Понеділок, 21.05.2018, 06:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сушко А., Вдосконалення асортиментної структури товарообігу - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Сушко А., Вдосконалення асортиментної структури товарообігу
Сушко А., Вдосконалення асортиментної структури товарообігу
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнна Сушко,

4 курс, спец. «Економіка підприємства», д/ф.,
Наук. кер. – Головачук Т.І.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
М.Чернівці

Вдосконалення асортиментної структури товарообігу в торговельному підприємстві

Постановка проблеми. На сучасному етапі найважливішим завданням удосконалення процесу формування та використання потенціалу торговельних підприємств є оптимізація товарного асортименту. Знайти обсяги та структуру товарообороту, що найбільше відповідає і параметрам попиту на ринку збуту, і виробничому потенціалу підприємства – значить створити передумови для ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства. Тому проблема вдосконалення асортиментної структури товарообігу не втратила своєї актуальності, а набула ще більш вагомого значення. Це обумовлено ще тим, що оптимізація параметрів товарообороту створює передумови для реалізації заходів із підвищення організаційно-технічного рівня підприємства, сприяє вибору найкращого з можливих варіантів його розвитку і розширення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема вдосконалення товарного асортименту на підприємстві досліджувалась багатьма відомими авторами, основними з яких є: Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова, М.М. Єрмошенко, С.А. Ерохін, А.В. Базилюк, А.П. Дурович, Ф. Котлер та інші. Багатьох з вищезазначених науковців цікавлять питання розвитку та удосконалення асортиментної політики структури. Проте наявність ряду неузгоджених та проблемних питань залишаються актуальними і сьогодні та потребують нагального вирішення.
Постановка завдання. Метою роботи являється пошук шляхів вдосконалення асортиментної структури товарообігу на торговельному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найважливіших характеристик товарів є асортимент, який визначає принципові відмінності між товарами різних видів і найменувань. Розглядаючи формування товарного асортименту, необхідно розглянути різноманітні трактування його основних понять.
Поняття «асортимент» у різних наукових джерелах має відмінні інтерпретації, але значення при цьому не змінюється. Поруч з поняттям «асортимент» використовуються терміни «товарна лінія», «продуктова лінія», «виробнича програма», «товарний мікс», які мають майже однакові значення. [1-7]. Ряд вчених поняття «асортимент» визначають або дуже широко, – «це сукупність товарів, які випускаються фірмою, поділяється на асортиментні групи і асортиментні позиції і характеризується широтою, глибиною і співставленням»[2, с. 205], або більш вузько, – «це сукупність товарів, що може бути сформована різними способами» [1, с. 30]. Чим вужче поняття, тим менше можливості знайти різницю в його трактуванні. Деякі автори не розглядають окремо поняття «товарного асортименту», а дають лише визначення «товарної номенклатури», ототожнюючи ці два поняття.
Провідний фахівець у сфері маркетингу Ф. Котлер зазначає, що кожний товарний асортимент потребує власної стратегії маркетингу[7, с. 356], а номенклатура характеризує лише перелік асортиментних груп і товарних одиниць [4, с. 43]. Між товарною номенклатурою і асортиментом має місце зв'язок цілого і часткового. Водночас номенклатура характеризує виробничу діяльність на вищому організаційному рівні порівняно з асортиментом [6, с. 53].
Деякі вчені вважають, що асортимент визначає, по-перше, підприємство, яке пропонує даний набір товарів, по-друге, схожість товарів за певними ознаками. Наприклад, Ф. Котлер пропонує таке визначення товарного асортименту: «сукупність всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються конкретним продавцем» [6, с. 343]. А, науковець А.П. Дурович вважає, що: «асортимент – це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство» [3, с. 201].
Можна виділити певні ознаки, за якими визначають асортимент:
– реалізація через конкретні типи торговельних закладів;
– для визначеної категорії споживачів;
– продаж у певному діапазоні цін;
– для визначеної області застосування.

Підбір, планування та регулювання асортименту товарів базується на таких принципах:
1. Відповідності структури попиту споживачів району діяльності підприємства.
2. Комплексності задоволення попиту споживачів у межах вибраної ніші сегмента споживчого ринку.
3. Забезпечення потрібної широти, глибини та сталості асортименту.
4. Забезпечення умов для отримання цільового розміру прибутку.
Урахування першого принципу передбачає, що розробка асортиментної політики підприємства повинна базуватися на матеріалах вивчення попиту, як задоволеного, так і незадоволеного, та того, що формується.
Тільки відповідність між структурою товарообороту та структурою попиту забезпечує успішну реалізацію товарів.
Необхідність комплексного задоволення попиту споживачів обумовлюється потребою забезпечення високої якості торговельного обслуговування, створення умов для скорочення часу покупців на пошук товарів та здійснення покупки.
Забезпечення відповідної широти, глибини та сталості асортименту товарів є обов'язковою умовою підтримки конкурентоздатності підприємства у певному сегменті споживчого ринку. Широта асортименту характеризує кількість товарних груп та підгруп, які реалізує підприємство, глибина— кількість різновидів товарів за окремими споживчими або якісними ознаками (фасонами, моделями, розмірами, сортами та іншими показниками).
Стійкість асортименту визначається співвідношенням кількості різновидів товару, який постійно перебуває в реалізації, з кількістю різновидів, передбачених асортиментним переліком. Забезпечення стійкості асортименту створює передумови для закріплення покупців, скорочення їх часу на пошук потрібного товару.
Формування асортименту покликане створити умови для отримання підприємством необхідного прибутку. Це обумовлено тим, що рішення стосовно підбору асортименту визначають обсяг доходів підприємства від торгової діяльності, величину витрат обігу (в зв'язку з різною товарною витратоємністю), потребу в обіговому капіталі (у зв'язку з різною оборотністю запасів окремих товарів) та інших найважливіших господарсько-фінансових показників підприємства.
Формування асортименту товарів, що реалізуються торговим підприємством передбачає проведення таких етапів роботи:
1. Визначення переліку основних груп та підгруп товарів, що реалізуються, виходячи з обраної товарної спеціалізації підприємства та потреб його потенційних споживачів.
2. Розподілу окремих груп та підгруп товарів між споживчими комплексами постійного та сезонного характеру. При проведенні цієї роботи слід врахувати розмір торгової площі підприємств, а також спеціалізацію підприємств-конкурентів, розташованих у районі діяльності цього підприємства, особливо вузькоспеціалізованого [4, C. 450-452].
Структура «оптимального» асортиментного портфелю включає: ексклюзивний (унікальний) асортимент, обов’язковий (базовий) асортимент, імпульсний (сезонний) асортимент, додатковий асортимент. Вчасне оновлення асортименту продукції (послуг) із урахуванням зміни кон’юнктури ринку є одним із важливіших індикаторів ділової активності підприємства та його конкурентоспроможності [8].
Обґрунтування планової структури реалізації товарів щодо товарних груп або товарних комплексів здійснюється різними методами:
1. На основі коефіцієнтів еластичності реалізації окремих груп товарів від обсягу товарообороту або доходів населення.
2. На основі побудови економіко-математичних моделей і на основі використання економіко-статистичних методів.
3. На основі норм споживання, тобто забезпеченості окремими видами товарів.
Метод планування структури товарообороту на основі коефіцієнтів еластичності реалізації окремих груп товарів від загального обсягу товарообороту підприємства використовується у підприємствах, що не очікують суттєвих змін асортименту товарів. Застосування цього методу передбачає проведення таких розрахунків:
1. Коефіцієнтів еластичності продажу окремих груп товарів.
2. Диференціації планового темпу приросту товарообороту загалом за підприємством за товарними групами на основі розрахованих коефіцієнтів еластичності.
Планування структури товарообороту на основі коефіцієнтів еластичності реалізації окремих груп товарів від доходів населення проводиться аналогічно, але замість обсягу товарообороту базовим показником виступає рівень доходів споживачів, що обслуговуються цим підприємством. Використання цього методу можливе за умови наявності інформації про доходи населення та тенденції їх зміни.
Одним із можливих підходів до розрахунку планової структури товарообороту є використання нормативів товарообороту на 1 м2 площі торгового залу. Цей метод планування рекомендується для використання на нових підприємствах або при умові асортиментної диверсифікації діяльності.
Плановий обсяг реалізації за окремими товарними групами можна також визначити на базі використання економіко-статистичних методів (середнього темпу зростання (приросту). При використанні економіко-статистичних методів на заключному етапі роботи потрібно здійснити перевірку відповідності сумарного обсягу реалізації окремих груп товарів раніше розробленому плановому показнику загального обсягу товарообороту підприємства.
Динамічність зміни обсягу та структури споживчого попиту обумовлює потребу постійного здійснення стратегічного регулювання асортиментної структури товарообороту на основі використання концепції маркетингу.
Маркетинговий підхід до проблеми регулювання роздрібного товарообороту дозволяє розробити конкретну стратегію, що базується на оцінці реальної ситуації на ринку, можливостей торгового підприємства і полягає у розробці відповідних заходів щодо реалізації комплексу цілей з використанням найбільш прийнятих економічних засобів[4, C.455]
Необхідно пильну увагу приділяти заходам з впровадження інноваційної продукції та забезпечення її достатньої частки у асортименті товарів підприємства. При цьому, в теперішніх умовах шляху інноваційного розвитку економіки підприємствам необхідно при розробці асортиментної концепції виявляти рівень впливу питомої ваги інноваційної продукції в цілому та окремих її видів на кінцеві результати діяльності. Також доцільно у сучасних умовах у структуру оптимального асортиментного портфеля також включати інноваційну продукцію. При формуванні асортименту на основі вивчення життєвого циклу виробів слід виявляти ступінь впливу зрушень у структурі продукції, яка знаходиться на різних етапах життєвого циклу, на економічні показники діяльності підприємства. Це дасть змогу комплексно і всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики суб’єкта господарювання та сформувати оптимальний асортимент його продукції [8].
Отже, формування конкурентоспроможного товарного асортименту підприємств передбачає впровадження нових підходів до управління як галуззю, так і окремими підприємствами, які будуть враховувати масштаби соціально-економічної взаємодії зацікавлених сторін, ускладнення економічних, фінансових, інформаційних, технологічних та соціальних зв’язків.
За допомогою управління обсягом і асортиментною структурою, розробленої з урахуванням закономірностей розвитку сучасних економічних процесів забезпечить довготерміновий успіх у своїй діяльності, а також задовольнить у найбільш повному обсязі потреби та бажання покупців.
Список використаних джерел:
1. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова – Донецьк: НУЕТ, 2010. – 599 с.
2. Єрмошенко М.М. Маркетинг: підручник / М.М. Єрмошенко, С.А. Ерохін, А.В. Базилюк – К.: Нац. акад. управління, 2011. — 631 с.
3. Дурович А.П. Основы маркетинга: Учеб. пособие / А.П. Дурович. – М.: Новое знание, 2004. – 512с.
4. Марцин В.С. Економіка торгівлі:підручник [Електронний ресурс] : Марцин В.С. — К. :Знання , 2008. — 603с. / Режим доступу URL: http://pidruchniki.ws/1584072....tsin_bc
5. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика: підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна – К. : КНЕУ, 2007. – 386 с.
6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник / В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, М.Ю. Антонченко – К.: КНЕУ, 2009 – 419 с.
7. Котлер Филипп, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М., СПб., К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.
8. Смольянинов А. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства [Електронний ресурс] / Режим доступу URL: http://www.iteam.ru/publications /marketing/ section_ 28 /article_2963. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Сушко А., Вдосконалення асортиментної структури товарообігу
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: