок появи на ринку по більш низьких цінах товарів інших фірм, у виробництві яких використовується більш прогресивна технологія, що забезпечує менші виробничі витрати.
Ринкові фактори. Зовнішні умови діяльності підприємства відбивають економічну ситуацію в країні і за кордоном, в окремих регіонах, на галузевих ринках. Найважливішими з зовнішніх умов господарювання підприємств є розмір податкових ставок, рівень відсотка за кредити, ступінь монополізації галузі, рівень розвитку ринкових відносин і ринкових структур, стан ринку праці, інвестиційна активність підприємства.
До внутрішніх факторів відносяться ті, що безпосередньо залежать від форм, методів та організації роботи на самому підприємстві (ендогенні).
До пріоритетної групи факторів за структурою та часом впливання належить високий темп інфляції. Останнім часом постійні інфляційні очікування не сприяють реалізації підприємствами стратегічних цілей. Сполучені з недостатньо гнучкою, а часто руйнівною податковою системою держави, кредитною політикою, високі для кінцевого споживача ціни стимулюють не розширення виробництва, а його скорочення. Високі ціни, встановлені підприємствами на продукцію, часто є причиною не стільки їхньої необґрунтованої цінової політики, скільки зовнішні ціноутворюючі фактори.
Таким чином, внутрішні чинники, які впливають на фінансове становище підприємства можна поділити на якісні і кількісні.
До якісних належать: мета, галузь діяльності, традиції репутація та імідж, форма власності, організаційна структура управління, організація системи управління, форма спеціалізації, концентрація виробництва, диверсифікація виробництва, прогресивність засобів і методів виробництва, рівень виробничих запасів.
До кількісних належать: кваліфікований склад керівництва і персоналу, доля ринку і стадія життєвого циклу, інноваційна діяльність, адаптивність фірми, тривалість виробничого циклу, рівень виробничих запасів, структура балансу, платоспроможність, ліквідність, співвідношення власних і залучених засобів, вартість капіталу, структура майна, інвестиційна привабливість, доход на акцію, рівень прибутковості та рентабельності [4,с.118]
Висновки з даного дослідження. Фактори взаємозалежні між собою і впливають на результати діяльності підприємства в різних напрямках: одні - позитивно, інші - негативно. Тому в сучасних умовах нестабільності та невизначеності особливо актуальним постає питання дослідження та врахування всіх факторів, що впливають на платоспроможність підприємства для його успішної діядьності.

Література:

1. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси Укарїни. - 2005. - №3 - С. 117-126.
2.Василенко В.О. Антикризове управління підприємством // Фінанси України .-2008 №1.-504 с.
3.Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2. - С. 36-40.
4. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства // Фінанси України. -2007 №1.с-116-120
5.Курочкін Г.І. Вплив інвестицій на підвищення платоспроможності підприємств // Актуальні проблеми економіки .-2004 №4.-с11-13
6. Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств та методика їх визначення //Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №7. - С. 36-41.
7.Шерстюк О.О. Оцінка ліквідності і платоспроможності при аналізі інвестиційної привабливості підпиємств // вісник КНТЕУ.-2002 №5. с 68-74

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Мороз В., АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: