Вівторок, 22.05.2018, 17:48
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Скорогодська К.Принципи оцінки інвестицій... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Скорогодська К.Принципи оцінки інвестицій...
Скорогодська К.Принципи оцінки інвестицій...
conf-cvДата: Середа, 20.05.2009, 17:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Скорогодська К.Ю.

Наук. кер. Чорна С.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
М. Чернівці

Принципи оцінки інвестицій при прийнятті управлінських рішень


Питання оцінки ефективності інвестицій є дуже важливим в теперішній час, оскільки вклади пов’язані з ризиком і бажанням збільшення економічних вигод.
Розвиток підприємств тільки за рахунок екстенсивних факторів себе вичерпав, він не є економічно вигідним у ринкових умовах. Тому інтенсифікація сучасного виробництва має базуватися виключно на нових рішеннях у галузі технології, техніки, організації, управління. Тобто обробка, прийняття і реалізація таких рішень – це зміст інноваційних процесів, а інвестиції у виробництво продукції – одна з їх складових. [3, с.129]
Матеріалізація результатів наукового пізнання категорії «інвестиції» відбулася шляхом закріплення цього поняття в офіційних актах законодавства. Законом України «Про інвестиційну діяльність», зокрема, інвестиції визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається значний соціальний ефект. [4, с.86]
Інвестиції займають головне місце в розвитку економічних процесів, являються одним із факторів економічного зростання і оновлення на рівні держави в цілому, на регіональному рівні й рівні окремих підприємств.
Інноваційна діяльність тісно пов’язана з інвестиційною діяльністю, оскільки серйозні інновації немислимі без крупних інвестицій, а ефективні інвестиції – без інновацій.[2, с.61-62]
З точки зору прийняття управлінських рішень інвестиція виступає як джерело генерування ефекту підприємницької діяльності та носій фактора ризику. Фахівці, що займаються обґрунтуванням інвестиційних рішень, відчувають гостру потребу в якісно нових методиках економічної діагностики інвестиційних проектів, які були б низько ризиковані, швидко окупалися та адекватно відображали сучасний рівень розвитку технологій у виробничій та фінансовій сферах діяльності.
Практична необхідність розв’язання важливих для вітчизняної економіки питань управління інвестиціями визначається стратегічним значенням довгострокового інвестування в діяльність конкретних комерційних організацій. [1, с.10]
Актуальність дослідження полягає в обґрунтуванні ролі інвестицій у системі соціально-економічного розвитку України. А головне, на підприємствах України обумовлена необхідністю становлення й зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств в умовах інтеграції України в світову економічну систему. Вітчизняні підприємства характеризуються великим ступенем зношеності основних фондів, низьким рівнем технічної оснащеності, що вимагає залучення значних об’ємів інвестицій для можливості розвитку високотехнологічних виробництв, що дозволить сформувати експортний потенціал України. [2, c.61]
Проблемі активізації інвестиційної політики підприємств із розвитком наукоємних виробництв і технологій присвячені наукові праці таких вітчизняних науковців, як С.А.Буткевич, В.Н.Амітан, В.М.Геєць, А.А.Пересада, П.С.Маковеєв, М.І.Мельник, М.В.Шарко, О.І.Амоша, Н.Т.Пашута, І.Р.Бузько., І.А.Бланка, А.В.Мертенс, В.М.Гриньова, В.О.Коюда, О.П.Коюда, О.О.Другов, В.Я.Шевчук, Т.В.Майорова, М.І.Долішній, П.С.Рогожин, Н.О.Титаренко, М.С.Герасимчук та інші.
Разом із тим низка теоретико-методологічних і практичних питань щодо системного підходу до розробки механізмів інвестиційного забезпечення розвитку підприємств залишаються слабо розробленими, що, власне, зумовлює високу актуальність даного питання та вибір теми дослідження.
Метою статті є дослідження сучасного стану інвестиційної діяльності, обґрунтування ролі інвестицій в розвитку підприємств, підвищення інвестиційної привабливості, а також розгляд пропозицій щодо ефективного залучення капітальних вкладень у вітчизняні підприємства.
Складність вирішення цих проблем полягає в обмеженості фінансових, передусім бюджетних ресурсів. [4, с.85-86]
Набувають поширення корпоративні форми об’єднання інвестиційних можливостей з метою досягнення найвищих показників результативності виробничо-фінансової діяльності. Ці економічні явища викликають необхідність розв’язання низки важливих проблем методології та практики аналізу інвестиційної діяльності.
У практиці господарювання підприємств приймаються різноманітні рішення, зв'язані з інвестуванням виробництва й соціальної інфраструктури. З огляду на це заведено розрізняти загальну (абсолютну) та порівняльну (оцінку доцільності) ефективність вкладень.
Абсолютна ефективність капітальних витрат показує загальну величину їхньої віддачі (їхню результативність) на тому чи тому підприємстві, її розрахунки потрібні для оцінки очікуваного або фактичного ефекту від реальних інвестицій за певний період часу.
Порівняльна ефективність капітальних вкладень визначається лише тоді, коли є кілька інвестиційних проектів (варіантів вирішення господарського завдання). Вона характеризує переваги (економічні, соціальні та інші) якогось одного проекту капітальних витрат проти іншого або інших.
Розрахунки порівняльної ефективності здійснюють з метою визначення ліпшого з можливих проектів (варіантів) інвестування виробництва.
Абсолютна й порівняльна ефективність реальних інвестицій взаємозв'язані. Визначення найбільш доцільного проекту (варіанта капітальних вкладень) базується на зіставленні показників абсолютної їхньої ефективності, а аналіз останньої здійснюється порівнянням нормативних, запланованих чи фактично досягнутих показників, їхньої динаміки за певний період. [1, с.10]
Крім традиційно привабливих для інвесторів галузей економіки – металургії, машинобудування, хімічної та харчової промисловості, вже дедалі цікавішими стають побутова електроніка, високі технології, виробництво біопалива. Розвиток такої тенденції сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, оскільки інвестиції спрямовуються на оновлення основних фондів та впровадження нових технологій у виробництво. [5, с.7]
Найважливішим аспектом інвестиційного процесу є формування мети інвестицій. В багатьох наукових працях та нормативних документах формулювання мети відсутнє або метою називається тільки отримання прибутку. Наступним важливим аспектом розгляду інвестиції як економічної категорії є визначення об’єкта інвестування. У деяких нормативних документах загально вказано, що об’єктами інвестування є об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, хоча і здійснюються різні уточнення об’єкта: до якої галузі відноситься вкладення капіталу – промисловість, сільське господарство, в матеріальну частину бізнесу, у різні багатства або активи. У більшості визначень інвестицій навіть не згадано про аспект часу, не відображена тривалість інвестиційного процесу. Разом з тим, більшість науковців відмічає переважно довгостроковий період. [1, с.11]
При реалізації завдань розвитку інвестиційної політики підприємства мають враховувати основні принципи, що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємства:
1. Принцип цілісності – дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємства одночасно за рахунок активізації інвестиційної діяльності.
2. Принцип пріоритетності – активізація інноваційно-інвестиційної діяльності має здійснюватися в умовах обґрунтованих перспективних пріоритетів розвитку.
3. Принцип селективності – припускає відбір інноваційних проектів, що приносять позитивний економічний, соціальний та інші види ефекту, для включення їх в програму інвестування.
4. Принцип ефективності – припускає можливість державної фінансової підтримки інноваційних проектів, що дозволить значно підвищити ефективність інвестиційних проектів.
5. Принцип альтернативності прийняття управлінських рішень – припускає
багатоваріантність прийняття рішень по інвестиційним проектам в цілях врахування
ситуації ризику та невизначеності. [2, с.64]
На рівні більшості підприємств пріоритетною цільовою установкою інвестицій є досягнення, як правило, економічного ефекту, який може бути отриманий в формі приросту суми інвестованого капіталу, позитивної величини чистого грошового потоку, забезпечення збереження раніше вкладеного капіталу. Досягнення економічного ефекту інвестицій визначається їх потенційною здатністю генерувати прибуток.
Здійснюючи інвестування, інвестор повинен усвідомлено йти на економічний ризик, пов'язаний з можливим зниженням неотриманням суми очікуваного інвестиційного прибутку, а також можливою частковою або повною втратою інвестованого капіталу.
Ризик і прибутковість інвестицій у підприємницькій діяльності інвестора взаємопов’язані. Чим вищий очікуваний інвестором рівень прибутковості інвестицій, тим вище буде супутній йому рівень ризику. [6, с.54]
Серед найбільш важливих пріоритетних завдань з покращення інвестиційного клімату для підприємств України можна виділити такі:
- законодавче врегулювання питання захисту прав дрібних і зовнішніх акціонерів, створення ефективної системи захисту від розмивання акціонерного капіталу за рахунок нової емісії;
- підвищення рівня корпоративного управління на вітчизняних підприємствах;
- удосконалення системи ліцензування;
- удосконалення митної та тарифної політики шляхом скорочення кількості груп митних тарифів та зменшення їх розміру на види продукції, яка забезпечує прискорення технічного переоснащення виробництва;
- зменшення ризиків інвестиційної діяльності;
- збільшення обсягів проектного фінансування (яке передбачає забезпечення фінансових потоків, які генеруються самим проектом), орієнтованого на збільшення частки позичкового та акціонерного капіталу в загальному обсязі інвестицій;
- стимулювання інвестиційної активності фінансово-промислових груп, інститутів спільного інвестування, банків. [4, с.92]
Проблеми інвестиційного й інноваційного розвитку економіки слід вирішувати у комплексі, удосконалюючи механізм здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. З метою реалізації державної інноваційної політики при Кабінеті Міністрів України створено Раду інвесторів із 49 осіб. Це – представники Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати та інших. [5, с.6]
Багато залежить від основних гравців ринку – держави, інвесторів, фахівців. Важливим у цьому плані може бути досвід перших великих інвесторів, які в разі вдалого вкладення коштів в українську економіку можуть своїм прикладом спонукати інших до вкладення в українські економічні об’єкти.[4, с.85]
В умовах жорсткої конкуренції зростає необхідність активного залучення інвестицій в процеси інноваційного розвитку підприємства.
В.Н.Амітан найважливішим джерелом створення й утримання конкурентних переваг підприємства вважає виявлення і використання нової науково-технічної продукції при здійсненні інноваційної діяльності, яка є результатом інтелектуальної, наукової та інженерно-технічної творчості фахівців. [2, с.63]
Часто трапляється, що інвестиції виявляються збитковими. Однією з причин появи збиткових капітальних вкладень є грубе перенесення до практики вітчизняних підприємств зарубіжних технологій аналізу ефективності капітальних вкладень, без урахування умов та специфіки українського бізнес-середовище. Це призводить до переоцінки інвестиційної привабливості й рівня безпеки багатьох, на перший погляд досить рентабельних варіантів капітальних вкладень. У зв’язку з цим надзвичайно важливим та своєчасним повинне стати приведення усіх елементів системи аналізу й оцінки ефективності довгострокових інвестицій у відповідність до нової економічної реальності вітчизняного ринку. В свою чергу, це зумовлює проведення серйозних досліджень не лише в галузі організаційно-методичного забезпечення, комплексного аналізу та контролю інвестиційної діяльності, але й в обґрунтуванні нових теоретично-методологічних положень. [1, с.10]
Фінансова криза, що продовжується і тепер, істотно збільшила міру невизначеності інвестиційних операцій, що нестійко розвиваються. Ситуація з рівнем інвестиційної активності посилюється невдалим досвідом деяких іноземних інвесторів, які в першій половині 90-х рр. ініціювали фінансування проектів, обґрунтування яких проводилося з використанням випробуваних в західних країнах методик інвестиційного аналізу. [6, с.55]
В умовах ринкової економіки, коли інвестиційні рішення які приймаються самостійно, задачею теорії управління інвестиціями є розробка рекомендацій щодо установлення широкого спектру показників оцінки ефективності, ілюстрація різних аспектів їх використання. Вибір і практичне застосування окремих показників в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності залишається, в основному, за особами, що ухвалюють рішення щодо інвестування (як правило, власник фінансових коштів). Тому глибина теоретичного опрацювання питань інвестування зумовлює правильний вибір методів виконання інвестиційних розрахунків, що є передумовою підвищення ефективності інвестиційних процесів. [1, с.12]
Інвестиції мають розглядатися як основні складові загальної системи фінансового забезпечення розвитку вітчизняних підприємств.
Утримувати і безпосередньо підвищувати конкурентні переваги на внутрішніх і зовнішніх ринках підприємство зможе лише при активному впроваджені інновацій у процеси своєї діяльності, що веде до необхідності залучення значних інвестиційних потоків у фінансово-господарську діяльність підприємства із наявних альтернативних джерел фінансування.[2, c.64]
На основі викладеної специфіки сучасних економічних умов фінансово-господарської діяльності самостійних суб’єктів України можна сформулювати такі принципи оцінки інвестицій:
- застосування адекватної економічним умовам господарювання методології проведення розрахунків;
- всебічний облік економічних інтересів окремих учасників процесу підготовки і реалізації інвестиційного проекту;
- урахування показника часу й оцінки його впливу на перспективи здійснення інвестицій;
- динамічність системи показників, що характеризують інвестиційну діяльність;
- багатокритеріальність оцінки ефективності, що дозволить виявити як сильні, так і слабкі сторони інвестиційного проекту;
- урахування багатоцільового аспекту інвестиційної діяльності та вироблення відповідного методичного підходу в залежності від постановки мети інвестицій;
- охоплення широкого спектру альтернативних інвестиційних дій під час виконання інвестиційних розрахунків;
Сформовані принципи повинні впливати на інвестиційну привабливість підприємства як об'єкту майбутнього інвестування з позицій розвитку, обсягів і перспектив збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансового стану.
Для оцінки інвестиційної привабливості можуть бути використані різні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається виходячи з цілей і глибини аналізу фінансового стану обраного підприємства.
Методичне опрацювання названих принципів дозволить отримати об’єктивну оцінку інвестиційних проектів і створить необхідні передумови для підвищення ефективності інвестиційної діяльності та привабливості для інвесторів.[1, c.12]

Список використаних джерел:

1. Залознова Ю.С. Економічна діагностика інвестиційних проектів при прийнятті управлінських рішень//Регіональні перспективи- 2003 р.- №4-5. - С.10-12.
2. Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств//Формування ринкових відносин-2008.р.- №12.- С.61-64.
3. Мірошниченко Е.А. Інвестиції як одна із складових інноваційного розвитку підприємства//Держава та регіони-2008р.- №4.- С.129-133.
4. Трохимченко М.В. Інвестиції в системі регіональної політики збалансованого соціально-економічного розвитку//Формування ринкових відносин-2008.р.- №12.- С.85-92.
5. Данилишин Б. Іноземні інвестиції працюють на вітчизняну економіку//Діловий вісник.- 2008р.- -№11 - С.6-7.
6. Грачковська П. Інноваційно-інвестиційна діяльність України//Школа бухгалтера.-2007р.- №3- С.54-55.

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Скорогодська К.Принципи оцінки інвестицій...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: