Вівторок, 19.06.2018, 19:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гогора Світлана Міжнародний інвестиційний ризик... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Гогора Світлана Міжнародний інвестиційний ризик...
Гогора Світлана Міжнародний інвестиційний ризик...
conf-cvДата: Середа, 20.05.2009, 17:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Гогора Світлана

Наук. кер. – Вдовічен А. А.
Буковинська державна фінансова академія
м. Чернівці

Міжнародний інвестиційний ризик: проблеми та шляхи їх подолання


В умовах економічної глобалізації транснаціональні корпорації все частіше вдаються до здійснення інвестиційних операцій. Мова йде, зокрема, про поглинання інших компаній в зарубіжних країнах, розмі¬щення власних цінних паперів на ринках цих країн, ство¬рення закордонних філій і т. ін. Зазначені операції потре¬бують значних фінансових ресурсів. Тому, зазвичай, ці операції ретельно аналізуються, однак переважно в фінан¬совому контексті, який дозволяє отримати чіткі кількісні показники майбутніх вигод і витрат. На жаль, оптимістичні фінансові розрахунки не можуть гарантувати успіх прий¬нятих до реалізації міжнародних інвестиційних проектів, оскільки культурні, політичні, релігійні та інші відмінності можуть звести на¬нівець вигоди стратегічно доцільних інвестиційних опе¬рацій.
Проблему міжнородного інвестиційного ризику, вивчення особливостей управління інвестиц¬ійними ризиками міжнародних корпорацій в Україні досліджували Панченко Є., Дамаскіна М., Лозовий О., Кудіна А., Олісневич Д.
На нашу думку, дана тема є досить актуальною, адже недооцінка міжнародними інвесторами відміннос¬тей корпоративної культури потенційних закордонних партнерів, національних цінностей приймаючих країн, особливостей ділової поведінки місцевого персоналу та працівників органів державного управління стають часто чинниками проблем, які або ж змушують міжнародні ком¬панії припинити реалізацію цих проектів, або ж знижують їх ефективність до рівня нижчого за критичний.
Модифікація природи міжнародних інвестиційних ри¬зиків тягне за собою уточнення їх класифікації. Узагаль¬нення досвіду здійснення транснаціональними корпораці¬ями інвестиційних операцій дозволяє визначити наступні типи міжнародних інвестиційних ризиків: валютні, фінан¬сові, політичні, крос-культурні, контагіальні. Серед наве¬дених типів відносно новим, який не використовується у вітчизняній літературі, є контагіальний ( від англ. contagion — зараза, інфекція). Це особливий валютний ризик, який має географічну природу і викликаний інвестиційним глобалізмом. Суть його полягає в ефекті валютного доміно, коли різке і глибоке падіння валюти в одній країні тягне за собою валютні кризи в інших країнах [1, с.6]
В контексті інвестиційного глобалізму потрібно обгрунтувати систему управління міжнародними інвестиц¬ійними ризиками з уразуванням різних факторів, визначити їх особливості в сучасних умовах та уточнити їх класифікацію. Варто звернути увагу саме на управлінський контекст ризиків, який набу¬ває все більшюго значення в останні роки.
Одна з проблем категорії міжнародного інвестиційного ризику пов’зується з загрозами втрат транснаціональних інвесторів на світових ринках у зв’ язку з несприятливими змінами середовища бізнесу у приймаючих країнах. Тобто, проблемою міжнародних інвестиційних ризиків є політичні ризики, які носять крайній характер. Суть політичних ризиків полягає у ймовірності спричинення політичними силами докорінних змін у діловому житті країни, які зашкодять прибутковості та іншим цілям міжнародних комерційних підприємств.
Ще одна проблема пов'язана із існуванням в крупних транснаціональних корпораціях так званої агентської проблеми (agency problem). Ця пробле¬ма полягає у конфлікті між акціонерами корпорації, тобто первинними інвесторами, і вищими менеджерами цієї компанії, реальними інвесторами, оскільки саме вони прийма¬ють рішення щодо інвестування коштів корпорації до за¬рубіжних країн. В останні роки виявляються все частіше випадки, коли інвестиційні рішення і пов'язанні з ним операції здійсню¬ються на користь вищих менеджерів, а не акціонерів. В цьому зв'язку варто відзначити прийнят¬тя конгресом США у 2002 році Закону Сайбейенса-Окслі. Згідно з цим законом, по-перше, посилюється відпові¬дальність менеджерів за якість фінансової звітності. У випадку надання свідомо хибної звітності виконавчий директор, або ж керівник фінансової служби піддається серйозним штрафам чи навіть тюремному ув'язненню. По-друге, аудиторським компаніям заборонено надавати консультативні послуги [1, с.7].
Інвестиц¬ійний глобалізм, природа міжнародний інвестиційних ри¬зиків та їх типи визначають систему управління цими ризи¬ками. Вона включає дві основні ланки: ризик-менеджмент на рівні компаній, а також регулюючі механізми на дер¬жавному та міждержавному рівні.
У транснаціональних корпораціях протягом останніх 15-20 років формуються і удосконалюються різноманітні системи інтегрованого ризик-менеджменту, суть якого по¬лягає у поєднанні інформації про можливі втрати ресурсів транснаціональних компаній у придбанні зарубіжних ак¬тивів із стратегічними напрямами розвитку компанії у гло¬бальному середовищі та процедурами прийняття інвести¬ційних рішень на всіх рівнях корпоративного менеджмен¬ту. Інтегрований ризик-менеджмент грунтується на новій концепції, яка означає, з одного боку, зміну цілей управл¬іння ризиками, тобто перехід до нової концепції ризик-менеджменту, а з іншого боку — ускладнення його механ¬ізму. Ціль діяльності менеджерів по інвестиційним ризи¬кам ТНК в контексті нової концепції полягає не у пошуку страхових гарантій, оскільки надійність міжнародних стра¬хових компаній може бути сумнівною, а виплати по стра¬хових полісах стають все більш пасивними при зростаю¬чих преміях і непередбаченості коливань валютних курсів, а у запобіганні небажаних втрат і подоланні неминучих вит¬рат шляхом розвитку і навчання відповідних фахівців, ре¬тельного відстеження змін міжнародного середовища, ефективної співпраці з вищим менеджментом. Ускладнен¬ня механізму управління міжнародними інвестиційними ризиками пов'язано з використанням не лише традиційних систем хеджування, а й інструментів міжнародного стра¬тегічного та крос-культурного мненеджменту [2, с.317].
Система управління міжнародними інвестиційними ризиками пройшла складну трансформацію від фінансо¬вого типу, для якого було притаманно прийняття інвестиц¬ійних рішень виключно з позицій співвідношення витрат та прибуткових ризиків, через конкурентний тип, важливою складовою якого вважається міжнародний конкурентний аналіз і пов'язання з ним врахування глобальних ринко¬вих ризиків, до сучасного інтегративного типу, у складі якого використовується комплекс інструментів управління міжнародними інвестиційними ризиками фінансового, валютного, контагіального (інфекційного, ринкового, стра¬тегічного та крос-культурного характеру).
Методом подолання інвестиційного ризику транснаціональних корпорацій є сучасна модель прийняття інвестиц¬ійних рішень, яка дозволяє мінімізувати ризики за раху¬нок використання двох взаємодоповнюючих інструментів управлінського аналізу (стратегічної відповідності та крос-культурної відповідності) на кожному з чотирьох основних етапів: висування ідеї, доопрацювання варіантів рішення, відбору проектів та реалізації міжнародного інвестиційного проекту. Покрокова, переважно кількісна оцінка стратегічної відповідності міжнародного інвести¬ційного рішення перспективам розвитку компанії дозво¬ляє точніше виявити глобальні ринкові ризики для кор¬порації та уникнути від'ємного синергічного ефекту. Відпрацювання крос-культурної відповідності переваж¬но інструментами якісного аналізу дозволяє своєчасно виявити і зважити на виникнення між, культурних проблем в процесі прийняття та реалізації інвестиційного рішен¬ня, оскільки до управлінських відносин компанії залу¬чається значна кількість носіїв інших корпоративних і національних культур [3, с.254].
Іншим методом подолання міжнародного інвестиційного ризику є організаційні технології управління міжнародними інве¬стиційними ризиками, які пов'язані із запровадженням кросс-культурного проект-менеджменту, основою якого є формування тримірної моделі мультикультурних команд з управління міжнародними інвестиційними ризиками кор¬порацій (продавця та покупця зарубіжних активів): по-пер¬ше, керівником команди є розпорядник ресурсів — пред¬ставник лінійного менеджменту; по-друге, до складу ко¬манди включаються фахівці різних функціональних підрозділів; по-третє, розподіл ролей між членами коман¬ди базується на врахування крос-культурних відмінностей між продавцем та покупцем зарубіжних активів.
Ще одним методом подолання проявів ризику є створення та посилення ролі хедж-фондів в системі управління міжнародними інве¬стиційними ризиками у порівнянні з ризик-менеджментом транснаціональних корпорацій, що знаходить свій прояв у випереджаючому зростанні середніх курсів індексів стра¬тегічних хедж-фондів у порівнянні із зростанням курсів цінних паперів корпорацій, що вдаються до послуг хедж-фондів [3, с.253].
Застосування в Україні базових та альтернативних інструментів управління міжнародними інвестиційними ризиками, а саме, з одного боку, опціони та ф'ючерси на пайові і боргові інстріменти, а з іншого боку – специфічні структуровані продукти лізингового характеру дозволяють послідовно систематизувати сфери міжнародних інвестиційних ризиків: придбання зарубіжних матеріальних активів (прямі іноземні інвестиції) та портфельні інвестиції комерційного спрямування і міжнародні злиття та поглинання, які відрізняються між собою впливом крос-культірних факторів, а отже, і складом управлінських інструментів, значенням створення і діяльності мультикультурних команд ризик-менеджерів.
Удосконалення системи державного регулювання інвестиційних ризиків транснаціональних корпорацій в Україні пов’язано зі створенням вітчизняних хедж-фондів, які можіть виступати посередником між емітентом та потенційним покупцем цінних паперів цих корпорацій, створенням належної законодавчої бази, запровадження відповідних інструментів державного регулювання, забезпеченням прозорості та швидкості трансакцій, довгостроковості ринкової інформації [3, с.254].
Отже, можна зробити висновок, в умовах інвестиційного глобалізму модифікується економічна природа міжнародних інвестиційних ризиків. Прагнення транснаціональних корпорацій знизити ризик інвестиційних операцій в приймаючих країнах виклика¬ло створення інтегрованих систем ризик-менеджменту, які грунтуються на новій концепції управління інвести¬ційними ризиками і включає такі ланки, як використан¬ня хедж-фондів, крос-культурної моделі прийняття інве¬стиційних рішень, тримірної моделі мультикультурних інвестиційних команд. Підвищення ефективності інвес¬тиційної діяльності транснаціональних корпорацій в Ук¬раїні потребують запровадження хедж-фондів, розвит¬ку законодавчого регулювання інвестиційної діяльності іноземних компаній.
На нашу думку, для того щоб ефективно функціонували закордонні інвестиції і не виникало ризикових ситуацій втрати прибутку, потрібно створити у державі відповідні умови, що забезпечили б розвиток, в першу чергу, вітчизняних підприємств, створили б інвестиційну привабливість країни і забезпечили б максимальний ефект від підприємницької діяльності.
Список використаних джерел:
- Дамаскіна М. В., Панченко Є. Г. Міжнородний інвестиційний ризик – менеджмент: крос-кулбтурні аспекти // Інвестиції: практика та досівд. – 2008. - №16.- С. 6 – 10.
- Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та українські виміри. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
- Панченко Є. Г. Міжнородний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.
- Румянцева С. Перешкоди для інвестицій в Україну // Цінні папери України. – 2008. - №5. – С. 19

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Гогора Світлана Міжнародний інвестиційний ризик...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: