Вівторок, 19.06.2018, 19:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Щавінська А, Кондро П., ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Щавінська А, Кондро П., ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ...
Щавінська А, Кондро П., ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 12:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Анна Щавінська, Павло Кондро,

Наук. кер. – Пертен С.І.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Ринкова орієнтація економіки України призвела до істотних структурних змін, які обумовили передусім зміни співвідношення між секторами промисловості і послуг у складі валового внутрішнього продукту. Така динаміка структурних процесів супроводжується не менш динамічними змінами в інвестиційному потенціалі країни, в структурі джерел інвестицій та об'єктів інвестування. В аспекті викладеного особливої актуальності з погляду досягнення очікуваної прибутковості інвестиційних процесів набуває наявність науково-методичного забезпечення обґрунтування доцільності інвестицій.
Широке коло питань і методів їх вирішення, пов'язаних з оцінкою ефективності інвестиційних проектів суб'єктів господарювання, висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: Г. Бірмана, І. Бланка, В. Бочарова, А. Бистрякова, П. Віленського, Л. Гітмана, А. Гойка, В. Гриньової, М. Джонка, А. Загороднього, В. Захарченко, А. Ідрисова, А. Марголіна, А. Маршалла, І. Мейо, А. Мертенса, Ю. Нєсвєтаєва, А. Пересади, В. Пономаренка, К. Рейлі, А. Федоренка, Р. Холта, В. Царьова, Д. Черваньова, Є. Четиркіна, В. Шеремета, У. Шарпа, Є. Шилова, С. Шміта ін.
Аналіз розробки бізнес-планів і оцінки ефективності різних проектів показав, що, незважаючи на використання загальноприйнятих у світовій практиці критеріїв, розрахунок вітчизняними фахівцями найчастіше проводиться за різними алгоритмами з використанням різної структури грошових потоків і обмежується використанням традиційних методів приведення надходжень майбутніх періодів до теперішнього рівня (метод дисконтування), а також методів приведення теперішнього рівня до майбутнього (методом накопичення). Відсутній також єдиний погляд на постановки розв'язуваних задач і обґрунтування вибору ставки дисконтування.
Ефективність інвестиційного проекту визначається через оцінювання співвідношення грошових потоків за проектом. Позитивний чистий грошовий потік (як різниця між припливом та відпливом коштів) формує економічну вигоду проекту для інвестора. Загальна доходність проекту визначається як середньорічний приріст активів проекту, поділений на вартість активів на початок року. Для будь-якого проекту спочатку характерні інвестиційні витрати, а потім — доходи від проекту. Іноді частково це відбувається водночас. Проте проект окуповується лише через певний час, потрібний для того, щоб доходи, нагромаджуючись, зрівнялися з первинними інвестиційними витратами організатора проекту. При цьому слід ураховувати, що кожна гривня, яку має інвестор сьогодні і вкладає у проект, і гривня, яку інвестор планує отримати в майбутньому від проекту, не рівноцінні й не тільки через інфляцію[3, c.456].
Обсяги коштів, що інвестуються у проект, і обсяги доходів за проектом відокремлені в часі і для порівняння мають бути поставлені в однакові умови обліку за часом. Для цього використовують спеціальну методику приведення (дисконтування) грошових потоків за проектом до якогось одного періоду часу (найчастіше до першого року реалізації проекту, коли, власне, кошти вкладаються у проект). Процес приведення грошових потоків за проектом до єдиного еквівалента в аналізі інвестиційного проекту має суттєве значення, особливо в нестабільних умовах економіки України.
Основні показники ефективності інвестиційного проекту:
• Чистий дисконтований дохід (NPV) дає змогу отримати абсолютну величину ефекту від реалізації проекту.

• Внутрішня норма дохідності (ІRR) показує верхню межу припустимого рівня дисконтної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.
.
• Модифікована внутрішня норма дохідності (ІRR). Модифікована Внутрішня норма доходності MIRR передбачає находження такої внутрішньої норми дохідності, яка зрівнює поточну оцінку інвестиційних витрат та майбутню вартість грошового потоку за проектом, і розраховується при визначеній відсотковій ставці [4, c.411].
.
• Індекс прибутковості (РІ) дає змогу отримати відносну величину ефекту від реалізації проекту

• Середня норма рентабельності (АRR, wacko показує співвідношення між середньорічними надходженнями та початковими інвестиціями

• Період окупності (РВ) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції

• Дисконтований період окупності (ВРВ) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу

де – грошовий потік у році , – початкові інвестиції, – економічний строк життя інвестицій, – порядковий номер року від початку реалізації проекту, – відсоткова ставка доходності, що вимагається від проекту [5, c.290].
В умовах ринкової економіки процесу оцінки прибутковості інвестиційних проектів притаманні особливі риси:
 аналітичний апарат для оцінки інвестиційного проекту має базуватися на співставленні доходів (прибутку), отриманих у результаті вкладання фінансових коштів у об'єкт, що розглядається, з альтернативними можливостями вкладання коштів в інші фінансові активи;
 для визначення прибутковості інвестиційного проекту процес його реалізації повинен бути визначений у часі і поєднувати усі основні фази інвестиційного циклу: капітальне будівництво, освоєння виробництва, стабільне промислове виробництво, його можливе згортання та ліквідацію;
 вихідні дані для розрахунків прибутковості проекту мають включати: початкові витрати на реалізацію інвестиційного проекту по періодам реалізації проекту, тривалість інвестиційного проекту, величини очікуваних грошових потоків по рокам, значення очікуваної вартості капіталу;
 аналітичний апарат має забезпечувати можливість реконструкції розгорнутого у часі потоку платежів, що включає інвестиції, поточні витрати і доходи від виробничої діяльності на основі вихідних даних;
 для співставлення різних за часом платежів, їх приводять за допомогою процедури дисконтування до одної дати. Ставка дисконтування, що використовується для цього, вибирається виходячи з конкретних альтернатив розміщення капіталу або розраховується шляхом коригування прийнятої безризикової процентної ставки;
 при оцінці прибутковості інвестиційного проекту враховують фактор ризику, який виражається у вигляді можливого зменшення віддачі від вкладеного капіталу порівняно з очікуваною величиною.
З метою виявлення та зниження ризику вкладень здійснюється аналіз стійкості інвестиційного проекту по відношенню до його параметрів та зовнішніх факторів;
 у якості найважливіших зовнішніх факторів при оцінці ефективності проекту необхідно враховувати: загальний рівень інфляції (який в умовах України повинен змінюватися у часі); ймовірну зміну цін за основними категоріям витрат; величину позичкового проценту. Зазначені показники повинні базуватися на макроекономічних пронозах розвитку країни та відповідної галузі;
 вихідні дані для розрахунків економічної ефективності інвестиційного проекту надаються у структурі, формі та обсязі яких вимагає як українська так і міжнародна практика [1, c.201].
Серед причин, що спонукають суб’єктів підприємництва звертатися до оцінки ефективності господарювання, загалом, і ефективності інвестиційних проектів, зокрема, варто виділити:
 переорієнтацію цілей діяльності підприємства на максимальне задоволення потреб саме власників підприємства (інвесторів), а не менеджменту підприємства;
 використання у якості критерію успішності реалізації інвестиційних проектів показників економічної ефективності дає змогу запобігти дестабілізації фондового ринку, шляхом усунення можливостей невиправданої переоцінки фінансових інструментів у довгостроковому періоді – при внутрішньокорпоративній оцінці цінних паперів за основу варто брати не суб’єктивно встановлену ринком ціну фінансового інструменту, а об’єктивні розрахунки чистої теперішньої вартості цих підприємств;
 інтернаціоналізацію інвестиційної діяльності, яка дає змогу залучати до реалізації національних інвестиційних проектів іноземних інвесторів, що, у свою чергу, вимагає від національного інвестора гармонізації національної системи оцінки і представлення інвестиційних проектів з загальноприйнятою у країнах з розвиненою ринковою економікою;
 різноманітність форм участі та цілей учасників у процесі реалізації інвестиційних проектів;
 необхідність врахування впливу на результати діяльності підприємства ризику і невизначеності, притаманних ринковій економіці;
 становлення та розвиток національного фондового ринку та вихід національного інвестора на світовий фондовий ринок [6, c.190].
Серед методів оцінки прибутковості інвестиційного проекту теоретично найбільш прийнятним є метод теперішньої вартості, а у випадку порівняльного аналізу – індекс дохідності. Поряд з цими методами першого вибору, варто використовувати інші методи, що ґрунтуються на принципі врахування зміни вартості грошей у часі, а саме: внутрішня норма прибутку, дисконтований період окупності. До другої групи методів відносять так звані „облікові методи”: облікову ставку дохідності і строк окупності. Вибір методу оцінки залежить від поставленої цілі або цілей аналізу, повноти та достовірності інформації про інвестиційний проект, рівня визначеності перебігу подій у майбутньому, наявності обмежень у процесі оцінки і реалізації проекту, рівня розуміння методу на усіх ієрархічних рівнях прийняття рішень. Проте, жодний з методів, попри його теоретичну обґрунтованість або практичну перевіреність, не може виступати у якості універсального, оскільки всі вони дають змогу врахувати лише кількісні показники ­ остаточне рішення стосовно прийнятності проекту залишається за інвестором [2, c.257-258].
Ризик є важливим і невід’ємним елементом фактично усіх інвестиційних рішень. У зв’язку з тим, що більшість підприємців не схильна до ризику, ідентифікація, вимірювання, врахування і, де це можливо, мінімізація ризику, повинні бути одними з основних аспектів, які приймаються до уваги у процесі оцінки прибутковості інвестиційних проектів. Кількісні показники ризику, такі як стандартне відхилення і коефіцієнт варіації, показують ступінь можливої відмінності фактичних результатів від очікуваної величини. Іншими придатними методиками оцінки ризику є імітаційне моделювання за методом Монте-Карло і аналіз чутливості; еквівалент достовірності і ставка дохідності з урахуванням ризику дають можливість пристосувати формулу чистої теперішньої вартості для урахування ризику. Некількісні методи оцінки ризику можуть бути використані лише у випадку, коли немає можливостей використати хоча б один зі згаданих вище кількісних методів. Використання некількісних методів може призвести до прийняття субоптимальних рішень, що унеможливлюватиме здійснення коректного порівняльного аналізу відмінних за своєю природою інвестиційних проектів у рамках програми формування і управління портфелем інвестиційних проектів на підприємстві.
Проблема, яка пов’язана з практичним впровадженням у практику діяльності інвесторів оцінки прибутковості інвестиційних проектів, є наслідком відсутності в Україні загальноприйнятої формалізованої концепції оцінки прибутковості інвестиційних проектів. Більшість з існуючих методичних рекомендацій, стосовно оцінки економічної прибутковості інвестиційних проектів є об’єктно-орієнтованими в залежності від галузі народного господарства (невиробнича сфера, промисловість, транспорт, сільське господарство), що відображає застаріле сприйняття структури національної економіки у рамках міністерств, відомств та комітетів. Для інвестора, напрямки інвестиційної діяльності якого є теоретично необмеженими, отримані за різними вузькоспеціалізованими методиками результати можуть виявитися такими, що не можуть бути порівняні між собою, що ускладнює, а в окремих випадках робить неможливим вирішення задачі з формування ефективного інвестиційного портфелю.
Міжнародний досвід свідчить, що не менш важливою, ніж методологічне забезпечення процесу оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, є проблема його уніфікації і інституціоналізації. Для вирішення проблеми впровадження у практику діяльності інвесторів оцінки прибутковості інвестиційних проектів існує необхідність розробити єдину методику оцінки економічної прибутковості, що носитиме рекомендаційний характер, а сама методика може стати засобом комунікації між усіма суб’єктами підприємницької діяльності, загалом, і учасниками конкретного інвестиційного проекту, зокрема.
Питанням розробки та впровадження такої методики має опікуватись держава через Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, які мають розробити та затвердити єдиний нормативний документ під орієнтовною назвою „ Методичні рекомендації по оцінці прибутковості інвестиційних проектів ”. Його прийняття суттєво полегшить процес оцінки інвестиційної привабливості проектів і сприятиме впровадженню у практику уніфікованих підходів.

Список використаної літератури
1. Верба В. А. Проектний аналіз: Підручник. / Верба В. А., Загородніх О. А..К.: КНЕУ, 2010. — 322 с.
2. Бондар М. І. Інвестиційнадіяльність: методика та організаціяобліку і контролю : монографія / М. І. Бондар. – К. : КНЕУ, 2008. – C.256-261.
3. Болюх М. А. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2009. — 556 с.
4. Кириченко О. А. Інвестування : підручник/ О. А. Кириченко, С. А. Єрохін.– К. : Знання, 2009. – 573 с.
5. Орлик О.В. Оцінка та вибір раціонального варіанту використання інвестиційних засобів //Вісник соціально-економічних досліджень: Зб.наук.пр. /ОДЕУ. – Одеса,2004. – Вип.18. – С.289-295.
6. Щелокова А.Л. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Щелокова А.Л., Рижков В.С.,– К.: Центр учбової літератури, 2007 -384 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Щавінська А, Кондро П., ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: