Пятниця, 20.04.2018, 05:16
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бордюжан З., Сутність діагностики стану господарської... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бордюжан З., Сутність діагностики стану господарської...
Бордюжан З., Сутність діагностики стану господарської...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:41 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Бордюжан З.С.


6 курс, сп-ть «Менеджмент і адміністрування», з/ф
Науковий керівник: Гуменюк А.М.
ЧТЕІ КНТЕУ
Сутність діагностики стану господарської діяльності підприємства

Досліджено необхідність застосування діагностики у господарській діяльності підприємства. На основі аналізу наукових публікацій розглянуто сутність поняття "діагностика", етапи здійснення діагностики, функції та завдання діагностики стану діяльності підприємства.

Підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, забезпечення її зростання в умовах ринкових відносин зумовлюють необхідність виявляти на підприємстві наявність фактів безгосподарності, непродуктивних витрат, нерозумного вкладення коштів тощо. Для їхнього усунення варто виявляти й мобілізовувати в діяльність підприємства резерви виробництва, раціонального й ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Комплекс діагностичних процедур є стартовою фазою в розвитку підприємства. Підприємство може й повинно у своїй господарській діяльності використовувати сприятливі й переборювати несприятливі чинники – умови для реалізації своїх інтересів і завдань.
Вивченню актуальності та розкриттю сутності досліджуваного явища приділили увагу А.А. Бєляєв, О.С. Вартанов, В.А. Верба, А.Е. Воронкова, О.О. Гетьман, М.М. Глазов, А.П. Градов, Н.Г. Данілочкіна, Н.М. Євдокимов, Т.О. Загорна, А.В. Кирієнка, Б. Коласс, Е.М. Коротков, Т.Д. Костенко, Л.А. Костирко, В.І. Кузін, А.І. Муравйов, Н.В. Родіонова, Т.І. Решетняк, І.Г. Сокириська, З.Н Соколовська, І.Д. Фаріон, В.М. Шаповал, Г.О. Швиданенко та інші. Але, як видно з аналізу окремих публікацій, вимоги до змісту процесу діагностики, перелік об'єктів дослідження, методологія узагальнення отриманих результатів ще перебувають на стадії формування та неоднозначно трактуються окремими фахівцями. Тому основним дослідницьким завданням цієї роботи є уточнення поняття "діагностики стану господарської діяльності підприємства" та обґрунтування основних її завдань.
Метою статті є визначення сутності діагностики стану господарської діяльності підприємства.
Діагностика не є чимось новим у розвитку економіки вітчизняних підприємств. Від визначення і оцінки стану функціонування суб’єктів економічного процесу залежить розроблення комплексу профілактичних заходів, рекомендацій і процедур, спрямованих на поліпшення цього стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій у невизначеному ринковому середовищі. Тобто економічна діагностика повинна виступати як обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить подальший напрям дій суб’єкта господарювання. Будь-який невірно зроблений діагностичний висновок може звести нанівець усі зусилля і сподівання підприємства на ринку в пошуку стабільності чи кращих перспектив розвитку [3, c. 53].
Термін «діагностика» походить з грецького diagnōstikόs - здатний розпізнавати, і розглядають його як вчення про методи і принципи розпізнавання проблемних ситуацій (хвороб у медицині, поломок у пристроях, незадовільних результатах функціонування економічних об’єктів) і постановки діагнозу. Іншими словами діагностика передбачає розпізнавання стану об’єкта за другорядними ознаками; дослідження стану об’єкта; формування уявлення про об’єкт.
Аналіз літературних джерел з проблеми діагностики стану підприємства дозволяє зробити висновок про те, що існує безліч різних підходів до визначення сутності діагностики. Вчені О.В.Раєвнєва і С.О.Степуріна вказують, що термін «діагностика» (від грец. diagnostikos - здатний розпізнавати) означає розпізнавання стану об’єкта, в тому числі й економічного, що відповідає традиційній термінології економічного аналізу. Незважаючи на істотну багатоваріантність змісту терміну «діагностика», більшість авторів трактують її як розпізнавання стану об’єкта, що досліджується, як у ретроспективному, так і перспективному періодах. [4]
Так, наприклад, А.І. Муравйов трактує діагностику як спосіб встановлення характеру збоїв нормального перебігу господарського процесу на підставі типових ознак, властивих тільки цьому об'єкту [2, c.1 7]. Тобто автор акцентує увагу лише на аналізі і контролі відхилень від нормального перебігу господарської діяльності підприємства. Але це не розкриває повністю зміст діагностики, її потенційні можливості як сучасного управлінського інструменту. Подібними є трактування діагностики й у інших авторів. Зокрема, А.П. Градов, В.І. Кузін, Н.Г. Данілочкіна діагностику розглядають як напрямок економічного аналізу, що дає змогу виявити характер порушення нормального перебігу економічних процесів на підприємстві [1, c. 24].
Частина дослідників взагалі ототожнюють діагностику з аналізом (економічним або фінансовим), не виділяючи спеціальних функцій і задач власне діагностики як окремого етапу управління. Зокрема, Г.О. Швиданенко та О.І. Олексик, розглядаючи фінансову діагностику, акцентують увагу на фінансово-економічному аналізі діяльності підприємства. Автори вважають, що система діагностики базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників економічного аналізу, тобто "економічна діагностика" та "економічний аналіз" є тотожними поняттями [5, c. 25].
На наш розсуд, під діагностикою стану господарської діяльності підприємства варто розуміти комплекс аналітичних, дослідницьких, пошукових дій, спрямованих на визначення і попередження диспропорцій у виробничих, фінансових і управлінських процесах, у використанні ресурсів та потенціалу підприємства і, як наслідок, запобігання економічним кризам на підприємстві.
Основними етапами здійснення діагностики, на нашу думку, є:
1. Підготовчий (ухвалення принципового рішення про виконання діагностики; встановлення завдань діагностики; визначення ресурсного забезпечення здійснення діагностики).
2. Планування часу, ресурсів, бюджету.
3. Формування робочої групи, яка складається з провідних спеціалістів підприємства для здійснення діагностичного аналізу. У випадку залучення зовнішніх консультантів, вони належать до складу робочої групи.
4. Збір матеріалів для діагностичного аналізу (збір інформації, формування бази даних, оброблення результатів).
5. Аналітичне оброблення даних.
6. Порівняння отриманих результатів з базовими за кожним параметром окремо і за загальним обсягом інформації діагностичного аналізу.
7. Ухвалення рішення про необхідність і пріоритетність можливих управлінських рішень на підприємстві загалом та за окремими напрямками діагностування.
8. Реалізація управлінських рішень.
Діагностика стану діяльності підприємства повинна охоплювати: оцінку економічних результатів діяльності підприємства з позицій конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг), рівня рейтингу підприємства, ділової активності та ділової репутації; діагностику витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), використання матеріальних ресурсів і стану їхніх запасів; діагностику стану і використання основних фондів; діагностику використання трудових ресурсів; діагностику фінансового стану підприємства і загрози банкрутства; оцінку екологічних наслідків діяльності підприємства; оцінку ефективності діяльності підприємства та основних чинників, які її визначають.
Отже, діагностику можна охарактеризувати як самостійну систему, що інтегрує аналітичну, контрольну, стимуляційну, індикативну, прогнозну, управлінську функції на рівні підприємства.
Використання діагностики дає змогу побудувати багаторівневу функціональну систему управління для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Метою діагностики є надання необхідних знань для прийняття рішення суб'єкта управління про використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану об'єкта управління у невизначеному середовищі функціонування та розроблення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.
Діагностика виконує три функції: оціночну (визначення стану функціонування об'єкта управління); діагностичну (виявлення можливих змін стану об'єкта); пошукову (визначення можливих заходів покращення або відновлення стану суб'єкта управління). Основними завданнями діагностики стану діяльності підприємства, на наш погляд, є такі:
1) оцінювання особливостей функціонування суб'єктів господарювання у невизначеному зовнішньому середовищі, виявлення ключових чинників впливу, виділення проблемних сфер і "вузьких місць", оцінювання загрози банкрутства;
2) обґрунтування передумов і чинників, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм функціонування суб'єктів господарювання;
3) узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення діагностики за різними напрямами діяльності підприємства для забезпечення ефективного управління;
4) підготовка та обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності суб'єкта господарювання у конкурентних умовах через покращення (відновлення) стану функціонування, спрямованого на стабільний розвиток.
Вирішення цих завдань дає змогу менеджерам вчасно ідентифікувати можливі загрози та ускладнення в діяльності підприємства у нестабільному ринковому середовищі та на цій основі вживати своєчасних превентивних заходів щодо їх недопущення. Саме це й відіграє важливу роль під час вибору методу оцінювання підприємства та надає перевагу економічній діагностиці порівняно з іншими підходами аналізу й оброблення економічної інформації.
У процесі дослідження встановлено, що діагностика займає особливе місце в системі управління діяльністю торговельного підприємства, оскільки від ефективності цього процесу залежить вся подальша господарська діяльність підприємства торгівлі.
Виявлено, що діагностика стану господарської діяльності підприємтсва є інструментом обробки і надання необхідної інформації для забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінського рішення на підприємствах торгівлі. Від того наскільки достовірна і повна інформація формується в процесі економічної діагностики, залежить якість прийнятого рішення, а надалі і підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств.
При практичній реалізації діагностики на сучасному етапі управління вона зобов’язана сполучити в собі весь спектр пропонованої до неї вимог та відповідати певним принципам. Це дозволить вірогідно оцінити реальну ситуацію на підприємстві за досить короткий час, визначити його стабільність до негативних факторів, крім того, дозволить визначити його потенціал. Отже, знання сутності, характеристики, мети і завдань діагностики підприємства дає змогу чітко орієнтуватися в умовах обмеженого доступу до інформації для ухвалення ефективних управлінських рішень в умовах ринкових відносин.

Список використаної літератури:
1. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М. : Изд. об. "ЮНИТИ", 1999. - 278 с.
2. Муравьев А.И. Теория экономического анализа: проблемы и решения / А.И. Муравьев. - М. : Изд-во "Финансы и статистика", 1998. - 144 с.
3.Приймак С.В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу: Автореф. дис. канд. екон. наук / 08.00.08. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 20 с.
4.Раєвнєва О.В., Степуріна С.О. Моделювання фінансової діагностики стану підприємства // Економіка і регіон. – 2005. – №3 (6). – С.74-80.
5. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексик. - К. : Вид-во КНЕУ, 2002. -192 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бордюжан З., Сутність діагностики стану господарської...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: