Середа, 23.05.2018, 03:16
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сирота К., РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сирота К., РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ...
Сирота К., РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:48 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Катерина Сирота,

5курс
спец. «Облік і аудит в підприємництві», д.ф.н.,
Наук.кер.- Присяжнюк С.В.,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

У світовому співтоваристві при сучасному зростанні ділової міжнародної активності й обсягів іноземних інвестицій питання вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку набуває великого значення. Розмаїття стандартів може скоротити інтернаціональні потоки капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку. Україна не повинна стояти осторонь від тих тенденцій, які обумовлюють сьогодні розвиток ринку капіталів. У жодній країні світу фінансовий ринок не може розвиватися у відриві від ринку міжнародного. У першу чергу, це стосується країн із перехідною економікою, у яких ринки капіталу споконвічно створювалися багато в чому завдяки іноземним інвестиціям. Умови інвестування, у тому числі засоби й механізми розкриття фінансової інформації, відповідали міжнародним нормам.
Незважаючи на те, що всі національні Положення бухгалтерського обліку (ПБО) України значною мірою ґрунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не тотожні.
Значні зміни, внесені до чинних міжнародних стандартів Радою з МСБО у грудні 2003 року, поглибили існуючі розбіжності, тому сьогодні актуальним є вирішення проблеми уніфікації української системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародною [1, с.16-20].
Вирішенню цієї проблеми приділяють увагу вітчизняні вчені та практики: Ф. Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та ін. Серед найбільш відомих зарубіжних дослідників слід назвати Р. Антоні, А. Афанасьєва, Дж. Блейка, Я. Вільямса, Ж. Дішара, В. Ковальова, Д. Мітчела, Б. Нідлза [2, с. 19-21]. Однак ряд важливих питань щодо порівняльної характеристики міжнародних стандартів та національних положень бухгалтерського обліку залишається дотепер невирішеними.
Метою статті є аналіз національного та міжнародного стандартів бухгалтерського обліку "Виплати працівникам", визначення доцільності їх практичного застосування вітчизняними підприємствами і розробка рекомендацій по удосконаленню системи обліку оплати праці.
Упродовж 1999-2004 років відбулися суттєві зміни в системі бухгалтерського обліку в Україні з напрямку її гармонізації з міжнародними стандартами. Проте, застосування МСБО є не метою реформування бухгалтерського обліку, а інструментом забезпечення потреб користувачів у якісній інформації, що надає правдиву картину фінансового стану й результатів діяльності суб'єкта господарювання.
Щодо порівняльних характеристик національних і міжнародних стандартів «Виплати працівникам» можна спостерігати ряд відмінностей. Облік праці, заробітної плати та інших виплат на будь-якому підприємстві займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва та обігу. Заробітна плата –
це винагорода, що обчислюється, як правило, у грошовій формі, яку власник чи уповноважений ним орган зобов’язаний виплачувати працівнику за виконану ним роботу.
Інтеграція України в світовий європейський простір вимагає впровадження принципово нового організаційно-економічного механізму регулювання праці та її оплати. Він повинен ґрунтуватись на сучасних прогресивних міжнародних стандартах методології та організації бухгалтерського обліку, що обумовлює необхідність дослідження оцінки ефективності організації облікових процесів і визначення основних напрямів їх удосконалення.
В умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, який утворюється в результаті взаємодії попиту на працю та її пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці. У цьому розумінні найчастіше вживаються показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості [3, с. 590-593].
З позиції найманого працівника заробітна плата - це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці та який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили [4, с.510-512].
В Україні виплати по заробітній платі регламентує ПСБО 26, згідно з яким виплати працівникам включають в себе поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати.
У міжнародній практиці розрахунки з працівниками регулюються МСБО 19 "Виплати робітникам ", відповідно до якого, виплати працівникам - це всі форми компенсації, які надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [5].
Проведена нами порівняльна характеристика ПСБО 26 та МСБО 19 представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика МСБО19 із ПСБО26
Критерії МСБО ПСБО
1 2 3
Ціль
Визначення бухгалтерського обліку і розкриття інформації про виплати працівникам Визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати за
роботи, виконані робітниками, та її розкриття у фінансової звітності
Сфера застосування Застосовується роботодавцем при обліку всіх виплат працівникам, за винятком тих, до яких, застосовується МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій " Застосовується роботодавцями, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форми власності (крім бюджетних установ)

Продовження табл. 1

1
2
3
Склад виплат
працівникам Короткострокові виплати працівникам, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам Поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати

Внески на соціальне забезпечення

Включають у відповідні короткострокові винагороди працівникам
Якщо виходити з положень Інструкції із застосування Плану рахунків, то можна дійти висновку, що соц. відрахування не належать до винагород працівникам. Водночас положення ПСБО 26 можуть дати декілька підстав для протилежного висновку

Програми участі в прибутку та преміювання Регулюється. Підставою для нарахування резерву премій (визначення очікуваних витрат) можуть бути не тільки юридичні, але й конструктивні (традиційні) зобов’язання (тобто зобов’язання, що випливають із неофіційної практики компанії) Не регулюється
Зобов’язання за програмами участі в прибутку Визначається як витрати, а не як розподіл прибутку Не регулюється

Надійність оцінки зобов’язань за програмами участі в прибутку та преміювання Установлено вимоги:
-офіційні умови програми містять формули розрахунку суми виплати;
-підприємство розраховує суми до затвердження фінансової звітності;
-або колишня практика чітко затверджує суму (можливість оцінки) конструктивного зобов’язання Не регулюється
Програми виплат по закінченні трудової діяльності (пенсійні плати)
У МСБО детально опис обліку таких виплат
У даному ПСБО вони практично не розкриті

Таким чином, застосовуваний в Україні стандарт ПБО 26 "Виплати працівникам", дублює однойменний МСБО 19, що робить доцільним його використання в національному масштабі. Український варіант обліку відрізняється аналітичністю, ясністю викладу, доступністю в практичному застосуванні, забезпечує тотожність аналітичного обліку з даними синтетичного. Таким чином, можна зробити висновок, що в ПБО 26 "Виплати працівникам" інформація представлена в більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на вивчення стандарту і полегшує роботу бухгалтера.
Список використаних джерел:
1. О.Соболева. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика // Економіка.- 2009. №4. С.16-20.
2. М.М. Лужеренко. Вітчизняний та зарубіжний досвід вдосконалення оплати праці на підприємствах // Економічні науки.- 2010. №65. С.19-21.
3. Основи економічної теорії : підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. ; за ред. А. А. Чухно. – К. : Вища школа, 2001. – 606 с.
4. Бревнов А. А. Основы экономической теории : учебн. пособ. / А. А. Бревнов. – 2-е. изд. – Харьков : ООО "Одиссей", 2006. – 512 с.
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам» www.rada.gov.ua.
6. Положення стандарт бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерством фінансів України від 28.10.2003р. №601, від 10.11.2011 р. №1591); 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сирота К., РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: