Четвер, 21.06.2018, 00:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мінюк А., МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Мінюк А., МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Мінюк А., МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:28 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Мінюк Анна,

3 курс, «Економічна кібернетика», д. ф. н.
Науковий керівник – Вудвуд В.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні принципи та методичні підходи до його здійснення, їх переваги, недоліки та пропозиції щодо його удосконалення.
Ключові слова: фінансовий стан, оцінка фінансового стану, фінансова стійкість, платоспроможність, рентабельність.

This article explores the nature and the need to analyze the financial condition in the modern world. The basic methodological approaches to its implementation, its strengths, weaknesses and suggestion, is considered in relation to their improvement.
Keywords: financial position, financial condition assessment, financial stability, solvency, profitability.

Актуальність. Одним з головних завданнь будь-якого підприємства є отримання прибутку. Аналіз фінансового стану підприємства в ринковій економіці становить важливу частину інформаційного забезпечення управлінських рішень керівництвом компанії. Вивчаючи фінансовий стан підприємства можна зробити висновки про його платоспроможність та ефективність його роботи. Виявлення різних можливостей підвищення ефективності функціонування, визначення перспектив розвитку, знаходження нових шляхів подолання цих проблем є головним напрямком практичної реалізації аналізу фінансового стану підприємства.
Проте окремі теоретичні питання аналізу фінансового стану і платоспроможності, оцінки фінансової стійкості підприємства недостатньо опрацьовані. Крім тогоспостерігаються певні трудності в організації роботи по проведенню аналізу фінансового стану на практиці. Саме це і зумовило потребу подальшого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, що приділили увагу вивченню проблеми аналізу фінансового стану підприємств, слід виокремити таких як А.О. Азарова, М.Д. Білик, Г.С. Белай, С.О. Булгакову, О.Є. Кузьмін, А.П. Куліш, В.С. Михайлов, А.О. Музиченько, І.Б. Олексів, О.І.Олесю, О.В. Рузакова, І.М. Сафронська, Р.В. Фещур, Г.О. Швиданенко та багатьох інших.
Вивчаючи дану літературу можна помітити, що кожен вчений наводить своє тлумачення понять фінансовий стан, фінансова стійкість та методи їх визначення.
Метою статті є дослідження сутності, принципів, існуючих методик і необхідності аналізу фінансового стану підприємства, а токож знаходження напрямків покращення його оцінки.
Відповідно до мети, об’єктом дослідження виступає фінансовий стан підприємства, а предметом – напрями і методики вивчення аналізу фінансового стану підприємства для забезпечення фінансової стійкості.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день зустрічається багато підходів, щодо визначення сутності фінансового стану підприємства. Так на думку Азарова А.О., фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, і визначається, як сукупність виробничо-господарських факторів, характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Для ефективного управління підприємсвтвом необхідно провести ефективну оцінку його фінансового стану[1, с.56].
Фінансовий стан підприємства залежить від комплексних результатів виробничої, фінансово-господарської та комерційної діяльності. Першочергово на фінансовому стані підприємства позитивно даються взнаки такі фактори як безперервне виробництво та реалізація високоякісної продукції.
Зазвичай, збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції та послуг, а також одночасне зменшення їх собівартості призведе до підвищення прибутковості підприємства. Це, в свою чергу, матиме позитивний вплив на загальний фінансовий стан.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на збільшення кількості фінансових ресурсів та ефективне їх використання, своєчасне погашення кредитних заборгованостей, виплат дивідендів, що сприятиме досягненню раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
На нашу думку це і зумовлює необхідність і практичну важливість систематичної оцінки фінансового стану підприємства. Таким чином, фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик діяльності будь-якого підприємства, що дає можливість оцінити доцільність використання наявних ресурсів та проаналізувати його подальний розвиток.
Поддєрьогін А.М. вважає метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління – розробку і реалізацію заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень [3, с. 558].
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами:
• прибутковість діяльності підприємства;
• оптимальність розподілу чистого прибутку;
• наявність власних фінансових ресурсів, необхідних для подальшої модернізації виробництва;
• раціональне розміщення основних і оборотних активів;
• платоспроможність та ліквідність.
Під час оцінки фінансового стану підприємства необхідно використовувати різні методи, прийоми та методики аналізу. Це надасть можливість оцінити фінансовий стан підприємства не тільки за короткі періоди часу, а і в динаміці – за ряд періодів, дозволить визначити "больові точки" у фінансовій діяльності, а також способи ефективнішого і більш раціонального використання фінансових ресурсів.
Неефективне використання фінансових ресурсів призводить до зменшення платоспроможності підприємства і, як наслідок, до ймовірних збоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до зниження прибутку та рентабельності підприємства, а також до загрози отримання певних економічних санкцій.
Для проведення аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємства використовуються різні методи. Можна зазначити, що методи фінансового аналізу – це система науково-методичного інструментарію для визначення фінансового стану підприємства. Виділяють такі основні методи оцінки фінансового стану:
- коефіцієнтний;
- комплексний;
- інтегральний;
- беззбитковий;
- рівноважний.
Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, що висвітлюють різні сфери господарювання підприємства, враховуючи вплив внутрішнього і зовнішнього середовищ на його фінансовий стан.
Проте існують недоліки даного методу,такі як:
1. Трудомісткість даного методу;
2. Багато з вищеперелічених показників не мають нормативних значень;
Даний метод необхідно використовувати лише на тих підприємствах, які мають час для потрібної інтерпритації отриманих результатів.
Показники за допомогою яких вивчається фінансовий стан підприємства за коефіцієнтним методом показано на рис.1.

Рис. 1. Показники коефіцієнтної оцінки фінансового стану.

Комплексний метод дає можливість виявити проблемні напрямки в діяльності підприємства, а також досліджувати причини, що їх зумовилюють. Недоліком даного методу є його трудомісткість та відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів. Це обмежує використання даного методу на практиці, особливо під час оперативної оцінки діяльності підприємства. На рис. 2 зображена схема оцінки фінансового стану підприємства за комплексним методом.


Рис. 2. Показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства

Під час інтегрального методу розраховується інтегральний показник на базі узагальнюючих показників за рівнем платоспроможності, фінансової незалежності та якості активів підприємства[4, с.66]. Сукупний (інтегральний) показник можна в будь-який момент доповнити будь-якою кількістю аналітичних напрямків та коефіцієнтів. Недолік – виникнення певної неузгодженості понять «ліквідність» та «платоспроможність». На рис. 3 наведені показники інтегрального методу оцінки фінансового стану підприємства.
Рис. 3. Загальні показники інтегрального методу

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні результатів діяльності підприємства, на можливості управління його витратами й результатами з метою досягнення необхідних показників беззбитковості виробництва. Критерієм оцінки фінансового стану підприємства в цьому випадку виступає запас фінансової міцності підприємства, тобто виторг від реалізації, що підприємство має після проходження порогу рентабельності. Отже, чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший фінансовий стан підприємства[2, с.254].
Даний метод є сучасним та практичним тому, що він включає беззбитковість (базовий аспект діяльності підприємства) та витратиі.
Недоліком даного методу, вважаємо, є те, що він не враховує такі критерії оцінки як конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ринкова і ділова активність.
Рівноважний метод базується на понятті ліквідності й оцінці фінансового стану підприємства з позицій досягнення рівноваги у сфері господарсько-інвестиційної та фінансової діяльності підприємства [1, с. 156]. Ідеальна фінансова рівновага підприємства виникатиме при рівності результатів господарської та фінансової діяльності. На рис. 4 зображена оцінка фінансового стану підприємства рівноважним методом.

Рис. 4. Оцінка фінансового стану підприємства рівноважним методом

Реалізація даного методу дала змогу встановити певні типові ситуації фінансового стану підприємства та розробити відповідні загальні рекомендації, що допоможуть досягнути фінансової рівноваги, що є надзвичайно цінним саме для даного методу. Проте, недоліком даного методу є неможливість врахування стану підприємства в конкретному, діловому, кредитному і ринковому середовищах.
Аналізу фінансового стану підприємства перешкоджають такі фактори,як:
1. Наявність різних форм власності;
2. Нестабільність законодавчої бази, що ставорює перешкоди на шляху проведення аналізу фінансового стану підприємства.
Тому, на нашу думку, для подолання даної проблеми в умовах кризової ситуації необхідно постійно удосконалювати вже існуючі та розробляти нові методи оцінки фінансового стану, а також знаходити нові шляхи їх подолання.
Один з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього фінансових ресурсів, що забезпечують йому високу конкурентоспроможність. В свою чергу, лише стабільне одержання прибутку забезпечить формування власних фінансових ресурсів. Таку ж думку сформулював у своїй праці Швиданенко Г.О.: «За рахунок прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного відтворення [5, с.210]».
Вважаємо, що основним напрямком забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві, зважаючи на кризовий стан економіки, насамперед зменшення об'єму споживання фінансових ресурсів. Кожне підприємство повинне самостійно обрати певний перелік заходів з покращення його фінансового стану, зважаючи на власну сферу діяльності, кон’юктуру ринку, інфраструктуру регіону де воно функціонує, системи управління, структури витрат, техніко-технологічних можливостей та ряду інших факторів.
Саме тому питання удосконалення методів фінансового забезпечення діяльності підприємства є актуальним на сьогоднішній день.
Висновки. Проаналізувавши все вищезазначене, виділимо найосновніші аспекти, що були розглянуті в даній статті:
• Фінансовий стан підприємства – один з найважливіших показників аналізу діяльності кожного підприємства, що залежить від комплексної виробничої, фінансово-господарської та комерційної діяльності.
• Існує багато методів оцінки фінансового стану, проте найефективнішим є комплексний метод, оскільки він дає можливість виявити всі проблемні напрямки діяльності підприємства, дослідити причини їх винекнення.

Список використаних джерел:
1. Азарова А.О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Монографія] // А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – ст. 172 .
2. Олексів І.Б., Фещур Р.В. «Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства» Журнал «Економічний вісник» Випуск 68[Текст], ст. 256-263
3. Поддєрьогін А.М Фінанси підприємств: підручник[Текст]// А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш – 6.вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – ст. 552 .
4. Сафронська І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства[Текст]// І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – ст. 65–67.
5. Швиданенко Г.О., Олесю О.І. – Сучасні технології діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства[Монографія]// Г.О. Швиданенко,О.І. Олесю – Київ.: КНЕУ, 2002 – ст. 209-211 . 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Мінюк А., МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: