Субота, 21.04.2018, 02:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Філіпчук Я., ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Філіпчук Я., ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Філіпчук Я., ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:15 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Яна Філіпчук,

4 курс,сп. «Економіка підприємства»,д.ф.н.
Науковий керівник:Головачук Т.І.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Постановка проблеми. Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих функцій в умовах вітчизняних ринкових реалій є раціональне використання трудових ресурсів на всіх рівнях національної економіки, що сприятиме виготовленню конкурентоспроможної продукції, поліпшенню економічної діяльності і зростанню прибутків працівників. Реалізація цих завдань є неможливою без підвищення продуктивності та ефективності праці.
Метою роботи є визначення шляхів зростання продуктивності праці.
Найбільш загальним та універсальним показником, який відо¬бражає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці робітників.
В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивності праці ви¬значається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що вироб¬ляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, змі¬ну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання робіт чи послуг)[5].

В процесі оцінки показників продуктивності праці працівників торговельних підприємств необхідно враховувати:
1. Поняття "продуктивність праці" застосовується до всіх категорій та професій працівників торговельного підприємства. Але враховуючи відмінності, які існують між виміром результатів праці окремих катего¬рій працівників, доцільно використовувати узагальнюючі показники продуктивності праці для оцінки ефективності праці усього персоналу та допоміжні спеціальні показники продуктивності для оцінки рівня про¬дуктивності праці окремих категорій персоналу.
2. Продуктивність праці на торговельному підприємстві характе¬ризує затрати тільки живої праці працівників.
3. В системі показників оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства продуктивність праці відіграє допоміжну роль, оскільки характеризує лише один ас¬пект діяльності - рівень використання персоналу.
Зростання продуктивності праці в торгівлі є одним з факторів зро¬стання обсягів товарообігу та прибутків торговельного підприємства.
Поряд з показником "продуктивність праці" для характеристики праці робітників використовується такий термін, як "ефективність праці".
Ефективність праці є більш широким поняттям, яке враховує не лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства (обсяг товарообігу, кількість покупців), а й якісні досягнення: якість торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витра¬ти часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємст¬ва.
Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні про¬дуктивності та ефективності праці робітників, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продук¬ції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих. Вплив продуктивності праці не обме¬жується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впли¬ву.
Зростання продуктивності праці може бути забезпечене при вико¬нанні наступних умов:
1. Зростання результатів праці при зниженні витрат праці:

2. Зростання результатів праці при стабільних витратах праці:

3. Сталість результатів при зниженні витрат праці:

4. Темпи росту результатів випереджають темп росту витрат праці:

5. Темпи зниження результатів нижчі за темпи зниження витрат:

де Р - результати праці;
Вп - витрати праці [4].
Пошук та мобілізація шляхів зростання продуктивності праці потребує чіткої класифікації факторів, що визначають її рівень.
Залежно від можливостей впливу підприємства та врахування в практичній діяльності факторів зростання продуктивності праці, їх поділяють на 2 групи - зовнішні та внутрішні [2].
До складу зовнішніх факторів входять:
1. Загальноекономічні фактори, які визначають загальні умови зростання продуктивності праці всіх підприємств: політичний устрій, макроструктури! зрушення в суспільстві, стадія життєвого циклу країни, розвиток науково-технічного прогресу та використання його досягнень, освітянський та кваліфікаційний рівень населення, рівень інфляції, рівень матеріального добробуту населення тощо.
2. Галузеві фактори, що обумовлюють рівень продуктивності праці в окремій галузі порівняно з іншими: спеціалізація галузі, ста¬дія життєвого циклу, сталість попиту на продукцію (послуги) галузі, рівень розвитку виробництва товарів, кон'юнктура споживчого ринку, динаміка грошових доходів населення, ступінь впровадження в галузь досягнень науково-технічного прогресу тощо.
Хоча торговельне підприємство не може активно впливати на пе¬релічені фактори, воно має враховувати їх в своїй діяльності, перш за все - при розробці перспективних програм розвитку.
Більш практичне значення з точки зору мобілізації наявних ре¬зервів мають внутрішні фактори зростання продуктивності праці.
Залежно від характеру впливу в їх складі виділяють наступні групи факторів:
- організаційні фактори;
- технічні фактори;
- технологічні фактори;
- економічні фактори;
- соціальні фактори[3].
Змінений внутрішніх факторів та характеру їх впливу на рівень продуктивності праці дозволяє знайти й оцінити наявні резерви зростання продуктивності праці та організувати роботу щодо їх мобілізації.
Забезпечення зростання продуктивності праці пов'язане, як пра¬вило, з необхідністю понесення певних витрат - на купівлю нового обладнання, підвищення рівня оплати праці, проведення ремонту та обладнання об'єктів соціальної сфери, оплату розробки нових техно¬логій, навчання персоналу, збільшення частки прибутку, що спожи¬вається, тощо.
Доцільність їх проведення визначається шляхом розрахунку чис¬того прибутку, отриманому завдяки цим заходам. При цьому слід враховувати всі можливі наслідки впливу - зміни товарообороту, об¬сягу та рівня доходу, поточних витрат (збільшення та зменшення по окремих групах) [1].

Таблиця 2.
Характеристика внутрішніх факторів зростання продуктивності праці торговельного підприємства
Група фак¬торів Перелік факторів Характер впливу на зростання продуктивності праці
1. Організа¬ційні факто¬ри Поглиблення спеціалізації, змен¬шення широти асортименту Зменшення часу на обслугову¬вання одного покупця.
Вдосконалення системи управ-ління на підприємстві Скорочення апарату управ-ління.
Введення прогресивних форм орга¬нізації праці Забезпечення ритмічності постачан¬ня та реалізації товарів Ліквідація невиробничих втрат робочого часу.
2. Технічні фактори
Підвищення рівня механізації та автоматизації праці
Підвищення ступеня викорис-тання наявної техніки та обладнання
Заміна обладнання більш по-туж¬ним та прогресивним Скорочення часу виконан-ня відповідної операції, покра¬щення умов праці.
3. Техноло¬гічні факто¬ри
Удосконалення торговельно-техно¬логічного процесу та технології проведення окремих операцій (ван¬тажних, складських, фасувальних, касових тощо) Ліквідація втрат часу, під-ви¬щення швидкості та знижен-ня трудомісткості виконання окремих операцій.

Впровадження прогресивних форм обслуговування покупців
Зниження часу обслуговування одного покупця.

4. Економіч¬ні фактори Зростання обсягів товарообороту Відносне скорочення апарату управління та допоміжного персоналу.
Зростання якості товарів та широ¬ти асортименту (взаємо-замінюючих та доповнюючих товарів) Зростання коефіцієнта завер¬шеності покупки.
Зростання вартості покупки одного покупця.
Скорочення апарату управління та допоміжного персоналу Скорочення чисельності персо¬налу і витрат на його утримання.
Удосконалення методів плану-вання та контролю Посилення матеріальної моти¬вації до праці.
Удосконалення систем оплати та стимулювання праці
Удосконалення форм організації трудових відносин (контракт, акорд, підряд, неповний робочий день та інше)

Отже, продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів на підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. Шляхи зростання продуктивності праці мають для виробничо-торгівельної галузі важливе економічне значення. Воно ефективно впливає на багато показників: товарооборот, витрати обігу, фонду заборгованості плати, прибутку.
Список використаних джерел:
1. Губар С.І. Опорний конспект лекцій зі спецкурсу «Економіка торгівельного підприємства»:ОКЛ / С.І.Губар,Н.М. Ушакова,Л.О.Лігоненко,О.О.Ситник ч.1. К.-2001р.
2. Власова Н.А., Жарко И.В. Планирование трудовых ресурсов предприятий розничной торговли. Електронний ресурс. Режим доступу: http://bib.convdocs.org/v21438
3. Завіновська Г.І. Економіка праці: Навч. Посібник/Г.І.Завіновська — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://library.if.ua/book/8/837.html
4.Марцин В.С.Економіка торгівлі.Електрониий ресурс.Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072....tsin_bc
5.Черниш C.С .Економічний аналіз. Навчальний посібник. Електронний ресурс. Режим доступу: 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Філіпчук Я., ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: