Вівторок, 19.06.2018, 19:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Черган О., Особливості використання методів економіко.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Черган О., Особливості використання методів економіко....
Черган О., Особливості використання методів економіко....
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 12:45 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Оксана Черган,

5 курс, спец. «Економічна кібернетика», д.ф.н.,
Наук. кер. – Королюк Ю. Г.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Особливості використання методів економіко-математичного моделювання для оптимізації господарської діяльності підприємств

Сьогодні, актуальність та перспективність методів економіко-математичних моделювання в дослідженні та прогнозуванні економічних процесів не викликає сумнівів. Їх використання є важливим напрямком удосконалення економічного аналізу, який підвищує ефективність діяльності підприємства та їхніх підрозділів. В сучасній економічній практиці економіко-математичні методи досягли суттєвого поширення, викликаного високим рівнем розвитку виробництва, зростанням темпів науково-технічного прогресу та розвитку інформаційних технологій.
Становлення вітчизняної теорії економіко-математичного моделювання було визначено працями: Б.Буркінського, В.Вітлінського, Б.Грабовецького, В.Здрока, Н.Лепи, В.Осипова, С.Прокопова, М.І.Туган-Барановського та інших. За допомогою економіко-математичних методів зазначені науковці провели практичні розрахунки, дали обґрунтовані висновки, здійснили прогнози стосовно багатьох економічних явищ і процесів. Однак розвиток сфери економіко-математичного моделювання, зокрема, її практичного аспекту, застосовного до опису діяльності малих підприємств ще далекий від свого завершення.
Як відомо, моделювання – це процес побудови моделі, за допомогою якого визначається функціонування об’єктів різної природи. Він складається з трьох основних елементів: суб’єкта, об’єкта дослідження моделі, з допомогою якої суб’єкт пізнає об’єкт. Модель – це такий матеріально або розумово зображуваний об’єкт, який у процесі дослідження замінює об’єкт-оригінал таким чином, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про цей об’єкт. Іншими словами, модель – умовне зображення об’єкта, що певною мірою адекватно описує його функціональні характеристики, які істотно важливі для поставленої мети дослідження. Разом із тим, можна стверджувати, що модель – це інструмент кількісного аналізу певних явищ, крім того, вони розвивають інтелект і дають багато корисного для прийняття рішень [1, с. 8].
Саме тому, застосування економіко-математичного методів є важливим напрямком підвищення ефективності діяльності підприємства. Так, економіко-математичні методи та моделі на підприємстві використовуються:
- при прийнятті управлінських рішень;
- при плануванні прибутковості підприємства;
- в управлінні діяльністю підприємства;
- при формуванні цінової стратегії підприємства;
- при формуванні матеріальних ресурсів підприємства .
Математичне моделювання діяльності підприємства можна подати у вигляді комплексу задач, розв’язання яких слід здійснювати трьома етапами. На першому етапі визначають призначення і специфіку моделей, математичний апарат та інформаційне забезпечення, які використовуватимуться у дослідженні, основні напрямки і тенденції у розробленні й використанні моделей, напрямки та методи проведення дослідження. Другий етап передбачає дослідження моделей, виявлення та оцінку можливостей економіко-математичного інструментарію аналізу діяльності підприємства. На третьому етапі досліджується можливість і необхідність створення системи моделей, забезпечується узгодженість їх функціонування, розробляється проект моделі системи, яка вивчається [2, с. 260].
Варто підкреслити, що в управлінні підприємницькою діяльністю все більш активно використовуються економіко-математичні моделі підтримки прийняття управлінських рішень. Першочергові проблеми, які встають перед підприємствами різних рівнів і для яких доцільно застосовувати економіко-математичне моделювання, такі:
1) визначення номенклатури продукції (або видів послуг), а також оптимізація обсягів виробництва на певний перспективний період;
2) розподіл наявних матеріальних та фінансових ресурсів за видами діяльності;
3) визначення ціни, яка забезпечуватиме необхідний (або оптимальний) рівень прибутку;
4) визначення розмірів асигнувань на придбання обладнання та його комплектацію;
5) визначення потреб у кредитах, що залучатимуться;
6) визначення впливу змін вартісних показників (наприклад, цін на виробничі ресурси) на економічну ефективність підприємства тощо.
Оптимізаційні методи та моделі математичного програмування та дослідження операцій знайшли широке використання для розв'язання різноманітних задач ринкової економіки. Довільна оптимізаційна модель (оптимізаційна задача) містить, як правило, дві складові: цільову функцію та обмеження [3, с. 95].
Аналізуючи особливості використання економіко-математичних методів в економіці, зазначимо, що прибуток залишається основною метою створення та функціонування підприємства і є одним з основних фінансових показників оцінки господарської діяльності господарюючого суб’єкта. Таким чином, на підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку; за показниками витрат на одну гривню продукції; економічний аналіз. Для вирішення конкретних задач управління прибутком підприємства застосовується цілий ряд спеціальних систем та методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну оцінку окремих аспектів його формування, розподілу та використання [4, с. 75-76].
Фінансовий успіх підприємства, його місце на ринку значною мірою залежить від правильної стратегії поведінки. Для вибору раціональних варіантів управління підприємством необхідно прогнозувати можливі ситуації, впливати на них, спрямовуючи його господарську діяльність на досягнення поставленої мети. Виконувати раціональне управління всією економіко-виробничою системою з урахуванням змін кожного виду елементів, вирішення конфліктних ситуацій без застосування економіко-математичних методів неможливо [5, с. 126].
Високоактуальним є застосовування економіко-математичних методів в процесі планування діяльності підприємств. Завдяки ним здійснюється оптимізація плану підприємства за допомогою математичних залежностей і прийнятого критерію оптимізації. Крім цього, використовуючи економіко-математичні методи і моделі можна:
- точно і компактно викласти положення економічної теорії;
- формально описати зв’язки між економічними змінними;
- розв’язати задачі оптимізації планування та управління, відображаючи специфіку виробничих процесів;
- своєчасно реагувати на зміни цілей, обмежень на ресурси, залежностей між параметрами та адекватно коректувати плани й управлінські рішення;
- отримати інформацію про об’єкт, його функціонування;
- спрогнозувати об’єкт і його поведінку в майбутньому[1, с.105-106].
Використання відповідних економіко-математичних методів дозволяє більш глибоко дослідити процес факторного впливу на формування ціни, а також визначити особливості реалізації продукції в умовах прогнозної ринкової ситуації. У сучасних умовах існує великий економіко-математичний інструментарій, за допомогою якого можна зробити відповідну оцінку цінової стратегії. Вона полягає в тому, що на основі такого моделювання з використанням конкретного економіко-математичного методу можна встановити доцільність впровадження вибраної цінової стратегії у процесі її формування. У загальному вигляді економіко-математична модель у ціноутворенні становить логічний комплекс елементів і функцій, який ґрунтується на математичному описі процесу формування ціни.
Для ефективності організації діяльності підприємства необхідно передбачити максимальне задоволення потреб виробництва у матеріальних ресурсах за мінімальних затрат на їх придбання. В результаті реалізації економіко-математичної моделі формування матеріальних ресурсів підприємства визначається варіант придбання матеріалів для виробництва продукції у різних постачальників з найменшими можливими витратами на закупівлю та доставку. При цьому береться до уваги необхідність забезпечення потрібної на певний час підприємству кількості різних видів матеріалів і враховується наявний обсяг та витрати на транспортування кожного виду матеріалу від постачальників [6, с. 205].
Узагальнюючи вищезазначене, підкреслимо факт інтеграції методів економіко-математичного моделювання у всі аспекти управління діяльністю підприємств виробничої та торговельної сфери. Стан сучасного економіко-математичного інструментарію, розвиток системи чисельних параметрів діяльності економічних об’єктів визначають ефективність використання методів моделювання в оптимізації їх господарської діяльності. Однак, широке прикладне впровадження методів економіко-математичного моделювання в систему менеджменту підприємств пов’язане із низкою особливостей:
- необхідністю розвитку “культури” та рівня математичної підготовки менеджерів підприємств;
- потребою організації фіксування та зберігання системи чисельних показників, що характеризують внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства;
- встановлення дерева цілей функціонування підприємства, що визначатиме зміст цільових функцій.

Список використаних джерел:
1. Іващук О. Т. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ “Економічна думка”, 2008. – 704 с.
2. Бідник Н. Б. Використання математичних методів і моделей в економіці, фінансах / Н. Б. Бідник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.6. – С. 258-262.
3. Каткова Т. І. Використання економіко-математичних моделей підтримки прийняття рішень за умов невизначеності / Каткова Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2008. – №3(3). – С. 94-97.
4. Сіневіч О. В. Роль прибутку в умовах трансформації економіки / О.В. Сіневіч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №53. – С. 76-78.
5. Куліков П. М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства : Навчальний посібник / П. Куліков, Г. Іващенко. – Харків: ХНЕУ “Інжек”, 2009. – 151с.
6. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.


 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Черган О., Особливості використання методів економіко....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: