Четвер, 21.06.2018, 01:12
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Цюга Ю., Сутність та основні напрямки зміцнення фінансового - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Цюга Ю., Сутність та основні напрямки зміцнення фінансового
Цюга Ю., Сутність та основні напрямки зміцнення фінансового
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:43 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineЮлія Цюга ,

4 курс, спец. «Фінанси і кредит», д. ф. н.,
Наук. кер. – Рилєєв С.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Сутність та основні напрямки зміцнення фінансового стану підприємства

У статті досліджено сутність фінансового стану підприємств в сучасних умовах за допомогою висвітлення думок вчених щодо пояснення « фінансового стану підприємства», а також запропоновані пропозиції щодо вдосконалення фінансового стану.

Забезпечення стабільного фінансового стану є важливим завданням функціонування будь-якого підприємства. Попередньою процедурою для прийняття ефективних управлінських рішень є оцінка, яка визначає стан підприємства та виявляє проблеми в його роботі.
Розв'язання проблеми управління фінансовим станом підприємства стоїть у центрі уваги багатьох сучасних наукових досліджень.
Питання дослідження фінансового стану підприємства висвітлено у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко В.М. Русак, В.А. Русак , Е.А. Маркар'ян, Г.П. Герасименко, С. Е. Маркар'ян, О.О. Прокопенко, І.Т. Балабанов, М.Я. Коробов, С.М. Онисько , П.М. Марич та О.С. Філімоненков .
Метою даної статті є дослідження сутності поняття «фінансовий стан підприємства» та обгрунтування основних показників оцінки фінансового стану, що найповніше характеризують, відповідно до поставлених завдань та конкретних умов функціонування підприємства.
На думку вчених Н.А. Русак, В.А. Русак , фінансовий стан підприємства характе¬ризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормаль¬ної виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства, доціль¬ністю і ефективністю їх розміщення та використання, фінансовими взаємина¬ми з іншими суб'єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Автори наголошують не тільки на забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, а й на доцільності й ефективності їх розміщення та використання. Але фінансовий стан не може характеризуватися тільки такими елементами, як платоспроможність та фінансова стійкість. [4]
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко вважають, що фінансовий стан — це стан економічного суб'єкта, що харак¬теризується наявністю в нього фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними для господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними су¬б'єктами. Це визначення хоча і більш широке, але не повною мірою визна¬чає сутність даного поняття [2].
Е.А. Маркар'ян, Г.П. Герасименко, С. Е. Маркар'ян розглядають фінансо¬вий стан як сукупність показників, які відображають його здатність погасити боргові зобов'язання. Фінансовий стан, на думку дослідників, є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. Таке трактування поняття фінансового стану не розкриває його сутності, а вказує тільки на один з елементів фінансового стану — платоспроможність. Також треба зазначити, що фінансовий стан — це не сукупність показників. За допо¬могою показників фінансовий стан лише кількісно оцінюється [5].
О.О. Прокопенко надає наступне поняття «фінансового стану, як економічної категорії, яка визначає реальну та потенційну фінансову спроможність підприємства, за допомогою якої можна організувати розрахунки та забезпечити стабільність фінансових ресурсів» [6].
І.Т. Балабанов робить акцент на конкурентоспроможності і дає наступне визначення: «Фінансовий стан господарюючого суб'єкта – це характеристика його фінансової конкурентоспроможності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою і іншими господарюючими суб'єктами» [5].
Досить повним є визначення сутності поняття фінансового стану у автора М.Я. Коробова. Він стверджує, що «фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити, як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями» [7].
А.М. Поддєрьогін надає таке визначення : фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом взаємодії елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [4].
Наведемо точку зору авторів дослідження теоретичних основ фінансового стану підприємства С.М. Онисько та П.М. Марич, які зазначають, щофінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю його фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю [5] .
О.С. Філімоненков під фінансовим станом підприємства розуміє рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [6] .
Отже, проаналізувавши думку багатьох вчених можна надати своє визначення фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Для того, щоб фінансовий стан підприємства був на належному рівні, фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів.
Нераціональне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні виробництва й реалізації продукції, невиконання плану прибутку від операційної діяльності, збільшення відсотків за банківський кредит, зростання економічних санкцій за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом обчислення системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансове становище суб'єктів господарювання .
До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, належать такі:
1) показники оцінки майнового стану підприємства;
2) показники ліквідності та платоспроможності;
3)показники аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, аналізу оборотності капіталу та трансформації активів, аналізу рентабельності капіталу);
4) показники ділової активності (обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей, обертання оборотних коштів, ресурсовіддача);
5) показники оцінки фінансової незалежності (показники оцінки структури джерел засобів підприємства);
6) показники позицій підприємства на ринку цінних паперів [1] .
Таким чином, показники оцінки фінансового стану мають відображати кредитоспроможність підприємства, доцільність інвестування грошових коштів у нього, тобто наскільки надійним є це підприємство як партнер у фінансовому відношенні.
Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдосконалення. Для того ,щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні переваги шляхом пошуку підвищення ефективності власної діяльності.
Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в основному, фінансова звітність. Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації продукції. Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип заходів залежить від особливостей конкретного підприємства та обраної ним стратегії маркетингу.
Особливу увагу необхідно звернути увагу на приховані резерви. Одним з основних напрямів пошуку резервів є зменшення вихідних грошових потоків через зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є прибуток. На кожному підприємстві, залежно від його особливостей, можуть бути різними набір факторів, які впливають на собівартість [2]. У свою чергу скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції та зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку.
Шляхами покращення фінансового стану підприємства через виявлення
прихованих резервів є: здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у робочому процесі; використання зворотного лізингу.
Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів через проведення реструктуризації активів підприємства, перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства та інше.
Отже фінансовий стан це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.
Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності. Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства.

Список використаних джерел:
1. Аверіна М. Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства : шляхи покращення / М. Ю Аверіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 92-100.
2. Загородній А. Г. Фінансовий словник : підручник / Загородній А. Г. , Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. – [ 3-тє вид.змін. й доп] . – К. : Знання, 2004. – 415 с.
3. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г.В. Карпенко // Економіка держави. – 2010. - №1. – С. 61-62 .
4. Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №9. – С. 92-100 .
5. Рогоза С. А. Характеристика підходів до визначення поняття «фінансовий стан підприємства» [Електронний ресурс] / С. А. Рогоза – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/10_83897.doc.htm
6. Щегольська М. М. Сутність фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Щегольська, О. Ю. Руденок – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Economics/31840.doc.htm 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Цюга Ю., Сутність та основні напрямки зміцнення фінансового
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: