Вівторок, 19.06.2018, 19:46
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Скігар Ю., ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Скігар Ю., ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ...
Скігар Ю., ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:18 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Юлія Скігар,

3 курс, спец. «Маркетинг», д.ф.н.,
Наук.кер. Вудвуд В.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут,
м.Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто сутність, мету, особливості розробки, формування і реалізації фінансової стратегії підприємства. Запропоновано методи, які доцільно використовувати для реалізації фінансової стратегії та резерви удосконалення фінансової стратегії.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, самостійності та відповідальності підприємств за результати своєї фінансово-господарської діяльності виникає об’єктивна необхідність проведення оцінки фінансового стану такої діяльності та виявлення тенденцій на довгострокову перспективу. Підприємства зацікавлені в розробці фінансової стратегії своєї фінансово-господарської діяльності. Фінансова стратегія передбачає не тільки фінансове забезпечення роботи суб'єкта господарювання, а також і досягнення економічних інтересів учасників господарської операції, зростання добробуту власників підприємства, досягнення соціальних і бюджетних цілей. Проте фінансова стратегія знаходиться під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає цілеорієнтованого та поетапного її формування, а також реалізації заходів фінансового характеру шляхом взаємодії з процедурно-технологічними елементами системи стратегічного управління та її ресурсними складовими. Цього можна досягти ув'язавши фінансову стратегію з фазами життєвого циклу підприємства та коливанням економічної кон'юнктури.
Метою статті є дослідження особливостей формування фінансової стратегії підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами реалізації і формування фінансової стратегії на підприємстві займалися такі зарубіжні вчені-економісти: Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, В. Кінг, Г. Клейнер, Д.Клиланд, Дж. Ламбен, М. Портер, Д. Таргет, а також вітчизняні, зокрема, І.О.Бланк, В.О. Вінокуров, А.В. Вовчак, В.Г. Герасимчук, А.П. Градов, Н. Гринчук, Г.І.Кіндрацька, Л.С. Козак, В. Краснова, Б.Г. Литвак, О.Р. Омельянович, Л.Н.Павлова, А.О. Старостіна, Л.С. Чеснакова, З.Є. Шершньова та інші.
Виклад основного матеріалу. За визначенням І. Бланка, фінансова стратегія – один з найважливіших видів функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування й використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [1].
Ю. Лихота розглядає фінансову стратегію підприємства, як формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Фінансова стратегія є складовою загальної стратегії підприємства [4, c. 86].
У загальному поняття "фінансова стратегія" можна визначити як довготермінову фінансову програму розвитку діяльності підприємства для досягнення певної мети. Вона окрес¬лює основні шляхи, за якими потрібно рухатися суб'єкту господарювання, щоб досягнути поставленої мети.
Аналізуючи вищезазначені поняття, можна зробити висновок, що в кожного вченого є свій специфічний погляд на це питання, тому немає єдиного чіткого визначення. На нашу думку, найбільш точним є визначення, запропоноване І. Бланком.
Фінансова стратегія забезпечує всі основні на¬прями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формуван¬ня довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів форму¬вання й використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [3].
На нашу думку, фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику.
Також фінансова стратегія підприємства включає в себе:
 аналіз фінансового стану;
 оптимізацію основних та оборотних засобів;
 розподіл прибутку.
Г. О. Партин вважає, що головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація його ринкової вартості та підвищення рівня добробуту його власників. Вона досягається шляхом конкретизації цілей з врахуванням завдань та особливос¬тей майбутнього фінансового розвитку підприємства. Система стратегічних фінансових цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високу рентабельність використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і оборотного капіталу; встановлення прийнятного рівня фінансових ризиків в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства у довготерміновому періоді [6].
Оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий термін (пере¬важно, до 3 років), то її найважливішим завданням є визначення обсягів, дже¬рел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської ді¬яльності підприємства. Джерела фінансових ресурсів можуть бути внутрішні¬ми (власний потенціал підприємства) та зовнішніми. Отримати фінансові ре¬сурси із зовнішніх джерел можна за рахунок банківських позик, комерційних (товарних) кредитів, коштів, інвестованих у підприємство зовнішніми інвес¬торами, бюджетних дотацій та трансфертів, безповоротної фінансової допо¬моги тощо. Вибираючи ту чи іншу форму залучення фінансових ресурсів, потрібно враховувати вартість позикових коштів та особливості діяльності суб'єкта господарювання: рівень налагодженості логістичних зв'язків, органі¬зацію постачання та збуту, тривалість виробничого циклу, структуру креди¬торської та дебіторської заборгованості, середній обсяг виручки від реалізації та собівартості продукції, розмір власного капіталу тощо. Іноді "молодим" підприємствам доцільніше здійснювати виробничо-господарську діяльність за рахунок залучення позикового капіталу, ніж нарощувати власний, вико¬ристовуючи ефект фінансового важеля [5].
За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливостей диверсифікації діяльності підприємства. На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямками фінансової діяльності :податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється виробництву конкурентноспроможної продукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства, тощо. Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи. В умовах ринку підприємства, організації, фірми стикаються з різними фінансовими проблемами, тобто з цього зявляється необхідність передбачення майбутнього стану підприємства, а це можливо тільки при використанні фінансової стратегії діяльності підприємства.
На думку Прокопець О. В., формування і реалізація фінансової стратегії передбачає поетапне прийняття рішень стосовно формування і використання фінансових ресурсів. Важливим моментом формування фінансової стратегії є врахування стадії життєвого циклу підприємства і продукції, яку воно виробляє, а також обраної фінансової та маркетингової політики [7].
Важаємо, що формування фінансової страте¬гії є доволі важким і трудомістким процесом, оскільки потребує значних вит¬рат часу, праці і виконання комплексних розрахунків.
Для узгодження формування і реалізації фінансової стратегії та стадії життєвого циклу підприємства доцільно використовувати наступні методи реалізації фінансової стратегії:
- метод «гнучкого бюджету» - передбачає визначення капітальних витрат по проектах програми розвитку не у вигляді фіксованих сум, а у вигляді нормативів витрат, що використовуються як база визначення показників діяльності підприємства;
- метод відсотка від продажів – використовується для отримання по кожному елементу прогнозованого бюджету рівня прибутку із запланованих обсягів продажів. Базою розрахунку є показники поточної діяльності, отримані за ретроспективними або прогнозними даними;
- метод беззбитковості – використовується для визначення обсягів виробництва і продажу, які задовольняють умовам беззбитковості, а також дозволяють отримати інформацію для визначення розміру прибутку, забезпечувати гнучкість довгострокових фінансових планів за рахунок можливостей варіації витрат, цін, об'ємів продажу;
- метод управління витратами – використовується для постійної номенклатури підприємства і може використовуватися для управління витратами за значними контрактами [2, с. 255].
Ефективність фінансової стратегії досягається за: відповідності розробленої фінансової стратегії загальній стратегії підприємства – ступеню узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих стратегій; узгодженості фінансової стратегії підприємства з прогнозованими змінами у зовнішньому підприємницькому середовищі; реалізації розробленої підприємством фінансової стратегії щодо формування власних і залучених зовнішніх фінансових ресурсів тощо.
Поряд із важливістю та необхідністю правильного та науково обґрунтованого ви¬бору фінансової стратегії підприємства як обов'язкового елемента розвитку та вижи¬вання в умовах ринкової економіки існує ряд проблем, які потребують вирішення та по¬дальшого дослідження. По-перше, важли¬вим є створення цілісної концепції форму¬вання фінансової стратегії підприємства; по¬-друге, створення можливості пристосування стратегічного розвитку підприємства до ди¬намічних умов ринку [8].
Таким чином, фінансова стратегія на майбутні періоди повинна враховувати можливість: приросту поточної та абсолютної ліквідності, зменшення зобов'язань перед бюджетом та підвищення фінансової автономії та залежності від поточних зобов'язань. Таким чином, фінансова стратегія на наступні періоди повинна включати заходи підвищення ліквідності та фінансової автономії підприємства. А тому, резерви удосконалення фінансової стратегії необхідно відшукати такі, які б могли забезпечити поставлені цілі, до таких відносяться: збільшення виручки, розширення каналів збуту, пошук нових каналів збуту продукції, приріст прибутку, зменшення витрат, збільшення оборотних активів за рахунок ліквідних активів та зменшення поточних зобов'язань, зокрема в частині поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, реструктуризація боргів.
Висновки. Розробка і формування фінансової стратегії грає не аби яку роль в розвитку діяльності підприємства. Процес розробки фінансової стратегії підприємства, як правило, включає ряд етапів, основними серед яких є: визначення загального періоду формування фінансової стратегії, дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища, оцінка сильних та слабких сторін підприємства, комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції, формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства, розробка цільових стратегічних нормативів, прийняття основних стратегічних фінансових рішень, оцінка розробленої фінансової стратегії, забезпечення її реалізації та організація контролю за реалізацією. Розроблена фінансова стратегія дозволяє завчасно адаптувати діяльність підприємства до наступних кардинальних змін можливостей його економічного розвитку.
Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання.
Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. Скорегована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія підприємства повинна забезпечувати високі темпи його операційної діяльності при одночасній нейтралізації загрози його банкрутства в майбутньому. Основою фінансової стратегії є пошук, раціональне використання й управління структурою фінансових ресурсів (капіталу) підприємства з метою підвищення його платоспроможності та фінансової стійкості.
Фінансова стратегія є спрямовуючим вектором управління підприємством, і без її належного формування практично неможливо оминати фінансові проблеми під час здійснення виробничо-господарської діяльності у сучасному конкурентному ринковому середовищі.
Список використаних джерел:
1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – М., 2006.
2. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк: Вид-во «Надстир'я», 2007. – 409 с.
3. Линенко А.В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ soc_gum/ Dtr_ep/ 2009_1/files/ Econ_01_ 2009_ Linenko_ Snizhko.pdf
4. Лихота Ю. Фінансова стратегія управління підприємством / Ю. Лихота // Фінанси України. – 2009. - №2. – С. 86-88.
5. Мельник Д. Л. Роль та місце функціональних стратегій у загальній стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/ Soc_ Gum/ Vchnu_ ekon/ 2010_4_2/208-212.pdf
6. Партин Г.О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ chem_biol/nvnltu/19_6/208_Partyn_19_6.pdf
7. Прокопець О.В. Формування фінансової стратегії підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/ soc_gum/sre/ 2010_3/300.pdf
8. Семенов А.Г. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: монографія / А.Г. Семенов. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Скігар Ю., ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: